Be­sluit op ’n voog vir jou kind in­dien jy sterf

Die spreek­woord lui: Bloed is dik­ker as wa­ter. Maar as jy ’n voog vir jou kind moet kies, is dít nie al­tyd die ge­val nie.

Kuier - - Inhoud - MA­RE­THA BO­TES

dit is se­ker een van die moei­lik­ste be­slui­te om te oor­weeg en tog een van dié be­lang­rik­ste goed wat jy vir jou kind kan doen. Dis die be­sluit oor wie na jou kind gaan om­sien sóú jy tot ster­we kom ter­wyl jou kroos nog min­der­ja­rig is.

Ge­woon­lik val die ver­ant­woor­de­lik­heid maar op ie­mand in die fa­mi­lie, maar dis nie nood­wen­dig die beste be­sluit nie.

Toe Ren­thia* en John* Pie­ter­se ’n ruk te­rug op­slag in ’n mo­tor­on­ge­luk dood is, het hul­le d­rie jong kin­ders ag­ter­ge­laat. Die oud­ste en die mid­del­ste kind was in die twee­de fa­se van hul la­er­skool­loop­ba­ne en die jong­ste kind was voor­skool.

Die ge­sin was voor hul dood baie be­trok­ke by ’n kerk in hul om­ge­wing. Hul­le was ge­liefd in die ge­meen­te en dit was ook hiér waar hul beste vrien­de was. Die vrien­de het kin­ders van om­trent die­self­de ou­der­dom en in die­self­de skool ge­had en boon­op het die t­wee ge­sin­ne baie vrien­de en an­der be­lang­stel­lings in ge­meen ge­had.

Hul­le het die­self­de waar­de­stel­sels ge­deel, die ou­ers was al­mal om­trent die­self­de ou­der­dom en het week­liks saam ge­kui­er. Daar was ’n baie nou band tus­sen die t­wee ge­sin­ne.

Dan was daar Ren­thia se ou­ers in die Kaap. Hul­le was reeds be­jaard en hoe­wel die kin­ders nou en dan daar ge­kui­er het, was dit nooit vir lank aan­een nie. Daar was ’n fa­mi­lie­band, maar nie ’n sterk e­mo­si­o­ne­le band tus­sen die groot­ou­ers en hul klein­kin­ders nie.

Nie een van Ren­thia of John het in hul te­sta­ment ’n voog vir hul kin­ders be­noem nie. Toe hul­le die dag tot ster­we kom, wou die vrien­de vrees­lik graag na die kin­ders om­sien. Hul­le het ge­weet dit was Ren­thi­a­hul­le se wens, maar daar was niks in die te­sta­ment op­ge­te­ken nie. Die hof het dus

be­slis die kin­ders moet na die groot­ou­ers, die kin­ders se bloed­fa­mi­lie, gaan. Hoe­wel die kin­ders nie wou nie, het hul­le geen an­der keu­se ge­had nie.

“Dit is ’n ont­set­ten­de groot be­sluit wat nie lig op­ge­neem kan word nie,”sê We­zet Bo­tes, maat­skap­li­ke wer­ker by die Vi­ta No­va-be­ra­ding­sen­trum in P­re­to­ria.“Dit is ook nie te sê dat jou be­sluit op ’n fa­mi­lie­lid gaan val nie, maar jy moet dit juis dán in jou te­sta­ment laat op­te­ken.”

We­zet sê min men­se dink daar­aan om ’n voog te be­noem en dit is heel moont­lik tot na­deel van jou kind, sou hy of sy dan be­land by men­se wat nie jou eer­ste keu­se vir ’n voog sou wees nie.

DINK MOOI HIER­OOR

Jy moet mooi dink oor al­les wat jou keu­se van ’n voog kan be­ïn­vloed. As daar on­op­ge­los­de is­su­es (soos al­ko­hol­mis­bruik) in die fa­mi­lie is, sal dit be­slis jou keu­se be­ïn­vloed.

“Daar is soms baie goeie re­des waar­om ou­ers nie sal wil hê hul kin­ders moet na se­ke­re fa­mi­lie­le­de toe gaan nie. Dit kan in­sluit dwelm- of al­ko­hol­mis­bruik, of selfs mis­han­de­ling. Dit kan din­ge wees waar­aan jy self as kind bloot­ge­stel is. Jy wil be­slis nie jou kind ook daar­aan bloot­stel nie. In so ’n ge­val sal jy dan ie­mand an­ders in jou te­sta­ment wil be­noem wat jou kin­ders moet ver­sorg ná jou dood,”sê sy.

Dit is baie be­lang­rik dat jy daar­die per­so­ne wat jy be­noem, heel­te­mal ver­trou.

“Dink ’n bie­tjie hoe stem jul­le waar­de­stel­sels, nor­me, ge­loofs­oor­tui­gings en selfs taal oor­een. Is dit ie­mand wat jou kind sal groot­maak soos jy dit doen? Dis moei­lik, want nie­mand kan 100% ’n plaas­ver­van­ger vir jou wees nie! Is dit men­se wat e­mo­si­o­neel daar sal wees vir jou kin­ders in ’n trau­ma­tie­se si­tu­a­sie soos in die ge­val van jou en jou man se af­ster­we?” vra We­zet.

“Nóg iets om in ge­dag­te te hou, is ou­der­dom. As jy wil hê die kin­ders moet na jou ou­ers toe gaan, moet jy dalk daar­aan dink om ’n twee­de per­soon ook te be­noem.

