OR­GA­NIES? HA­LAAL? NET AS DIE S­TAAT SO SÊ

Landbou Vee - - Bemarking -

Die Re­ge­ring wil al­le spe­si­a­le pro­duk­sie­me­to­des self be­gin re­gu­leer en po­li­si­eer, want “ver­brui­kers moet be­skerm word teen vals en mis­lei­den­de aan­spra­ke oor spe­si­aal ge­pro­du­seer­de voed­sel”.

Dít is die re­de wat mnr. Bil­ly Mak­ha­fo­la, di­rek­teur van voed­sel­vei­lig­heid en ge­hal­te­ver­se­ke­ring by die De­par­te­ment van Land­bou, Bos­bou en Vis­se­rye, voor­hou vir plan­ne om sul­ke aan­spra­ke te re­gu­leer.

Vol­gens mnr. A­ch­mat Se­dick, di­rek­teur van die Mos­lem Ju­ri­die­se Raad se ha­laal-trust (MJCHT) is dit ’n e­de­le, dog on­rus­ba­ren­de voor­ne­me. “Ons is eer­stens be­kom­merd oor die een­vor­mig­heid en re­le­van­sie van die re­gu­la­sies en wie dit gaan skryf. Tans is daar reeds heel­wat waar­de­vol­le ver­eis­tes in die wet in­ge­skryf, ver­al wat vals e­ti­ket­te­ring be­tref. As hier­die ti­pe ver­val­sing or­dent­lik ge­po­li­si­eer gaan word, sal dit vir die he­le be­dryf ’n aan­wins wees.

“T­wee­dens, die mees­te van hier­die spe­si­a­le ti­pe pro­duk­sie- en ver­wer­kings­me­to­des, soos ver­eis­tes vir ser­ti­fi­se­ring as ha­laal, word reeds deeg­lik deur on­af­hank­li­ke nie-re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies bin­ne die be­dryf teen ’n kos­te vir die ver­skaf­fer ge­re­gu­leer. Dié re­gu­la­sies is deur die be­dry­we self ont­wik­kel. As die Re­ge­ring ’n by­ko­men­de hef­fing op dié pro­duk­sie­me­to­des gaan plaas om sy eie ou­dits en in­spek­sies te doen, maak dit die kos ál duur­der en dit is vir ons ’n bron van kom­mer,” sê hy.

Die reg van die Re­ge­ring om ’n hef­fing op e­ni­ge ou­dit van hier­die aard te plaas, is in die wet in­ge­skryf. Mak­ha­fo­la ver­dui­de­lik dat ou­dit­geld ge­hef sal word om se­ker te maak die re­gu­la­sies word na­ge­kom. “Die ou­dit kan deur die de­par­te­ment self of deur ’n ge­mag­tig­de or­ga­ni­sa­sie ge­doen word en die hef­fing sal op ’n kos­te­ver­ha­lings­grond­slag be­paal word.”

Of die de­par­te­ment die be­staan­de re­gu­la­to­rie­se or­ga­ni­sa­sies, soos die veld­vleis­ver­e­ni­ging van Suid-A­fri­ka (GFSA) vir veld­vleis of die or­ga­ni­sa­sie vir die Suid-A­fri­kaan­se or­ga­nie­se sek­tor, sal aan­stel om die re­gu­le­ring toe te pas, sal eers la­ter dui­de­lik word.

Wy­si­gings aan die Wet op Land­bou­pro­duk­stan­daar­de (Wet 119 van 1990), wat die oor­koe­pe­len­de be­gin­sel van be­stuurs­be­heer­stel­sels (spe­si­a­le pro­duk­sie­stel­sels, soos vir or­ga­nies ge­pro­du­seer­de voed­sel) daar­stel, moet nog deur die Par­le­ment goed­ge­keur word en is reeds in 2014 in­ge­dien.

Mak­ha­fo­la sê ge­sprek­ke met die ver­skil­len­de be­lang­heb­ben­des sal eers nood­saak­lik wees wan­neer re­gu­la­sies wat spe­si­fiek be­trek­king het op die spe­si­a­le pro­duk­sie­me­to­des in die wet in­ge­skryf moet word.

Vol­gens me. So­nia Mount­ford, stig­ter van Ea­te­gri­ty, wat voor­brand maak vir or­ga­nie­se voed­sel, is dit be­lang­rik dat wet­ge­wing vir al­le voed­sel­soor­te, pro­duk­sie­me­to­des en be­mar­kings­veld­tog­te die­self­de is. Sy vra reeds se­dert 2013 vir oor­koe­pe­len­de wet­ge­wing om die ver­war­ring, mis­lei­ding en dis­kri­mi­na­sie in die voed­sel­ket­ting te ta­kel.

Die Rooi­vleis­pro­du­sen­te-or­ga­ni­sa­sie (RPO) is nog nie be­wus van die be­oog­de wy­si­gings nie. Dr. Pie­ter Prins­loo, on­der­voor­sit­ter, as­ook lid van die veld­vleis­ver­e­ni­ging, sê die re­gu­le­ring moe­nie as ’n ge­leent­heid ge­sien word om hef­fings van boe­re te ver­haal nie.

“Tans word die ge­hal­te-aan­dui­ders se pro­to­kol­le doel­tref­fend deur die SuidA­fri­kaan­se Vleis­be­dryfs­maat­skap­py (Sa­mic) ge­ou­dit. Hy be­hoort steeds die diens­ver­skaf­fer te wees om­dat ons al­mal weet die de­par­te­ment het nie die ver­moë om dit be­hoor­lik te doen nie.”

— JO­HAN VAN DER MER­WE

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.