On­der­skryf deur C­lien­tè­le 5 GOEIE RE­DES WAAROM JY ‘N PRO­KU­REUR BE­NO­DIG

Kuier - - Tv-gids -

Nie net mis­da­di­gers het ‘n pro­ku­reur no­dig nie. Jy of ‘n fa­mi­lie­lid kan dalk in ‘n moei­li­ke reg­si­tu­a­sie be­land of die slago er van mis­daad of on­reg­ple­ging word. Hier­die din­ge ge­beur ge­du­rig. Regs­ver­se­ke­ring met Rig­hts24 is ‘n be­kos­tig­ba­re al­ter­na­tief vir tra­di­si­o­ne­le regs rmas. Vyf al­ge­me­ne re­des waarom men­se pro­ku­reurs no­dig kry:

1 MOTORONGELUKKE OF MOTORVERWANTE SAKE

Daar is on­ge­veer 14,25 mil­joen mo­tors op ons paaie, waar­van slegs 35% ver­se­ker is.* Din­ge kan, en sal ver­keerd loop – dit is deel daar­van om ‘n mo­tor te be­sit of te ge­bruik. Mo­tor­voer­tuig­on­ge­luk­ke. Der­de­par­ty-ver­se­ke­rings­ei­se. Pro­ble­me met ‘n mo­tor­werk­tuig­kun­di­ge. Mo­tor­koop of -ver­koop. Dis­pu­te met ‘n ver­se­ke­rings­maat­skap­py. Dit is maar ‘n paar ge­val­le waar ‘n pro­ku­reur die ver­skil tus­sen ‘n moei­li­ke, duur regs­ge­ding of ‘n vin­ni­ge, ef­fek­tie­we uit­koms kan maak. (* Ti­mes Li­ve, 22/06/2016)

2 KONTRAKTUELE DIS­PU­TE

Of dit ‘n huur­ver­wan­te dis­puut, ‘n ver­koops­oor­een­koms of ‘n kontraktuele oor­een­koms is, laat jou pro­ku­reur dit na­gaan. So­doen­de kan jy la­te­re regs­pro­ble­me en -kos­tes ver­my. Ge­woon­lik kan ‘n pro­ku­reur ‘n kon­sul­ta­sie­fooi van tot R3,000 vra. ‘n Be­kos­tig­ba­re Rig­hts24 regs­ver­se­ke­rings­plan sal aan jou kwa­li­teit­diens teen ‘n no­mi­na­le maan­de­lik­se fooi bied.

3 ONBETWISTE EGSKEIDING

Egskei­ding­sy­fers is ho­ër as ooit te­vo­re in Suid-A­fri­ka, met meer vrou­ens as mans wat eg­skei­dings i­ni­si­eer.* Dit is ‘n on­ge­luk­ki­ge re­a­li­teit wat deur al­le si­viel- of tra­di­si­o­neel-ge­bon­de pa­re in die ge­sig ge­staar kan word. In so ‘n trau­ma­tie­se si­tu­a­sie sal dit die bes­te wees om die saak aan jou pro­ku­reur oor te laat. ‘n Onbetwiste egskeiding kan bin­ne ‘n kwes­sie van weke son­der bui­ten­spo­ri­ge hoë kos­tes ge­skik word. Jou pro­ku­reur sal die do­ku­men­ta­sie han­teer en saam met jou hof toe gaan. Met regs­dek­king kan dit so mak­lik soos dit wees. (*S­tats SA, 09/02/2016)

4 ARBEIDSAKE

Die werk­loos­heid­sy­fer in Suid-A­fri­ka is 36,4%.* As jy of jou fa­mi­lie­le­de werk, is regs­be­sker­ming in ons hui­di­ge om­stan­dig­he­de nood­saak­lik. Of dit on­bil­li­ke af­dan­king, CCMA-ver­wy­sing, of dis­kri­mi­na­sie in die werk­plek is, laat jou pro­ku­reur die saak na­mens jou han­teer. ‘n Kon­fron­ta­sie met, of ‘n dis­puut tus­sen jou en ‘n me­de­wer­ker of jou werk­ge­wer kan e­mo­si­o­ne­le en regs­kom­pli­ka­sies in­hou. Pro­ku­reurs is op­ge­lei om hier­die sake ferm en op die reg­te wy­se te han­teer. Moe­nie die ri­si­ko loop om jou werk in ‘n on­se­ke­re e­ko­no­mie­se kli­maat te ver­loor nie. Kry regs­dek­king. (*Tra­ding E­co­no­mi­cs, 2/06/2016)

5 SKULDINVORDERING EN SWARTLYSTING

Vol­gens na­vor­sing oor skuld in Suid-A­fri­ka, skuld Suid-A­fri­ka­ners tot so­veel as 75% van hul in­kom­ste aan kre­di­teu­re.* Voorts is ver­brui­kers ook bloot­ge­stel aan ge­we­ten­lo­se le­nings­ver­skaf­fers en on­bil­li­ke prak­ty­ke deur klein­han­de­laars. Be­skerm jou­self teen on­bil­li­ke swartlysting. (*Bu­si­ness Tech, 28/06/2016)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.