“Dít sal ie­mand wees wat meer jou eie ou­der­dom is en wat kin­ders moont­lik be­ter met goed soos tie­ner­kwes­sies sal kan by­staan. Die groot­ou­ers is dus die pri­mê­re ver­sor­gers, maar die an­der per­soon sal ook ’n in­sae hê.”

kin­ders help be­sluit?

We­zet glo nie daar­aan dat die on­der­werp van wie hul voog moet wees in ge­val van jou dood, met kin­ders be­spreek moet word nie.“Dis mis­kien ’n bie­tjie ou skool, maar ek glo dit kan nog­al vrees wek by ’n kind,”meen sy.

“Dit is jou ver­ant­woor­de­lik­heid as ou­er om toe te sien dat jou kind goed ver­sorg sal wees. Moe­nie nood­wen­dig praat oor wat sal ge­beur as Mam­ma of Pap­pa sterf nie, maar in die al­ge­meen,”sê sy.

“Ver­tel vir hul­le wat is ’n te­sta­ment en wat staan (ge­woon­lik) daar­in. Ver­dui­de­lik ook vir hul­le Mam­mas en Pap­pas maak ge­woon­lik in ’n te­sta­ment voor­sie­ning vir kin­ders so­dat hul­le so goed moont­lik ver­sorg sal wees. Sê ook aan jou kin­ders jy en jou man sal hul­le al­tyd baie mooi op­pas en al­tyd die beste vir hul­le doen.”

We­zet glo wel dit is be­lang­rik om an­der par­tye wat ge­raak word, soos die per­soon wat jy as voog wil be­noem, in ken­nis te stel voor jy die te­sta­ment op­stel of wy­sig. Dit moe­nie vir daar­die per­so­ne ’n ver­ras­sing wees nie.

Vol­ker Kr­ü­ger, di­rek­teur van die Van Vel­den-Duf­fey-pro­ku­reurs in Rus­ten­burg in die Noord­wes, stem saam dat jy ’n voog in jou te­sta­ment moet be­noem. ’n Twee­de be­lang­ri­ke ding om te doen, is om te sorg dat daar ’n tes­ta­men­tê­re trust vir jou min­der­ja­ri­ge kin­ders is, on­ge­ag na wie toe hul­le sou gaan as bei­de ou­ers tot ster­we sou kom.

“As daar nié vir die stig van só ’n trust voor­sie­ning ge­maak word nie, sal die geld in ’n voog­dy­fonds van die staat ge­plaas word en dan moet die kin­ders of hul voog­de el­ke keer daar aan­soek doen as hul­le geld be­no­dig. Dít wil jy lie­wer ver­my,” sê Vol­ker.

Hy sê dit is ook be­lang­rik om trus­tees, die men­se wat jy wil hê in be­heer van die fonds moet wees, te be­noem. Dit ge­beur soms dat ou­ers ’n voog vir hul kin­ders be­noem, maar hul­le voel ie­mand an­ders moet na die geld­sa­ke van hul kind om­sien.

“Ont­hou ook kin­ders is dees­dae op 18 meer­ja­rig. Baie men­se voel eg­ter 18 is nog te jonk vir ’n kind om na haar eie geld­sa­ke om te sien en die kind nie die geld vir die reg­te doel­ein­des, soos by­voor­beeld s­tu­dies, sal aan­wend nie.

“In só ’n ge­val word daar dan in die te­sta­ment ge­noem dat die trust eers op 25 ont­bind word en die geld dan aan die kind be­skik­baar ge­stel word. Dit is nie om die kin­ders te straf nie, maar eint­lik om hul geld­sa­ke te be­skerm!”sê Vol­ker.

Hy noem ook dit is baie be­lang­rik om jou te­sta­ment te laat her­sien, ver­al as jy dit nog nie ge­doen het van­dat jou eer­ste kind ge­bo­re is nie.

Hy skat in die helf­te van al­le ge­val­le word broers of sus­ters van die ou­ers as voog­de be­noem. In 30% word vrien­de be­noem (men­se wat hoe­ge­maand nie bloed­fa­mi­lie is nie), en in 20% van die ge­val­le kies ou­ers om hul eie ou­ers (die kin­ders se groot­ou­ers) as voog­de te be­noem.

As die ou­ers ge­skei is

In­dien die ou­ers ge­skei was, sou die hof by die eg­skei­ding ou­er­skap­reg aan een of al­bei ou­ers toe­ge­staan het, sê Frans­ci­os van Gi­j­sen, di­rek­teur van regs­diens­te by Fin­lac.

Die ou­er wat ou­er­skaps­reg het, kan in haar te­sta­ment ’n voog be­noem. In­dien dié ou­er sterf, kan die an­der ou­er dan by die hof aan­soek doen om voog­skap van die kin­ders (in­dien hy nié as voog be­noem is nie). In­dien die hof ge­deel­de ou­er­skap toe­ge­staan het, sal die kin­ders ou­to­ma­ties na die oor­le­wen­de ou­er toe gaan.

Franscois sê ou­ers kan ook ver­skil­len­de voog­de be­noem as daar nie een spe­si­fie­ke per­soon is wat na al die kin­ders kan om­sien as die ou­ers sterf nie.

“Dit moet ver­kies­lik al­les in die te­sta­ment op­ge­te­ken word, want jy wil tog hê jou kin­ders moet so gou as moont­lik goed ver­sorg wees ná jou dood. Dis jou ge­leent­heid om se­ker te maak hul­le is in die reg­te han­de.”

*Skuil­naam

Dit is ’n ont­set­ten­de groot be­sluit wat nie lig op­ge­neem kan word nie.

We­zet Bo­tes

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.