SKRYF & wen!

As jy ’n sto­rie het om te ver­tel, bied Kui­er, LA­PA Uit­ge­wers en PEN A­fri­kaans jou die kans om ge­pu­bli­seer te word met dié on­ge­loof­li­ke kom­pe­ti­sie.

Kuier - - KOMPETISIE -

Het jy al ooit daar­van ge­droom om ’n skry­wer te word? Hou jy daar­van om sto­ries te ver­tel? Wel, dan is hier­die be­slis ’n kans wat jy moet aan­gryp!

Kui­er en LA­PA Uit­ge­wers, in sa­me­wer­king met PEN A­fri­kaans, bied jou die ge­leent­heid om jou skry­wers­droom waar te maak en lek­ker kon­tant te wen!

Ver­der staan jy ook die kans om ’n slyp­skool by te woon waar jou ta­lent ver­der ont­wik­kel en jou sto­rie in Kui­er ge­pu­bli­seer kan word.

Die al­ge­he­le wen­ner slaan ’n kon­tant­prys van R5 000 los en elk van die 14 fi­na­lis­te wen R1 000 kon­tant, ge­borg deur LA­PA Uit­ge­wers.

Die wen­ner word in Kui­er aan­ge­kon­dig en hul sto­rie sal in die tyd­skrif ge­pu­bli­seer word. Ver­der sal van die fi­na­lis­te se sto­ries ge­kies word vir Kui­erCom­bo (Win­ter).

HOE WERK DIT?

LA­PA Uit­ge­wers is op soek na skry­wers wat hul u­nie­ke sto­ries kan ver­tel. Met die kom­pe­ti­sie wil ons le­sers die ge­leent­heid gee om hul sto­ries in hul eie A­fri­kaans – maak nie saak of dit Kaaps, Ma­leis of Na­ma­kwa­land­se A­fri­kaans is nie – te skryf.

Al wat jy hoef te doen om in te skryf, is om vir ons jou kort­ver­haal voor 31 Maart 2015 te stuur.

Die oor­hoof­se te­ma van die kom­pe­ti­sie is“Uit die Hart”en net soos ons ge­wil­de ag­ter­blad­ru­briek in die tyd­skrif, soek ons

ver­ha­le wat eie aan ons le­sers is. Dit moet be­hoor­lik die hart­sna­re roer en eie wees aan ons ge­meen­skap. Die doel van die kom­pe­ti­sie is om as­pi­rant-skry­wers te werf en hul po­ten­si­aal te ont­wik­kel.

Jou sto­rie moet on­ge­veer 1 000 tot 1 500 woor­de wees en uit al die in­skry­wings sal 30 van die bes­te ver­ha­le ge­kies word.

Hier­die kort­ver­ha­le gaan dan na ’n pa­neel be­oor­deelaars wat 15 fi­na­lis­te sal kies. Die fi­na­lis­te sal die ge­leent­heid kry om ’n slyp­skool van t­wee dae by te woon. Ty­dens die slyp­skool sal skry­wers vir ’n men­tor­skap­pro­gram deur PEN A­fri­kaans ook ge­ï­den­ti­fi­seer word.

DIE SLYP­SKOOL

Die slyp­skool vind van­af 10 – 12 Ju­lie 2015 in die Kaap-om­ge­wing plaas. Ge­du­ren­de die slyp­skool kan al 15 fi­na­lis­te e­ni­ge van hul sto­ries bring om daar­aan te skaaf.

As deel van die skryf­skool sal die mees ta­lent­vol­le fi­na­lis­te in­di­vi­du­e­le men­tors kry om hul­le te help om hul kort­ver­ha­le te ont­wik­kel. Die men­tors sal al­mal be­ken­des in skry­wers en pu­bli­ka­sie- en me­di­a­krin­ge wees.

SKRYF SÓ IN

Die kort­ver­ha­le moet tus­sen 1 000 en 1 500 woor­de wees en ge­skik vir vol­was­se le­sers. Dit kan fik­sie wees of op ’n wa­re ver­haal ge­ba­seer wees. Die voorgeskrewe te­ma vir die ver­ha­le is“Uit die Hart”.

