Kwenzeka ntoni ebomini bakho namhlanje?

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO -

ARIES: Mar 21 - Apr 21.

Kuza kumele ukhangele indlela entsha onokubukeka ngayo, kwaye uyicingisise ukuba ngumbono omhle na, kwaye wexesha elingakanani. Ohlobene naye uza kukunika indlebe yakhe ngolu suku.

TAURUS: Apr 21 - May 21.

Olu asilosuku lokuba ube livila, musa ukudlala, kungenjalo impumelelo iyakunikwa omnye umntu. Zikhuthaze, kwaye ukhuthazeke nayimpumelelo yalowo uhlobene naye, kuba impumelelo ikulindile.

GEMINI: May 21 - Jun 22.

Luninzi utshintsho ekumele ulwenze ebomini bakho, kanye ngoku usazimisele ukufikelela kumaphupha akho. Hlonipha imvakalelo yabo bakungqongileyo.

CANCER: Jun 22 - Jul 23.

Uziva ukrelekrele ngolu suku, kwaye ungoyiki ukukubonakalisa oko. Uza kothusa abaninzi ngolwazi onalo nongalubabaziyo. Uze ke ungazivumeli ukuba uzithembe kakhulu, kwaye hlala uthe qwa xa ubuzwa imibuzo.

LEO: Jul 23 - Aug 24.

Ukunyaniseka esiqwini sakho namhlanje ingangunobangela wokuba utsale umdla wophetheyo, noza kukutyibela ngezincomo. Uze ungalulibali usapho lwakho ngale mini yanamhlanje.

VIRGO: Aug 24 - Sep 23.

Ubuthongo bukunqabele, kwaye nempilo ayintlanga ncam, konke oku kubangelwa kukungazithembi kwakho. Musa ukukhangela uncedo ekuphenduleni umbuzo, wuphendule wena siqu.

LIBRA: Sep 23 - Oct 23.

Wonke umntu ubonakala ekudinga namhlanje, kwaye kuza kumele ukhokele kwiqela okulo. Oku kuza kubangela ukuba uzive udiniwe, khangela indawo ethe cwaka, umamele umculo onokukwenza uzive uphumle.

SCORPIO: Oct 23 - Nov 23.

Qaphela namhlanje ingakumbi endlini, impilo yakho ingangabi sesichengeni, kodwa ibezizinto zasendlini ezisesichengeni. Xa kukho okwenzekayo ebomini bakho, kubakho into ebilahlekile nobunonxibelelwano olukhulu nayo. Usuku lwanamhlanje aluzuhamba ngokwezicwangciso zakho. Xa uzimisele ukutshintsha izicwangciso uza kufumana impumelelo ngokukhawuleza kunokuba ubucwangcisile.

CAPRICORN: Dec 22 - Jan 21.

Unovalo namhlanje, nelubangelwa luloyiko lweenkcukacha ezinokuvela. Oku kungadala iingxaki emsebenzini wakho okanye ingozi emtshatweni wakho. Kuza kumele usebenzise amandla angummangaliso.

AQUARIUS: Jan 21 - Feb 20.

Ukuba kudala ujonge iphupha elithile, namhlanje liyeke lihambe, awulidingi. Tshintshela kwiphupha onokukwazi ukulifezekisa nokuba ukweyiphi na imeko. Olu lusuku oluhle lokuba ubheke ngasevenkileni yeempahla, ubenotshintsho kwindlela onxiba ngayo.

PISCES: Feb 20 - Mar 21.

Namhlanje uvutha bhe! Ufana nqwa nomnatha onamandla ingakumbi kwabo besini esahlukileyo kwesakho. Uza kufumana impumelelo kwicala lezemali nasemsebenzini, kwaye oku kuza kukonwabisa.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.