Kumabonakude wakho kule veki

Isolezwe lesiXhosa - - EZOYOLO -

The Queen

USAPHO lakwaKhoza nolakwaMabuza lukwimo enzima. UGracious uzama ukujonga phambili. Ukulahleka kukaMmabatho kuthabatha elinye inqanaba elingathandekiyo.

UVuyiswa ukulungele ukuqhubela phambili nobomi bakhe.

UBrutus wenza umnikelo owothusayo.

Muvhango

USKHUMBUZO wenza isigqibo esophula intliziyo kaMoliehi.

UMulalo ugqiba kwelokuba achithe ubusuku noShumi. URanthomeng unyanzelisa ukuba bohlulelane ngokukhathalela uLethu.

Uyothuka uJames ukuva ukuba uMoliehi ubulele uTerror. Indlela yokuziphatha kaTeboho ibangela wonke umntu abambelele.

UImani uyala ukunika uRanthomeng ithuba lokubona uLethu.

Rhythm City

UGAIL uthetha inyaniso ngendlela aziva ngayo ngoTK kuDavid.

UJonas uxelela uKop ukuba baza kubonana ezinkundleni zamatyala. URene unika uNapoleon elinye ithuba.

UDavid unika uTK isinyanzeliso, nabonakala evumelana naso. URene ufumana ithuba elitsha, kodwa asikuko oko ebekunqwenela.

UMzi noKop badibana noJonas negqwetha malunga nomba wendlu.

Scandal!

UNdu uza kumele alwe notshaba ukuze asindise lowo umphetheyo, kodwa uyoyiswa xa efumanisa ukuba asebenza naye usengozini.

URomeo noLindiwe baneembono ezahlukeneyo zobusuku, neziphumo ezothusayo.

Abangafunaniyo ababini bayagaleleka ukuza kucela uxolo. UQuinton wenza isigqibo sokukhupha lowo asebenza naye kwimeko enobungozi.

ULindiwe ubonakala ekulungele ukohlwaywa kanobom ngokuxoka.

ULayla utshabalalisa ithemba lothile.

Generations

UMREKZA akonwabanga yindlela iqabane lakhe eliqhuba ngayo izinto.

UTau akonwabanga ukushiywa nengxowa egcwele imali. UMnu Carlson uzimisele ukosula igama lakhe.

ULucy ubona okuqhubekayo phakathi kwesibini esithile, aze akrokre.

Amathemba kaGadaffi oxolelwaniso ayatshabalala.

Isidingo

ULINCOLN usebenzisa amaqhinga akhe ukufumana oko akufunayo kuNtando.

UHendrik ugqiba kwelokuba amele usapho lwakhe.

UNina uyangenelela ngelifuna ukunceda uGatanga ogulayo. Xa uHendrik efuna ukutshisa umthi ekhaya, uLalage uxhuma ame entla.

Iyaqhuba eyokungaqheleki kukaSithembiso ekuhlaleni.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.