Weeg-en-Wenop­brengs­kom­pe­ti­sie

Meer mie­lie-en so­ja­boon­boe­re het van­jaar in Du Pont Pi­on eers e Weeg-en Wen ™- op­brengs kom­pe­ti­sie mee­ge­ding en die re­sul­ta­te was ver­stom­mend. Lees in dié af­de­ling oor die wen­ners se suk­ses en kul­ti­var­keu­ses.

Landbouweekblad - - Lbw | Inhoud -

I­skry­wings deur Suid-A­fri­kaan­se mie­lie- en so­ja­boe­re vir Du Pont Pi­on eers e Weeg-en Wen ™- op­brengs kom­pe­ti­sie vir die 2016-’17-pro­duk­sie­jaar het van­jaar met 10% ge­groei teen­oor ver­le­de jaar. Die af­ge­lo­pe pro­duk­sie­jaar was ’n uit­ste­ken­de re­ën­val­jaar vir die so­mer­saai­ge­bie­de, maar in die Kaap­se pro­vin­sies het die kli­maat teen boe­re ge­tel.

Die prys­uit­de­ling s ge­leent­heid is in Au­gus­tus suid van Jo­han­nes­burg by ’n ho­tel in die K­lip­ri­viers­berg-na­tuur­re­ser­vaat ge­hou.

Die mees­te in­skry­wings is ont­vang in die ka­te­go­rieë vir dro­ë­land­mie­lies in die oos­te­li­ke pro­duk­sie­ge­bie­de n so­ja­boon­pro­duk­sie( oos en wes ).

Die kom­pe­ti­sie is ge­skoei op die suk­ses­vol­le A­me­ri­kaan­se weer­ga­we wat deur die Na­ti­o­nal Corn Gro­wers As­so­ci­a­ti­on aan­ge­bied word.

Plaas­lik is die kom­pe­ti­sie nog in sy kin­der­skoe­ne, maar dit het reeds die af­ge­lo­pe drie jaar vir uit­ste­ken­de in­skry­wings ge­sorg. Boon op­kry boe­re die ge­leent­heid om ver­nu­wen­de pro­duk­sie prak­tyk ete toet soms ó die hoogste op­brengs­te te be­werk­stel­lig.

Ook vir land­bou-on­der­ne­mings, soos die DuPont-groep, bied die in­skry­wings ’n waar­de­vol­le blik op die pro­ble­me en suk­ses­se van boe­re.

Mnr. To­ny Es­me­ral­do, be­stu­ren­de di­rek­teur van DuPont Pi­o­neer in Suid-A­fri­ka, het op die prys­uit­de­ling s ge­leent­heid ge­sê die in­lig­ting wat ty­dens die kom­pe­ti­sie in­ge­sa­mel is, sal die maat­skap­py help om sy na­vor­sings i­ni­si­a­tie­we te be­vor­der.

Die A­me­ri­ka­ner wat die af­ge­lo­pe vier jaar die A­me­ri­kaan­se kom­pe­ti­sie ge­wen het, mnr. Da­vid Hu­la, het in 2015 ’n wê­reld­re­kord van 32,5 ton/ha met ’n Pi­o­neer-mie­lie­bas­ter be­haal.

“Hy het on­langs op die re­kord ver­be­ter – dit staan nou op 33,3 ton/ha,” sê To­ny.

Da­vid sê om die reg­te mie­lie­bas­ter te kies, is soos om jou eg­ge­noot te vind. “E­mo­sie het ’n in­vloed op jou keu­se en as jy dit reg doen, is dit ’n lo­nen­de pro­ses. As jy ver­keerd kies, kan dit ’n duur les wees.”

Die top­so­ja pro­du­sent ter wê­reld, mnr. Kip Cul­lers van A­me­ri­ka, is ook aan­ge­haal: “Pro­beer om el­ke jaar iets nuuts te pro­beer. Jy moet weet waar die rand van die spreek­woor­de­li­ke af­grond lê. Druk ver­by daar­die grens en trek jou­self weer op. As jy dit nie doen nie, gaan jy nooit weet pre­sies waar die ui­ter­ste gren­se lê nie.”

NEEM DEEL

Die kom­pe­ti­sie word jaar­liks aan­ge­bied en e­ni­ge Suid-A­fri­kaan­se boer wat meer as twee hek­taar mielies of so­ja­bo­ne ver­bou, kan vir die kom­pe­ti­sie in­skryf (on­der­he­wig aan be­pa­lings en voor­waar­des).

Een van die kom­pe­ti­sie se doel­wit­te is om boer­de­ry- en be­stuurs­prak­ty­ke te ver­be­ter en om die op­brengs per hek­taar in boe­re se lan­de deur die pla­sing van die reg­te pro­duk op die reg­te hek­taar te ver­hoog.

Ge­sels met jou saad­ver­skaf­fer of doen na­vraag op die Weeg-en-Wen-web­werf om vir die 2017-’18-pro­duk­sie­jaar in te skryf. Boe­re kan e­ni­ge saad­maat­skap­py se ge­re­gis­treer­de saad aan­plant. Die ver­skil­len­de ka­te­go­rieë vir so­ja­bo­ne en mielies maak voor­sie­ning vir be­sproei­ing s -, dro­ë­land-en wa­ter­ta­fel aan­plan­tings.

Dro­ë­land­boe­re in die oos­te­li­ke en wes­te­li­ke pro­duk­sie­stre­ke ding in hul eie af­de­lings mee.

FOTO’S: LIZA BOHLMANN

Die wen­ners van die DuPont Pi­o­neer se Weeg-en-Wen™opbrengskompetisie wat die prys­uit­de­ling kon by­woon. Van links is mn­re. Heinz Oel­ler­mann (sa­ke­be­stuur­der by DuPont Pi­o­neer), Ber­nard Ra­bé, Co­bus Bo­tha, Jo­hann Pis­to­ri­us, Ka­rel Kir­sten (na­mens T­ha­bo van Zyl), Mi­cha­el Al­len, Koos Uys en To­ny Es­me­ral­do (be­stu­ren­de di­rek­teur van DuPont Pi­o­neer, Suid-A­fri­ka).

Mnr. Heinz Oel­ler­mann, sa­ke­be­stuur­der by DuPont Pi­o­neer, ver­tel gas­te by die prys­uit­de­ling meer oor die Weeg-en-Wen™-opbrengskompetisie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.