Dr.­Genine

Kuier - - Die span -

Toi­let­pro­ble­me Vraag HELP MET AAMBEIE

Ek­het­’ n­pro­bleem­met­pi­les ,­want­par ty­keer­het­ek­bloed­wat­vir­t wee­maan­de­uit­kom­as­ek­t oi­let­toe­gaan. ­W at­k an­ek­doen?­EI­NA

Ant­woord BES­TE EI­NA

Bloed­va­te­ in­ die­ a­nus­ en­ rek­tum­ is­ deel­van­ die­ nor­ma­le­ bou­ van­ die­ lig­gaam ,maar­ as­ dit­ nie­ ge­sond­ is­ nie ,­ kan­ dit­ be­gin­ pro­ble­me­ gee .­ Wan­neer­ dit­ pro­ble­ma­ties­ raak­ deur­ te­ swel ,­ jeuk­ of­ bloei ,word­ dit­ aambeie ­( pil e s­en­ h e mor r h o id s )ge­noem .­ Die­ swel­ling­ word­ ver­oor­saak­deur­ druk­king­ in­ die­ bloed­va­te­ om­ ver­skil­len­de­ re­des­ soos­ die­ vol­gen­de: Die­hoof­oor­saak­is­wan­neer­jy­baie­druk­uit­oe­fen­ty­dens­die­pas­se­ring­van­stoel­gang,­ve­ral­ty­dens­hard­ly­wig­heid­of­ stoel­gang,­ve­ral­ty­dens­hard di­ar­ree­(los­maagw di­ar­ree­( los­maag­werk), erk),­en­ook­as­jy­vir­ ­en te­lank­op­die­t te­lank­op­ die­toi­let­s oi­let­sit.• As­jou­di­eet­min­v As­jou­di­eet­min­ v e­sel­of­wat er­be­vat,­k be­vat,­kan­dit­tot an­dit­t ot­hard­ly­wig­heid­lei. Ty­dens­ swan­ger­skap­ is­ die­ baar­moe­der­ ver­groot­ en­ dit­ver­oor­saak­baie­ druk­king­op­die­a­nus­en­rek­tum ,­ selfs­ty­dens­ die­ge­boor­te pro­ses .Hor­moon ver­an­de­ring­ty­dens­ swan­ger­skap­ ver­swak­ook­die­s­pier e­wat­die­r ek­tum­e­na­nus­on­der­steun. • As­jy­oor ge­wig­is. • As­jy­al­o­pe­ra­sies­aan­jou­r ek­tum­o­fa­nus­ge­had­het.

• By­ou­er­mense­v er­swak­en­r ek­die­weef­sels­wat­die­bloed­vat e­in­die­a­nus­on­der­steun­natuurlik. • A­na­le­sek­su­e­le­om­gang •Rug­graat beserings • Kan­ker­van­die­a­nus­of­dik­derm In­ter­ne ­( bin­ne )­ aambeie­ is­ ge­swel­de­bloed­va­te­ bin­ne­ die­ rek­tum .­ Baie­ menseis­ onbewus­ van­ die­ aambeie ,­ want­ dit­ het­geen­ simp­to­me­ nie .­ Dit­ kan­ pyn­lo­se­ a­na­le­ bloe­ding­ ver­oor­saak­ ty­dens­ die­ uit­druk­van­ stoel­gang .­ Af­ge­sak­te ­( pro­laps e d )aam­beie­ strek­ af­ tot­dat­ dit­ by­ die­ a­nus­uit­kom­ en­ kan­ van­self­ te­rug­ in­ die­ a­nus­gaan­ of­ sag­kens­ te­rug­ge­druk­ word .­ Ek­ster­ne ­( bui­te )­ aambeie­ is­ ge­swel­de­ bloed­va­te­ on­der­ die­ vel­ van­ die­ a­nus­ en­ kan­jeuk ,­ pyn ,­ skeur­e n­ bloei .­ Sel­de­ kan ­’ n­ ek­ster­ne­ aam­bei­ die­ bloed­ stol­ en ­’ n­ pyn­li­ke­klont­ ver­oor­saak .VOORKOMING :­ Moe­nie­ te­veel­ en­te­hard­ druk­ ter­wyl­ jy­ ont­las­ nie .­’ n­ Di­eet­met­ meer­ ve­sel ,­ vrug­te ,­ groen­te­ en­ wa­ter­kan­ hard­ly­wig­heid­ en­ di­ar­ree­ ver­min­der .As­ jy­ dit­ doen ,­ sal­ jy­ nie­ so­lank­ op­ die­toi­let­ sit­ nie .

