Uyazethemba oyisiboshwa osemncintiswaneni wokufunda

Isolezwe - - IZINDABA - PHILI MJOLI

ISIBOSHWA esisejele laseShowe sinethemba lokuthi sizoqokwa sibe ngesinye seziboshwa zaKwaZulu-Natal ezizobhekisa amabombo eKapa uma ziphumelela emncintiswaneni okhuthaza ukufunda eziboshweni, iFunda Mzansi Champions.

UNkk Buhle Mofokeng ogwetshwe iminyaka ewu-15 ejele laseShowe ngokubulala umyeni wakhe, ungomunye wabebevivinywa kubhekwa ikhono labo lokufunda isiZulu.

Oqokelwe ukufunda incwadi ubegibela esiteji engazi ukuthi uzofunda yiphi incwadi azoyinikwa amajaji. Uma efunda kumele kuzwakale esafunda ukuthi uthukile, ujabule, uxwayile, uyabuza nokunye. Uma kungowesilisa nowesifazane abakhulumayo nakhona umfundi kumele afunde uzwakale umehluko.

Uthe uyazethemba uNkk Mofokeng, othe akathandi ukuchaza ukuthi yini eyaholela ekutheni abulale umyeni wakhe. Ungaphansi kwekilabhu iSakhisizwe Book Club kanti uma ephumelele kulo mncintiswano oqale izolo ophela namhlanje ejele eWestville uzoba ngomunye weziboshwa ezingu-40 ezizomela iKZN emncintiswaneni ofanayo ozobe uhlanganise iziboshwa zakulo lonke leli ozoba ngenyanga ezayo.

Kulo mncintiswano uNkk Mofokeng ubefunda incwadi ebhalwe u-Elliot Zondi, ethi Insumansumane.

UKhomishana wamajele KwaZuluNatal, uMnuz uMnikelwa Nxele, uthe umncintiswano ungenye yezindlela zokugubha inyanga yamagugu.

Ngawo uthe kukhuthazwa isiko lokufunda ngokuthi kube nezinkulumompikiswano, ukuhluzwa kwezincwadi ngesiZulu, isiNgisi, isiXhosa, isiSotho nesiBhunu.

Uthe umkhankaso weFunda Mzansi owenziwa ngokubambisana neNational IKHASI ELIKHOKHELWE Library of SA uhambisana nohlelo lwaleli jele, iReading for Redemption, olwasungulwa ngo-2012.Ngalolu hlelo uthe bahlose ukukhombisa umphakathi ukuthi asebehlunyeleliswe izimilo badinga ukunikezwa elinye ithuba empilweni.

Kulo nyaka uthe ingqikithi yeFunda Mzansi Champions ithi “Developing Creative Minds” okusho ukuthi kuthuthukisa ubuchule bokucabanga.

Ucwaningo olwenziwe yiSouth African iBook Development Council ngo-2017 lukhomba ukuthi abaseNingizimu Afrika abakukhonzile ukufunda. Bangu-15% abafunda izincwadi, babe u-5% abazali abafundela izingane zabo izindaba.

UNKSZ Fikiswa Nyawo weSisekelo Book Club yasejele eWestville, obengenele ukufunda ngesiXhosa

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.