Ngeke kusize ukuxabana lingatholakele ikhambi ngelesizwe

Isolezwe - - EZEMIDLALO -

NGIHLALE ngikucacisa ukuthi ulwazi lwami lwebhola lulingana nolwabanye nje abantu abalithandayo ngoba angikaze ngilidlale ezingeni elikhokhelayo. Nokho namuhla ngifuna kuhlale obala ukuthi ulwazi lwami lwebhola luhamba lugcine kuphi.

Okokuqala nje, ngiyazi kahle i-offside mina. Ngiyakwazi ukumbona uma umdlali esephambili kunabanye. Ngiyalazi futhi ukuthi igoli yini. Ngeke ngihlulwe wukubona ukuthi ibhola lidlulile kunonizinti laqabula inethi. Yinto enginolwazi lwayo futhi ukuthi umdlalo kanobhutshuzwayo uphela ngemuva kwemizuzu ewu-90. Unondweba uyaye engeze amanenjana ngoba kubuye kumiwe kukhona abadlali abalimele, kodwa nje umgomo wu-90.

Uyabona-ke umqeqeshi weBafana Bafana uStuart Baxter, ngeke angithinte kulokhu engikubale ngenhla. Ngeke-nje ngivume athi angilazi ibhola bese abale ukuthi angiyazi i-offside, ukungena kwegoli nokuthi uphela ngemuva kwemizuzu emingakhi umdlalo kanobhutshuzwayo. Lutho!

Nokho ngingehlela ngezansi uma eseqala epequlula ezinye izinto enginolwazi olufishane noma olungekho nhlobo ngazo. Phela mina angikwazi ukuqeqesha ngakho kungamele ngilalele yena kwezinye izinto.

Uma sekuthiwa akuqokwe abadlali beqembu lesizwe mhlawumbe ngingashaya eceleni ngendlela yokuthi ngingaxoshwa ngemuva kwemizuzu embalwa ngibamemezele abadlali engisuke ngizogadla ngabo emdlalweni othize. Inkinga yami kungase kube wukuthi mina umdlali ngimbuka ngendlela yokuba umbhali kanti yena umfo kaBaxter ubuka ngeso lomqeqeshi.

Muva nje uBaxter uxabane nentatheli kulandela ukudlala ngokulingana neLibya kweBafana eMoses Mabhida Stadium. Ngangingekho lapho kodwa kuthiwa indaba yasuswa nguDean Furman owaqokwa njengomdlali ovelele kulo mdlalo. Kuthiwa zathuthana kakhulu impela ngoba kwaze kwafikwa ebhasini kwacaca ukuthi zingaze zibambane ngezandla.

Uyabona kunzima kimina ukuthi ngisho ukuthi ubani okwakumele azibone ukuthi uyanhlanhlatha kule ngxabano. Nakhu phela noBaxter kuthiwa waphika walala ngomhlane ukuthi wake wathi umuntu ongaboni ukuthi uqokelwani uFurman kwiBafana akalazi ibhola. Noma kungathiwa wakusho lokho angazi noma ngingamgxeka kakhulu yini, ngoba njengoba ngishilo, yena ubuka ngeso lomqeqeshi.

Yebo izintatheli nazo ziyalazi ibhola ngendlela yazo ngakho ngeke futhi ngiyigxeke le eyacasuka kunazo zonke uma kuthiwa azilazi ibhola. Izintatheli ziyalazi ibhola ngendlela yazo.

Nasi-ke isisombululo sami kule ndaba engicabanga ukuthi singasiza ngaphandle kokuthi kube khona ukuklwebhana phakathi komqeqeshi weqembu lesizwe nabezindaba. UBaxter kumele eze nolwazi lwakhe lwebhola oluthanda ukujula, ngoba kade aqala ukuba ngumqeqeshi, bese nabezindaba baphonse esivivaneni ngolwabo ulwazi ngoba kade baqala ukubika ngebhola futhi bayalithanda.

IBafana yiqembu lesizwe ngakho kumele kube khona ukuhlanganyela okuthile ukuze kubonakale impumelelo sonke esiyifisayo. Ngeke kusisize ngalutho ukuxabana esikhundleni sokuthi sithole isisombululo enkingeni ebhekene neqembu lesizwe elihluleka ukushaya amagoli.

Uma uzofika nokudla kwakho nami ngifike nokwami kodwa silokhu siphikisana ngokuthi yikuphi okungcono okumele sikudle, singagcina sibhuqabhuqwe yindlala. Okubalulekile ukuthi sibeke konke ukudla etafuleni, bese sizame ukukudla ngendlela elinganayo. Akungatshazwa ukuthi singabantu asipheki ngokufana ngakho indlela okunambitheka ngayo ukudla kwethu ayisoze ifane. Okusemqoka ukuthi sidle sigcwalise izisu inqobo nje uma lokho kudla kungenabo ubuthi.

Ngiyazi abaningi bacasukile ngokuthi iBafana ihlulekile ukuwina ibhekene neLibya engenamlando otheni kunobhutshuzwayo. Ngazi kahle futhi ukuthi kukhona asebethi uBaxter kumele ashenxe ekuqeqesheni iBafana kuthathe omunye umqeqeshi. Hhayi-bo, siyoshintsha kuze kube nini?

Kanti ngempela sifuna umqeqeshi oyovela emkhathini yini oyoqeqesha iBafana seneliseke? Kumele sibe nendlela yokulungisa izinto ngaphandle kokuthatha ngamawala. Kwesinye isikhathi asikho isidingo sokudiliza indlu yonke ukuze wakhe le osuke uyifuna.

Uyakwazi kahle nje ukwakha indlu uhleli kuyona ize ibe yile nto oyifunayo. Uma uyibhidliza yonke ungenayo indawo yokukhosela usuke uthembeni?

Indlela izinto ezenzeka ngayo eNingizimu Afrika kuyacaca ukuthi siyisizwe esinolaka, esingezwani nokuncenga. Nokho kumele sizifundise ukuhlala phansi sidingide izinto eziyisa isizwe phambili.

Nami ngiyafisa ukuthi ulwazi lwami lwebhola luthuthuke lungagcini nje ekwazini ukuthi umdlalo uphela ngemuva kwemizuzu ewu-90. Nokho ukuze kwenzeke lokho kumele kube khona oba nesineke nami, angicathulise.

Asifunde ukubekezelelana. sihle.ndlovu@inl.co.za

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.