Moe­nie­te­lank­jou­st oel­gang­in­hou­nie,­want­dit­k an­dan­uit droog­en­na­hard­ly­wig­heid­lei.­V er­my­se­ke­re­lak­seer­mid­dels­wat­di­arr ee­ver­oor­saak.­As­jy­ge­reeld­oe­fen,­sal­dit­help­met­ger eel­de­stoel­gang­en­ge­wigv er­lies.

BE­HAN­DE­LING: ’n­Op­sie­is­om­die­aambeie­on­der­v er­do­wing­deur­’ n­dok­ter­te­laat­oop­sny,­maar­dis­sel­de­no­dig .Simp­to­ma­tie­se­be­han­de­ling­v er­lig­die­simp­to­me,­maar­die­aambeie­gaan­nie­weg­nie.­Jy­k an­die­v ol­gen­de­pro­beer:

• Salf,­room­en­set­pil­le­( jy­koop­dit­sonder’n­voor­skrif )­k an­jeuk­en­p yn­ver­lig.­ • Was­die­aambeie­sagg ies­in­warm­wat e­ren­blaas­dit­dr oog­met­’ n­haar­dro­ër.

• Sit­ys­pak­ke­of­’ n­koue­kom­pr es­daaro­pom­die­sw el­ling­te­ver­min­der.

• Wet­wipes­help­goed­om­tus­sen­die­voue­van­die­aambeie­af­t e­vee­ná­’ nstoel­gang. • Jy­k an­me­dik a­sie­ge­bruik­vir­die­p yn.

WAARSKUWING: ­A­na­le­bloe­ding­k an­van­die­a­nus­of­r ek­tum­kom­en­die­oor­saak­k an­k an­ker­van­die­a­nus­of­r ek­tum­wees.­An­der­simpt ome­is­jou­st oel­gang­pa­troon­kan­ver­an­der.­Jy­kan­by­voor­beeld­nou­har dly­wig­wees­of­jy­k an­meerof­minder­t oi­let­toe­gaan.­Jou­st oel­gang­kan­don­ker­of­swar t­wees­of­bloed­in­het.As­jou­st oel­gang­e­nig­sins­só­lyk ,­raad­pleeg­da­de­lik­jou­k li­niek­sus­ter­of­dokt er.LET WEL: ­Swart­stoel­gang­kan­ook­deurs­e­ke­re­me­dik a­sies,­soos­y ster­pil­le,­ver­oor­saak­word.­So­as­jy­dit­ge­bruik ,­hou­dit­in­ge­dag­te­as­’ n­oor­saak.

KOMPLIKASIES :­ Chro­nie­se­ bloed­ver­lie­sas­ ge­volg­ van­ aambeie­ kan­ lei­ tot­ a­ne­mie ­ ( bloed­arm moe­de ).­ A­ne­mie­ is­ wan­neer­daar­ te­ min­ rooi­bloed­sel­le­ be­skik­baar­ i som­ suur­stof­ in­ die­ lig­gaam­ te­ sir­ku­leer .Dit­ kan­ moeg­heid ,­ lo­me­rig­heid­ en­ kort­a­sem­ ver­oor­saak .­’ n­ In­ter­ne­ aam­bei­ kan­van­ bloed­toe­voer­ af­ge­sny­ word­en­d i tkan­to t­ gang r ene­ lei .­ Raad­pleeg­ jou­ kli­niek sus­ter­ of­ dok­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.