Mfundisi muni ongahambaze acuphe nezidumbu zabafile?

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Ngike ngadideka ngifunda iphepha engilikhonzile Isolezwe udaba obelubhalwe nguZanele Mthethwa ekhasini lesine ngoLwesihlanu olwedlule.

Lapha bekuvela khona ukuthi kunoMfundisi uMbatha waseZayoni Inkanyezi Yokukhanya Kokusa othi ucupha amathuna. Okokuqala okungididayo wukuthi nabefundisi sebecupha amathuna? Okwesibili okokuthi usala ngesudi yesele aze angene ethuneni ayokhuluma nomufi ukuthi akaziphindiselele.

Hawu cha ake ningisize mhlawumbe yimina nje ongenalwazi enginethemba lokuthi khona ozongisiza angichazele le nto engisayithatha njengokuthakatha ngakolwami uhlangothi nokucabanga. Ngabe impindiselo akusesiyo yini eyoMdali? Uma uyikholwa uthi kumuntu akaziphindiselele ngabe wena awubulele yini?

Angicacise nje futhi ukuthi mina angisonti futhi angizisoli ngalokho ngoba ngiyathandaza futhi umehluko ngiyawubona, yini vele esiyiyelwa emasontweni abefundisi esibabiza ngabagcotshwa ngezinceku zikaNkulunkulu besahamba nqunu emphakathini betete izingidi? Sisababaza eyezinyoka, eyokudla utshani, ukuphuza ophethroli nokufuthwa ngamadumu manje senigijima ngesudi yesele? Ningizwe kahle, ngiyazi akusibo bonke futhi amabandla awafani ngoba ngike ngiwavakashele amanye uma ngizwa nje kuvuma kepha angisonti.

Niyazi ukuthi izambane elilodwa liyawabolisa amanye, le nto ifana namadoda adlwengulayo bese kuthiwe abantu besilisa bangabadlwenguli ngenxa nje yendoda eyodwa. Nani makholwa yilwani akungacekeleki igama lenu phansi ngabantu abajahe udumo nokuceba. Abantu abafuna ukufeza izinhloso zabo ngegama leNkosi laba. Ungena kanjani ethuneni ngesudi yeseli baba uShandu?

Uthini ngesithunzi sakho uhambaze phambi kwezingane nabakhwekazi nabakhwe? Lafa elihle kakhulu. Sengathi sengizovumelana noTshathugodo Ngobe, umsakazi woKhozi FM, owathi siphila ezikhathini zokugcina. Mpha Shabalala EMNAMBITHI

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.