Stuur in­skry­wings of na­vrae per e-pos met die woor­de Kui­er- kort­ver­haal in die on­der­werp­lyn aan: clif­f­or­de­nen@la­pa.co.za of per faks na 012 325 5498. Jy kan dit ook pos aan C­lif­f­or­de­ne Nor­ton,

Kui­er & LA­PA-kort­ver­haal­kom­pe­ti­sie, LA­PA Uit­ge­wers, Pos­bus 123, P­re­to­ria, 0001.

LW: Die skry­wer se naam moet op die voor­blad van die kort­ver­haal ver­skyn en nie op die res van die sto­rie nie. Skryf ook die ti­tel van jou kort­ver­haal op die voor­blad van die do­ku­ment en die­self­de ti­tel moet ook op die aan­ge­heg­te in­skry­wings­vorm (on­der) wees vir kon­tro­le.

Slegs Suid-A­fri­kaan­se bur­gers bo 18 (be­hal­we werk­ne­mers van Me­dia24 en LA­PA Uit­ge­wers) kan in­skryf, maar die sto­rie wat jy in­stuur, moet jou eie oor­spronk­li­ke werk wees en nog nê­rens el­ders vir pu­bli­ka­sie voor­ge­lê wees nie.

Slui­tings­da­tum vir in­skry­wings is Dins­dag 31 Maart 2015. Geen laat in­skry­wings sal vir die kom­pe­ti­sie oor­weeg word nie. Be­pa­lings en voor­waar­des

Slegs oor­spronk­li­ke werk deur die skry­wer sal aan­vaar word.

Die sto­rie mag nie voor­heen el­ders ge­pu­bli­seer ge­wees het nie.

Slegs een sto­rie mag per per­soon in­ge­skryf word.

LA­PA Uit­ge­wers be­hou die reg om die kort­ver­ha­le in ’n bun­del te pu­bli­seer, on­der­he­wig aan die kom­mer­si­ë­le le­wens- vat­baar­heid daar­van.

Al­le fi­na­lis­te moet be­skik­baar wees vir die slyp­skool, wat van­af 10 – 12 Ju­lie 2015 in die Kaap-om­ge­wing ge­hou sal word.

LA­PA Uit­ge­wers is ver­ant­woor­de­lik vir die kos­te van elk van die fi­na­lis­te wat die slyp­skool sal by­woon.

Die men­tor­skap­pro­gram sal in­di­vi­due, met die po­ten­si­aal om hul eie ma­nu­skrip­te te ont­wik­kel, van men­tors voor­sien.

In­dien ’n skry­wer deel word van die men­tor­skap­pro­gram, sal LA­PA Uit­ge­wers die eer­ste reg op wei­e­ring op die pu­bli­ka­sie van die ma­nu­skrip, wat ty­dens die men­tor­skap­pro­gram deur die skry­wer ont­wik­kel is, hê. Die wen­ners moet be­reid wees om in

Kui­er te ver­skyn. Die be­oor­de­laars se be­slis­sing(s) is fi­naal en geen kor­re­spon­den­sie sal daar­oor ge­voer word nie.

Kui­er sal die fi­na­lis­te kon­tak en die wen­ner sal in die uit­ga­we van 17 Ju­nie 2015 be­kend ge­maak word.

In­dien LA­PA Uit­ge­wers nie die skry­wer skrif­te­lik in ken­nis stel dat die ma­nu­skrip nie ge­pu­bli­seer gaan word nie, mag dit nê­rens an­ders voor­ge­lê word vir pu­bli­ka­sie nie.

LA­PA Uit­ge­wers be­hou die reg voor om geen van die in­skry­wings te pu­bli­seer nie.

LA­PA het vol­le seg­gen­skap oor die re­di­ge­ring van al­le be­son­der­he­de wat be­tref die wy­se van voor­stel­ling en uit­gee van ou­teurs­werk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.