Yizincwadi ezingaguqula impilo yengane ikusasa liqhakaze

Isolezwe - - IMIBONO -

IYIPHI indlela ehamba phambili yokuphucula imiphumela yomntwana yesikole kuyo yonke imikhakha? Ungathini uma kungase kube khona ukungenelela okuthuthukisa inqubekelaphambili yomntwana kuyo yonke imikhakha yempilo yakhe? Kungaba yiphupho elingachazeki leli, liguqule nempilo kubafundi. Lokhu akulona iphupho njengoba ikhona into engaguqula impilo - izincwadi.

Ongoti benqubomgomo nochwepheshe bezemfundo bonke bayavuma ukuthi umntwana ofundayo ngumntwana ohloma ngolwazi. Empeleni, ubungcweti bokufunda buyinkomba yokuqala bempumelelo yekusasa kwezemfundo - bungaphezulu ngisho kolwazi lwezomnotho noma isikole osikhethile. Kodwa-ke ngabe kusho ukuthini lokhu ezinganeni zaseNingizimu Afrika?

Impendulo emfushane - inselelo. Izincwadi zimba eqolo kanti emakhaya amaningi eNingizimu Afrika kuyahlushekwa. Abashicileli bafuna ukushicilela lokho okuzobenzela inzuzo. Zingaki nje izindaba zezingane osuke wazibona ezibhalwe ngesiZulu noma ngesiXhosa muva nje?

Ukwenza isibonelo nje nge-Eastern Cape, ukushoda kwezikhungo eziyisisekelo khona kuphula inhliziyo. Ngu-26% kuphela wezikole esifundazweni ezinomtapo wolwazi kanti ngu-10% kuphela wabafundi abangaboleka izincwadi. Ngeke kuze kumangazeke ukuthola ukuthi imiphumela yesikole mibi njengoba ihlanganyelwe yizimo zezomnotho ezimbi ngokufanayo. Izingane zaseNingizimu Afrika aziwatholi nje sanhlobo amathuluzi eziwadingayo ukuze ziphume ebuphofwini.

Uma ukufinyelela ezincwadini kwenza umehluko phakathi kwengane ekwaziyo nengakwazi ukufunda, esizukulwaneni esisodwa kwenza umehluko phakathi kwezwe eliphumelelayo kwezomnotho nalelo elibhajwe ezingxavuleni zobubha. Kumqoka ukukhumbula ukuthi izenzo ezincane zingaba nemiphumela emikhulu, inqobo nje uma zizolokhu ziqhubeka.

U-2017 ube ngunyaka wokuqala wokuzwa amanzi ngobhoko ngomkhankaso wethu obizwa ngeStory Powered School. Lo mkhankaso wethulwa yiNal’bali egqugquzela ukufundela ukuzijabulisa osekube nomphumela wokuthuthukisa ukufunda nokubhala ezikoleni ezingu-240 KwaZulu-Natal nase-Eastern Cape.

Ngokugxila ezindaweni ebezikade zingawatholi ngisho amancane nje amathuba entuthuko, lezi zikole zakhonjwa nguMnyango weMfundo eyisiSekelo oweza nezikhulu zomnyango ezifundeni ukuze zisize ngokukhishwa kwezincwadi. Siqashe ‘Abakhwezeli Bendaba’ abangu-48 ‘Nabacathulisi Bokufunda Nokufundisa abavela emiphakathini.

Kusebenze kanjani? Isikole ngasinye esibambe iqhaza sithole imitapo yolwazi emihlanu yesikhashana, umtapo ngamunye uhambisana nebanga ngalinye kusukela kwa-R kuya kuGrade 4. Umahambanendlwana uwodwa ufaka izincwadi zezindaba ezihlabahlosile ezingu-150 zabantwana ngolimi lwabo lwebele kanjalo nangesiNgisi. Njalo ngemuva kwamasonto amabili, izikole zengezelwa ngezincwadi zokufundela ukuzijabulisa zeNal’ibali ezinezindaba ezibhalwe ngezilimi ezimbili.

Yize izinkonyane zitholakala emaphephandabeni, imvamisa kazifinyeleli ezindaweni ezisemakhaya kodwa ngokusebenzisana nomphakathi, sizibophezele ukuhambisa izinkonyane kuwona.

Akugcini lapho. Ngokwesekwa esikutholayo senze isiqiniseko sokuthi isikole ngasinye siyavakashelwa njalo ngesonto Ngabakhwezeli Bendaba, nabo abathola umhlomulo ngalokhu. Akusona isamba esikhulu kodwa ezimeni eziningi, senze umehluko omkhulu empilweni yabo.

Esikubonile kuyasikhuthaza. Akukho nesisodwa isikole esikhulume naso senqaba.

Sifinyelele ezinganeni ezibalelwa ku-100 000 ngonyaka odlule futhi kwethulwa namakilabhu okufunda angu-799 yizingane zesikole, abazali namalungu omphakathi. Izikole zibike ukwehla kokuphutha esikoleni nokufika ngemuva kwesikhathi futhi izingane zikujabulele ukuya ezikoleni lapho bekuhlala njalo kunezindaba ezintsha. Othisha baphinde baqaphela ukwenyuka kokuzethemba lapho izingane zixoxa izindaba futhi zidingida imibono yazo ekilasini.

Lowo-ke bekuwunyaka wethu wokuqala nje ngqa! U-2018 uzobonisa ukukhuphukela esigabeni esilandelayo kwezikole esisebenze nazo ngo-2017.

Ngolwazi oluthe xaxa vakashela ku:www. storypoweredschools. org naku www. storypoweredschools.mobi.

UMichael Cekiso uyiProject Manager yeStory Powered Schools

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.