Nginomyeni oqotho kodwa inkinga wukuthi angimthandi

EZOTHANDO

Isolezwe - - IMIBONO - MO NO-PHINDI

UMBUZO: Nginezinyanga ezingu-10 ngishadile nendoda ethembekile neqotho. Kodwa inkinga ukuthi angiyithandi. Anginayo imizwa yayo. Ngahlangana nayo emva kokuhlukana nendoda engangiyithanda kakhulu. Wafika ngalesi sikhathi ngidlula esikhathini esinzima ngidinga umuntu ozongibonisa uthando. Wakwazi ukuvala isikhala. Akuphelanga sikhathi wangishada. Kwakungamele ngivume ukumshada. Manje sengikhulelwe ingane yakhe ngibe ngazi kahle ukuthi angimthandi. Angisazi ngenzenjani ngoba ukhombisa ngayo yonke indlela ukuthi uyangithanda.

Igama Ligodliwe, ETHEKWINI IMPENDULO: Sihlezi sikhuthaza abantu ukuthi bathathe isikhathi ngaphambi kokuthi baqhubeke nempilo. Lokhu kwenzelwa ukuthi ungangeni othandweni olusha uzitshela ukuthi uthando kanti indlela yakho yokuqeda ubuhlungu bokuhlukana nomuntu obumthanda. Ngesikhathi umqoma, ekulobola, umgana, ulala naye, waze wakhulelwa, ubuthi kwenzakalani? Elethu kulolu daba lwakho ukuthi uphuze amanzi, uthande umyeni wakho ngenhliziyo yakho yonke. Unendoda ezazi ukuthi izitholele unkosikazi oqotho kuwena. Akulula kulezi zinsuku ukuthola indoda ekuthandayo futhi ekuhloniphayo. Ungalahlekelwa okukhona ngokungekho. UMBUZO: Sineminyaka emibili sishadile nomyeni wami. Asisihle isimo phakathi kwethu ngenxa yokuthula kwakhe. Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi noma esephutheni uvele azithulele angakhulumi. Le nto isiqala ngisho ukungenelela ezimalini zethu njengomndeni. Ubolekisa ngemali emalungwini omndeni wakhe angangitsheli. Ngize ngibone uma sesishoda ngemali endlini. Angikholelwa ekuhlukaniseni, kodwa futhi angithandi izingane zami zikhulele ekhaya elingathokozile. Lesi simo asingithokozisi neze.

Gcina, PMB. IMPENDULO: Abantu abafani futhi abadaliwe ngendlela efanayo. Kubukeka sengathi umyeni wakho uyile nhlobo edalwe ingakhulumi kakhulu. Akukho-ke ongakwenza ukushintsha lokhu. Umyeni wakho usephutheni ngokubolekisa ngemali yenu yezidingo zasendlini angakutsheli. Ayikho into edlula ukuxoxisana uma kukhona la ningaboni khona ngaso linye. Mazise umyeni wakho ngokungathokozi kwakho mayelana nokubolekisa kwakhe imali angakwazisi. Njengonkosikazi wakhe kuyilungelo lakho ukuthi wazi ukuthi uyenzani imali yenu. UMBUZO: Sesineminyaka emithathu sithandana nosisi. Sekunokuningi engikusolayo ngaye. Ngamtshela sisaqala ukuthi mina ngidinga umuntu wesifazane engizovele ngimshade ngoba ekhaya kasikholelwa emjolweni. Ngazi kamhlophe ukuthi uyangithanda futhi ngikholwa ukuthi uyangihlonipha njengendoda. Noma kunjalo, ulokhe esho njalo ukuthi akakakulungeli ukushada. Sobabili asinazingane. Sesiwe kaningi esonweni sokulala, futhi lokhu kuyangihlupha mina, noma yena engenayo inkinga nalokho. Sobabili sifundile, siyasebenza, futhi imali akuyona inkinga. Iminyaka yethu, ngicabanga ukuthi ikulungele ukuthi singashada. Sengiqala ukuphatheka kabi ngoba ngiyamuthanda kakhulu. Kudalwa yini ukuthi zonke izinkomba zikhombisa ukuthi sesingashada kodwa yena elokhu ebelesele ngokuthi akakakulungeli ukushada ngemuva kwesikhathi eside kangaka na? Ingabe kukhona engingakwenzi ngendlela efanele?

Sduduzo, ETHEKWINI IMPENDULO: Asiboni ukuthi unephutha Sduduzo ngendlela ochaza ngayo. Ubunikeze ithuba elanele ubudlelwane benu ngemuva kweminyaka emithathu. Kufanele phela manje ngabe useyazi usisi ukuthi uyafuna ukushada nawe noma cha. Uma singabuka ngasohlangothini lwakhe, sithola ukuthi mhlawumbe unokwesaba ukuzibophezela. La sikubeka khona icala ila uthi wamtshela nisaqala ukuthi wena awukholwa emjolweni, futhi udinga umuntu wesifazane ozomshada zisuka. Sithola ukuthi waphule imigomo yakho ngokwenza okuphambene nenkolo yakho. Awusenalo ilungelo lokumbeka isici usisi othandana naye ngaleso sizathu. Manje usuze wafinyelela la usisi usumthanda ngale ndlela yokuthi usuzibophezele nangokomphefumulo. Ubungenza njani uma ungathola ukuthi usisi usecela ukuthi khumu kulobu budlelwane? Lokhu kubukeka kuyinto engalula kuyena ukuyenza, futhi ubuhlungu angabuzwa ngeke bafana nobakho. Yena akaphulanga mthetho ngokuba nawe, ngakho akalahlwa unembeza njengawe.

Okufanele ukwenze ukuthola ukuthi kufanele kwenzekeni kuqala ngaphambi kokuthi akulungele ukushada na? Uma usuyitholile inkinga ikuphi, uzokwazi kangcono ukuthi kufanele wenzeni. Kanti uma engafuni nje nhlobo ukushada, kuyilungelo lakhe futhi. Wena sekufanele ubone ukuthi uzokwenza njani ukuya phambili.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.