ABDUL MILAZI

Ilanga - - Izindaba -

WAYENZA indaba uGigaba, phela sekunezinsizwa esezisenga ubudoda bazo ezindlini zangasese ezisetshenziswa wumphakathi, futhi zingashaywa nangelincane ihloni leli.

NgoMsombuluko bengiseThe Zone Mall, eRosebank, eGoli ngiyothenga izinto zokudweba ebengishoda ngazo, kwazise ibhizinisi lezobuciko limatasa njengoba sekusondele uKhisimusi.

Umuntu udweba edwebile kulezi zinsuku, kanti imidwebo ithengisa okwamagwinya namakota.

Ngithe ngisahamba ngezwa ukuthi ngidinga ukuyoyakaza iketela, ngase ngithi shelele ngasendlini encane.

Njengoba nazi-ke ukuthi endlini encane yamadoda kuba nalezi zindishana zokuchamela ozithola zimi uthotho obondeni, kube sekuba khona nezindlu-ke zalabo abadinga ukuhlala phansi.

Ngithe uma ngingena ngathola omunye umlisa edlala ngobudoda bakhe, khona belu kulezi zindishana. Uma ngimbuka okokuqala, bengithi uyathintitha nje ngoba mhlawumbe ubeqeda ukuchama.

Nami ngama-ke kwenye yezindishana ngoba phela bese ngibambekile. Ngithe uma ngibona ukuthi le nsizwa ithintitha ingaqedi, ngase ngiphenduka ngiyibuka ngoba phela ngeke wabethemba abantu kulezi zinsuku, kungenzeka bakubambe inkuzi usathi usachama.

Umlisa lona ubengathintithi kodwa ubesenga ubudoda bakhe kungathi yibele lenkomo. Ngathi nansi imihlola kajems bo! Kuthe noma amehlo ethu ehlangana, yangangigqiza qakala le nsizwa, yaqhubeka nokuzizwa imnandi iyodwa.

Ngiphume ngokushesha, senginyanyile ngibona la manyala, kangibange ngisachama nokuchama lokho.

Ngingene esitolo ebengiya kuso, ngathenga ebengikudinga. Kuthe uma ngibuyela emuva ngathi ake ngibuyele mhlawumbe isiqedile yahamba le nsizwa, kodwa ngayithola isemi lapho yenza amanyala ayo.

Okungishaqe kakhulu wukuthi bekungumuntu omnyama lona owenza lo doti, futhi ukhulile ngeminyaka.

Phela abelungu bona sibazela yona le mikhuba, futhi akusasethusi abakwenzayo.

Umculi wodumo, uGeorge Michael, wake wazithola esevalelwe esitokisini, ebanjelwa khona belu ukuphulula isitho sangasese ngenhloso yenjabulo endlini yangasese esetshenziswa wumphakathi.

Abezindaba bathi wayezama ukuheha enye indoda eyayicha- ma nayo kulezi zindishana, kanti mlisa thize lowo wayeyiphoyisa, wasemfaka amasongo kaSigonyela. Kwakhala nyonini ngempela esizweni sikaPhunga noMageba?

Phela thina sikhule ucansi kuyinto efihlwayo futhi ehlonishwayo, eyenziwa ngabantu ababili becashile noma bezivalele egunjini thize, bejabulisana.

Kwafika abelungu-ke ngamavideo abo, benza ucansi lwaba yibhayisikobho ebukelwayo (lokhu abathi phecelezi porn videos). Uma ungqongqoshe wonke ezithwebula evova ihluzo lakhe, intsha yona ithini-ke?

Yingakho nje laba abakholwa kakhulu kuJesu sebethi kuseduze ukuba umhlaba ubhubhe.

Mina ngithi labo badinga izibuko zamehlo ngoba phela vele umhlaba usubhubhile. Akusekho phela okunye ukubhubha okusasele okwedlula lokhu.

Kakusekude nje ukuba umuntu azithele phezu kwendoda namadodana ayo bemi uklele bezithwebula i-video bevova amahluzo abo. Yingakho nje usuthola ukunukubezwa kwezingane nabesifazane sekwanda kangaka.

Abantu bakithi kabasazihloniphi neze, sekuyazenzelwa nje udede. Amahloni sebawafaka emgodini wendlu yangasese eshaywayo, yinto osekufundwa ngayo emabhukwini ukuthi yake yaba khona.

Uma ngabe abethengiswa amahloni, ngabe ngiqala ibhizinisi, ngenze imali. Uma ngabe bengihamba nendodana yami ngesikhathi ngiya eRosebank, bengizoyichaza ngithini nje le nyovademu?

Bengizothi wenzani lo baba, futhi kungani enza la manyala phambi kwabantu? Sengathi kusekukhulu esisazokubona. Sesiyoyicela ivuthiwe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.