UMBONO WOMHLELI

Ilanga - - Bono - Editor@ilanganews.co.za

AKUNGABAZEKI ukuthi zimbili izinkinga ezinkulu ezikhungethe iNingizimu Afrika; wukusweleka kwamathuba emisebenzi nobugebengu obesabekayo.

Zombili lezi zinkinga uhulumeni usukhulume ngazo iminyaka, uthembisa ukuthi uzozixazulula, kodwa kawukho umehluko obonakalayo.

Kunalokho, esikhathini esiyiminyaka elishumi edlule, isimo siye ngokuya siba sibi kakhulu. Njengoba kwenza omengameli abamendulela, noMengameli Cyril Ramaphosa umatasa, wenza izaba ukulungisa isimo.

NgoLwesihlanu kube nengqungquthela yosomabhizinisi, i-Investment summit, eGoli, ebihlelwe wuhulumeni lapho izinkampani ezinkulu zithembise ukutshala izigidi ngezigidi zamarandi, okwethenjwa ukuthi le mali izosimamisa umnotho wezwe, kudaleke amathuba emisebenzi.

Lesi kube yisiqalo esihle, kodwa kusenokungabaza ukuthi la mabhizinisi azozifeza ngempela izethembiso zawo, esikhathini lapho isimo somnotho ezweni siqhubeka siba sibi.

Osomabhizinisi baseNingizimu Afrika bebodwa ngeke bakwazi ukudala amathuba emisebenzi anele ukwehlisa isibalo sabantu abangasebenzi kuleli.

Sidinga nabatshalimali basemazweni anothile ukuba bafake isandla ukwenza umehluko obonakalayo.

Yingakho uMnu Ramaphosa esejube ithimba elixube lowo owabe engungqongqoshe wezemali phambilini, uMnu Trevor Manuel, ukuba liyonxenxa abatshalimali bakwamanye amazwe ukuba bakhe izimboni kuleli.

Le ngosi isike yaphawula ngalokhu phambilini; kuliqiniso ukuthi izinkampani ezinkulu ziyakwazi ukuqasha umthamo wezisebenzi omkhulu, kodwa uma sibheka emazweni athuthukile, kuba yizinkampani ezincane ezenza umehluko omkhulu ukukhulisa umnotho, ziqashe iningi lezisebenzi.

Kufanele sibukele kulawo mazwe uma sizimisele ukuxazulula le ngqinamba yokusweleka kwemisebenzi.

Ukudaleka kwamathuba emisebenzi kungaba nomthelela ekuxazululeni inkinga yesibili esikhungethe, okuwubugebengu. Sisakhuluma ngesimo somnotho esintengayo nokuxhashazwa kwe- mali yabakhokhi bentela, uNgqongqoshe wezeMali, uMnu Tito Mboweni, uyihlabe esikhonkosini nxa ethi leli linongqongqoshe namasekela abo abaningi kakhulu, kufanele sehliswe lesi sibalo.

Babalelwa ku-73 ongqongqoshe namasekela abo kuleli, okuyisibalo esiphezulu kakhulu uma siqhathanisa namazwe athuthukile futhi anemali kunathi.

Kusetshenziswa izigidi ngezigidi ukuholela labo ngqongqoshe abahlala emizini yombuso babuye babe nabaqaphi nabasizi, konke lokhu okukhokhelwa nguwena nami ngentela yethu.

UMnu Mboweni uthe ukuba kuya ngaye ngabe elakuleli linongqongqoshe abaphakathi kuka-20 no-25.

Lesi sibalo esikhulu kangaka songqongqoshe ngenye yezinkinga ezadalwa nguMnu Jacob Zuma ngesikhathi engumengameli wezwe, okubukeka sengathi wayecabanga ukuthi ukuba ningi kwezikhulu kuyokwenza umehlu- ko empilweni yabantu. Kungenzeka futhi ukuba wabe ethenga ukwesekwa eqenjini lakhe ngokuba aphisane ngezikhundla emalungwini ekomidi elilawulayo kwi-ANC, iNational Executive Committee.

Ukuba kukhona labo ngqongqoshe abakwenzayo, okwenza umehluko obonakalayo empilweni yabantu, ngabe mhlawumbe siyezakwala isizathu sokuba khona kwabo kulezi zikhundla ezinoju.

UMnu Mboweni ukhulume isiminya; uMengameli Ramaphosa kufanele athathe izinyathelo maduze ukunciphisa lesi sibalo esingadingeki, ukuze imali eyokongeka lapha iyosetshenziselwa izidingo zomphakathi ezibalulekile.

Ukuncishiswa kwesibalo ngeke kusho ukuthi ongqongqoshe abadilizwayo bayophelelwa wumsebenzi ngoba vele bayoqhubeka babe ngamalungu ephalamende, iqhubeke impilo.

Yizinkampani ezincane ezenza umehluko ukukhulisa umnotho.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.