Dr.­Ge­ni­ne

Soek­jy­raad­oor­’ n­me­die­se­pro­bleem?

Kuier - - Inhoud -

Vraag FUNGUS PLA ERG

Ek­soek­raad­vir­fungus­onder­m y­groot­toon­na­els.­Ek­k an­ook­nie­e­ni­ge­skoen­dra­nie.­TOONTJIE

Antwoord BES­TE TOONTJIE

Die­me­die­se­t er­me­vir­swaminf ek­sie­van­na­els­(vin­ger-­of­t oonna­els)­is­on y­cho­my­co­sis­of­ti­nea­un­gui­um. ­Dit­is­meer­al­ge­meen­onder­t oonna­els­as­vin­ger­na­els ,want­to­ne­is­meer­ma­le­warm­en­v og­tig(wat­die­i­de­a­le­k li­maat­is­vir­swam­me­om­te­groei)­in­sok kies­en­skoe­ne .OORSAKE: In­ge­son­de­men­se­w ord­ti­neaun­gui­um­ver­oor­saak­deur­’ n­swam­wat­in­warm,­nat­ar eas­flo­reer­– ­soos­in­o­pen­ba­re­stor­te.­In­stru­men­te­soos­na­elk nip­pers,na­el­vy­le,­voet­bad­dens­of­hand­doe­ke­wat­nie­reg­ge­ste­ri­li­seer­word­nie,­k an­ook­die­oor­saak­wees.­S­ty­we­skoe­ne­v oor­saak­wees. ­S­ty­we­skoe­ne­ver­oor­saa er­oor­saak­trau­ma­aan­die­t trau­ma­aan­die­toon­na­els­en­n oonna­els­en­na­el­bed­en­ a­el­bed­maak­dit­meer­vat­baar­vir­ti­nea­un­gui­um.­ maak­dit­meer­vat­baar­vir­ti­nea­un guiu S­wa­min­fek­sie­van­die­ S­wa­min­fek­sie­van­die voe­te­(at­leet­voet)­ voe­te­( at­leet­voet)kan­ook­na­die­na­els­ver­sprei.­ na­els­ver­sprei An­der­ri­si­ko An­der­ri­si­ko- -fak- f to­re­is­in­men­se­ to­re­is­in­men met­’n­ver­laag- met­’ n­ver­laag de­im­muunstel- de­im­muuns­te sel­met­siekt sel­met­siek­te es­soos­di­a­be­tes,­ soos­di­a­be­tes pso­ri­a­se,­MIV/ pso­ri­a­se,­MIV vigs,­k an­ker­of­ an­ker me­di­ka­sie­soos­ me­di­ka­sie­so ste­ro­ïe­de­wat­ ste­ro­ïe­de­w jou­weer­stand­ver­laag.

Dit­kom­ook­v oor­by­ou­er­vr ou­e­weens­ver­laag­de­es­tro­geen,­men­se­met­pe­ri­fe­re­vas­ku­lê­re­siek­tes­waar­k lein­bloed­va­te­ver­nou­en­self s­in­men­se­wat­kuns­na­els­dra­(b y­voor­beeld­acr y­lic­na­el­sof­wraps).­W an­neer­kuns­na­els­aan­ge­wend­word,­word­die­na­elop­per vlak­ge­vyl­en­as­die­in­stru­ment e­nie­ge­st e­ri­li­seeris­nie,­k an­daar­wat er­en­inf ek­sie­on­der­die­kuns­na­el­gaan­en­ti­nea­un­gui­um­v er­oor­saak.­Dit­is­nie­aan­st eek­lik­nie.

SIMP­TO­ME :­ Kos­me­ties­ is­ dit ­’ n­ groot­ pro­bleem ,­ want­ die­ na­el­ ver­dik ,­ ver­krum­mel ,splin­ter­ af­ en­ ver­kleur­ wit ,­ gee l­of­ bruin .Die­ na­el­s kei­ van­ die­ na­el bed­ af­ en­ kan­mak­lik­ breek .­ Dit­ kan­ ook­ ge­paard­gaan­met­ pyn­e n­ on­ge­mak­ ver­al­ as­ jy­ skoe­ne­dra­ wat­ druk .­ Die­ di­ag­no­se­ word­ ge­woon­lik­ deur ­’ n­ al­ge­me­ne­ dok­ter­ of­ ver­pleeg­kun­di­ge­ be­ves­tig­de ur­n et ­’ n­ deeg­li­ke­ ge­skie­de­nis­ en­ on­der­soek­ te­ doen .In­dien­ die­ ge­pas­te­ be­han­de­ling­ nie­ help­nie ,­ kan­ jou­ dok­ter­ of­ ver­pleeg­kun­di­ge ­’ nmon­ster­ van­ die­ na­el­ na­ die­ la­bo­ra­to­ri­um­stuur­vir­’ n­ de­fi­ni­tie­we­ di­ag­no­se .

