IZINKONDLO

Isolezwe - - IZINDABA -

- Bongani Mavuso Nkululeko ngikhulule Nkululeko ngikhulule ungangiyengi Nkululeko ngikhulule ungangiwungi Nkululeko ngikhulule ungangikhohlisi Ubuhlungu, Iminjunju nomunyu Engakuzwayo nxashana ngiphenduka impabanga

Ezweni lawo khokho namanje ngisabuzwa. Ngizwa ubuhlungu nxashana Ngibona amaqele namagquma ezwe lawo khokho abalilwela

Balifela koSandlwana, koNcome nakoMthashana Lisesezandleni zabacindezeli. Izimpophoma zezinyembezi zilokhu zigobhoze njalo

Nesibibithwane sesililo kasikhawuli futhi kasithuli

Nxashana ngicabanga izithukuthuku zoDingane, zoCetshwayo, ZoBhambatha

Abaqoma ithuna balilwela leli likaMthaniya

Ngizwa ubuhlungu buqaqamba ekujuleni

Kwemithambo ye nhliziyo yami nxashana ngicabanga

Ukuzinikela koTambo, Mandela, Luthuli, Sobukwe no Biko.

Abaqoma ukufa babhadla emajele besemshikashikeni wokulwela wena Nkululeko Nkululeko kanti uyongikhulula nini? Kade ungihlebela uthi selibuyile elika Jama

Nkululeko, pho uzongikhulula nini emaketangweni obubha?

Uzolibuyisa nini elika Nodumehlezi kaMenzi?

Lizobuya nini kanti elika Sifuba sigungu sigungubele?

Nxashana sibhobokayo umuntu uyakuzizwa izindaba

Kanti uzolibuyisa nini elika Bhush’obukhali, uBhov’ogqabul’ amaketango?

Hhayi bo, nkululeko kanti wawungiyenga yini?

Uzongikhulula nini esihogweni sokungazi nobuwula?

Uzongikhipha nini obhukwini lokungafundi?

Uzongephula nini emalangabini endlala?

Uzongihlenga nini ezingxavuleni zamazinyo okufa

Osekuphenduke insakavukela umchilo wesidwaba Esizweni sikaPhunga noMaGeba Nkululeko Ngikhulule Ungangiyengi. - Chris Ka Nkosi

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.