Akuqhutshekwe nesibani sentsha yango-1976

Isolezwe - - IMIBONO -

AMAGAGU okukhuluma aye athi isizwe esinothile sizigqaja ngamasiko, ulimi nomlando waso, namandla aso alapho. Ukuba nezilimi ezingu-11 ezisemthethweni eNingizimu Afrika yisibonelo esibalulekile esitshengisa ukubaluleka kokugcinwa kwamagugu esizwe.

Ukungena kukahulumeni wentando yabantu kwakuqinisekisa lokhu ngoba mhlawumbe naleli phephandaba ngabe lishicilelwa ngolunye ulimi olwaluyoqhakanjiswa ngabacindezeli ababebusa.

Amaqhawe alwela umzabalazo kumele abongwe, atuswe njalo nayizizukulwane ezizayo.

Kungaleso sizathu sihlonipha ngokukhethekile intsha eyaba nesibindi esimangalisayo ngoJuni 16, 1976 yabhekana ngqo nesitha esinguhulumeni wobandlululo ngenkathi ufuna kube yimpoqo ukufunda ngesiBhunu nasezikoleni zabamnyama.

Kuningi eyayikulwela intsha kepha kwathi uma sekukhulunywa eyokufunda ngesiBhunu, yasukuma yagcwala imigwaqo enye yasala kuyo nokwaba wusuku olwaqoshwa emlandweni.

Namhlanje sizigqaja ngokuba yizwe elinezilimi zezizwe ezahlukene nje kungenxa yomlilo owavutha ngo-1976 njengoba lesi sigameko sanekela umhlaba wonke ukuthi isimo sibi kanjani eNingizimu Afrika.

Lesi sigameko satshengisa ukuthi intsha inawo amandla okulwela inkululeko namalungelo.

Siyafisa ukuthi ukuphokophela nentshisekelo yentsha yango-1976 kuvuthe njalo nasentsheni yamanje nayo ibe nomfutho wokubhekana nezinselelo zanamhlanje.

Izwe likhululekile kepha izinselelo zisekhona, ikakhulukazi kubantu abamnyama.

Sifisa ukubona intsha iqhamuka neminye imikhankaso ezobhekana ngqo nezinselelo zayo nemikhankaso ezoba nemiphumela ezophucula impilo yomuntu omnyama njengomkhankaso we#FeesMustFall.

Namhlanje akusafundi kuphela omntakabani emanyuvesi kodwa nabahlwempu bayafunda mahhala kuwo ngenxa yalo mkhankaso.

Yasibasa isibani intsha ka-1976, masiqhubeke sivuthe njalo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.