Daar­ is­ an­der­ siek­tes­ wat­ simp­to­me­van­ ti­nea­ u ng ui u m­ het ,­ soos­ ver­kleur­de­na­els .­ Gee l­of­ groen­ na­els­ kan­ deur ­’ nbak­te­rie­ ver­oor­saak­ w ord­en­ gaan­ ge­woon­lik­ ge­paard­ met ­’ n­ vuil­ reuk .

O n y c hol y sis ­( wit­ of­ geel­ na­els )­ is­ wan­neer­ die­ na­el­ van­self­ van­ die­ na­el bed­skei .­ Hou­ die­ na­els­ knor t­en­ wend­ na­el­po­li­toer­ aan­ vir­ kos­me­tie­se­ re­des .­ Dié­ na­els­ is­ vat­baar­ vir­ swam in­fek­sie .­ In­ dié­ ge­val­ moet­ jy ­’ n­ voet­heel­kun­di­ge­ raad­pleeg .

Swart­ of­ rooi­na­els­ is­ wan­neer­ daar ­’ nbloed­klont­ onder­ die­ na­el­ i s­as­ ge­volg­van­ trau­ma ­( by­voor­beeld­ jy­ het­ jou­ na­e­lin­ die­ deur­ ge­klap ).­ Die­ swart­ of­ rooi­ kol­sal­m et­ die­ na­el­ uit­groei ,­ so­ geen­ be­han­de­ling­ is­ no­dig­ nie .­ In­dien­ geen­ trau­maplaas­ge­vind­ het­ nie­ en­ daar ­’ n­ swart­ let­sel­ onder­ die­ na­el­ is ,­ g aan­sien ­’ n­ kun­di­ge­ om­ vel­kan­ker ­( me la nom a )­ uit­ te­ ska­kel .BE­HAN­DE­LING :­ Hou­ die­ na­el s­kort­e nvyl­ die­ ver­dik­te­ na­els­ so­dat­ dit­ mak­li­ke­rin ­’ n­ skoen­ kan­ pa s­en­ druk­king­ ver­min­der .­ Room­ en­s al f­is­ nie­s o­ ef­fek­tief­ nie­om­dat­ die­ na­el­ te­ hard­ is­ vir­ die­ room­ of­salf­ om­ tot­ op­die­n a el bed­ te­ gaan .­ Die­be­han­de­ling­ met­ salf­ en­ room­ kan­to t­op ­ 18­ maan­de­ duur .­ Pil­le­ of­ me­di­sy­ne­ is­ die­bes­te­ be­han­de­ling .­ Dit­ duur­ vir ­6­–­12maan­de ,­ want­ dis­ die­ tyd­perk­ wat­ dit ­’ nna­el­ neem­ om­te­ groei .­ Die­ me­di­ka­sie­kan­o p­ voor­skrif­ by ­’ n­ dok­ter­ ge­kry­ word .

Chi­rur­gie­ is­ ook ­’ n­ ti­pe­ van­ be­han­de­ling­ waar­ die­ toon­na­el­ ver­wy­der­ word ,maar­ dan­ moet­ me­di­ka­sie­ nog­ steeds­ ge­bruik­ word ,­ an­ders­ kan­ die­ na­el­ weer­ uit­groei­ met­ die­ swam in­fek­sie .

Die­ vol­gen­de­ me­to­des­ word­ sel­de­aan­ge­wend :­ La­ser te­ra­pie­ en ­’ n­ spe­si­a­le­na­el­po­li­toer­ wat­ die­ mi­kro­kli­maat­ van­ die­na­el­ ver­an­der­ so­dat­ die­ swam­ nie­ kan­groei­ nie .­ Tuis raat ­( klap­per­o­lie­ en­ a­syn )word­ ge­bruik ,­ maar­ geen­ we­ten­skap­li­ke­be­wy­se­ be­staan­ dat­ dit­ ef­fek­tief­ is­ nie .VOORKOMING: Hou­jou­na­els­kor t,droog­en­skoon,­moe­nie­st or­te­deel­nie­of­maak­dit­ger eeld­skoon,­moe­nie­st y­we­skoe­ne­dra­nie­en­dra­t wee­of­meer­paar­oe­fen­skoe­ne­so­dat­die­self de­skoe­ne­nie­baie­ge­bruik­w ord­nie­en­k ans­kry­om­reg­droog­te­word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.