Let op wa­ter­be­per­kings

Mossel Bay Advertiser - - News - Nic­key le Roux

“Ge­bruik wa­ter om­sig­tig om te ver­hoed dat stren­ger maat­re­ëls en selfs ho­ër ta­rie­we moet volg,” maan die Mos­sel­baai-mu­ni­si­pa­li­teit.

Hoe­wel Mos­sel­baai tans nie die­self­de wa­ter­nood as an­der de­le van die pro­vin­sie be­leef nie, moet be­sef word dat die 10% vry­wil­li­ge wa­ter­be­per­king wat in­ge­vol­ge Ar­ti­kel 18 van die Wa­ter­diens­te Ver­or­de­ning van­af 1 Sep­tem­ber van krag is, vir al­le ge­brui­kers van drink­wa­ter geld. Sou die Wol­we­dans­dam se vlak tot on­der 50% daal, sal stren­ger be­per­kings in­ge­stel word.

Hier­die vry­wil­li­ge be­spa­rings­maat­re­ëls op Mos­sel­baai volg na­dat die Wes-Kaap, wat tans ‘n knel­len­de droog­te er­vaar, tot droog­teramp­ge­bied ver­klaar is. Hoe­wel Mos­sel­baai se be­skik­ba­re drink­wa­ter­bron­ne nóg nie kri­tiek laag is nie, kan nie met wa­ter ge­mors word nie.

“In­wo­ners moet be­sef dat die wa­ter­ont­sou­tings­aan­leg baie duur wa­ter le­wer. Daar­die kos­te sal van die ver­brui­ker ver­haal moet word as die aan­leg vir drink­wa­ter in­ge­span moet word.”

Maat­re­ëls

In­dien die to­ta­le vo­lu­me be­skik­ba­re wa­ter in die Wol­we­dans, K­lip­heu­wel en Ernst Ro­bert­son dam­me tot on­der 50% daal, sal stren­ger be­per­kings in­ge­vol­ge die ver­or­de­ning geld, on­der meer dat geen me­ga­nie­se be­sproei­ing­stel­sels mag ge­bruik mag word nie, be­hal­we die ge­bruik van mi­kro be­sproei­ïng­stel­sels vir twee ure per dag, twee dae per week en slegs op Dins­dag en Vry­dag og­gen­de en slegs voor 09:00.

Die hand­nat­lei van tui­ne met ‘n tuin­slang sal slegs ge­doen mag word vir een uur per dag tus­sen 18:00 – 19:00, twee dae per week.

Ge­ly­ke nom­mer huis­hou­dings word tot Maan­dae en Don­der­dae be­perk ter­wyl on­ge­ly­ke nom­mer huis­hou­dings slegs op Dins­dae en Vry­dae hul tui­ne sal mag nat­lei. Let wel, die be­per­kings sal slegs geld mits die be­skik­ba­re wa­ter tot on­der die 50% perk daal.

S­port­vel­de sal slegs vir twee ure per dag nat­ge­lei mag word en slegs op Dins­dag en Vry­dag­og­gen­de voor 09:00.

Die af­spuit van dak­ke en op­rit­te sal nie toe­ge­laat word nie en voer­tuie mag nie met ‘n tuin­slang ge­was word nie, ten­sy dit ver­sterk word deur ‘n lae vloei, hoë druk af­le­we­ring­stel­sel.

In­ge­vol­ge die Wa­ter­diens­te Ver­or­de­ning sal die toe­pas­li­ke ver­hoog­de wa­ter­ta­rie­we ge­hef word.

Min­der as 40%

Sou die to­ta­le vo­lu­me be­skik­ba­re wa­ter in vo­lu­me daal tot min­der as 40%, sal nóg stren­ger be­per­kings en be­spa­rings in­ge­stel word.

Dan sal geen be­sproei­ing­stel­sel ge­bruik mag word nie en tui­ne slegs vir een uur per dag, tus­sen 18:00 - 19:00, twee dae per week nat­ge­lei mag word.

Ge­ly­ke nom­mer huis­hou­dings sal slegs Maan­dae en Dins­dae, en on­ge­ly­ke nom­mer huis­hou­dings slegs Dins­dae en Vry­dae met ‘n tuin­slang mag wat in die hand ge­hou word, nat­ge­lei word.

In dié ge­val mag s­port­vel­de slegs nat­ge­spuit word vir twee ure per dag, op Dins­dag en Vry­dag­og­gen­de voor 09:00. Geen skoon­spuit van dak­ke en op­rit­te en e­ni­ge an­der op­per­vlak­tes en geen was van voer­tuie met ‘n tuin­slang sal toe­ge­laat word nie.

Ook sal die vul van swem­bad­dens ver­bo­de wees. Ak­kom­mo­da­sie-in­stel­lings en ho­tel­le sal in hier­die ge­val by die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der aan­soek moet doen vir ‘n ver­gun­ning om hul swem­bad­dens te vul.

Kom­mer­si­ë­le on­der­ne­mings

Die wa­ter­be­per­king hier­bo sal nie van toe­pas­sing wees op e­ni­ge bo­na fi­de en vol­tyd­se kom­mer­si­ë­le on­der­ne­mings nie.

Die mu­ni­si­pa­li­teit sal wel a­re­as met hoë wa­ter­druk en ‘n hoë wa­ter­ver­bruik i­den­ti­fi­seer vir die in­stal­la­sie van druk­ver­la­ging of ‘n vloe­ver­min­de­rings­ap­pa­raat.

Sou dam­vlak­ke on­der 40% daal, sal selfs nog ho­ër wa­ter­ta­rie­we ge­hef word om die ver­mor­sing van wa­ter te ont­moe­dig.

Min­der as 30%

Sou die be­skik­ba­re wa­ter­vlak­ke tot on­der 30% daal, sal selfs nóg ho­ër wa­ter­ta­rie­we ge­hef word, en sal die ge­bruik van be­sproei­ing­stel­sels ver­bied word. Geen ge­kop­pel­de tuin­slan­ge of ou­to­ma­tie­se be­sproei­ings­toe­rus­ting sal ge­bruik mag word nie.

Die nat­lei van tui­ne sal slegs deur ‘n em­mer ge­doen kan word. Geen struk­tu­re, dak­ke of op­rit­te sal skoon­ge­spuit mag word nie en swem­bad­dens sal nie op­ge­vul mag word nie.

Die mu­ni­si­pa­li­teit sal wa­ter­ver­bruik heel­wat stren­ger po­li­sie­ër en ‘n klag­te­lyn en fluit­blaser­fa­si­li­teit in­stel.

Kon­sul­ta­sie met groot­maat­ver­brui­kers in die ny­wer­heids- en sa­ke­sek­to­re, soos ge­ï­den­ti­fi­seer deur die re­ke­ning stel­sel, sal ge­skied om ver­de­re be­spa­rings te­weeg te bring. Slegs die be­sproei­ing van gholf­set­per­ke, krie­ket­kolf­blaaie en rol­bal­ba­ne sal toe­ge­laat word. Geen an­der ti­pe s­port­vel­de sal nat­ge­lei mag word nie.

Vloei­be­per­kings­me­ga­nis­mes sal ge­ïn­stal­leer word by huis­hou­dings wat meer as 20kl wa­ter per maand ge­bruik en die kos­te hier­van sal vir die ver­brui­ker wees.

Min­der as 20%

In­dien die to­ta­le vo­lu­me be­skik­ba­re wa­ter in vo­lu­me daal tot min­der as 20%, sal geen ver­brui­kers meer op 6kl gra­tis wa­ter aan­spraak kan maak nie en sal geen sport­gron­de nat­ge­lei mag word nie. ‘n Ver­de­re ver­ho­ging in ta­rie­we sal van krag word, en boe­tes sal uit­ge­reik word vir oor­tre­ders van die wa­ter­be­per­kings­maat­re­ëls. Die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, in kon­sul­ta­sie met die uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter, sal ge­mag­tig word om die re­le­van­te be­per­kings te im­ple­men­teer of te wy­sig en e­ni­ge an­der ad­di­si­o­ne­le maat­re­ëls te im­ple­men­teer soos ver­eis af­han­gend van die om­stan­dig­he­de ter spra­ke.

‘n Wa­ter­be­stuur­taak­span sal by­een­ge­roep word om die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der en uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter by te staan in die neem van be­slui­te oor wa­ter­aan­vraag en be­spa­ring ge­du­ren­de die droog­te­tyd­perk.

Die di­rek­teur: teg­nie­se diens­te sal maat­re­ëls pri­o­ri­ti­seer om wa­ter­lek­ka­sies en geen-in­kom­ste wa­ter­ver­bruik te ver­min­der en sal maat­re­ëls im­ple­men­teer om grond­wa­ter­hulp­bron­ne in lan­de­li­ke ge­bie­de ef­fek­tief te be­stuur.

An­ders as die res van die pro­vin­sie en selfs dor­pe in die Suid-Kaap, is Mos­sel­baai tans nog in ‘n be­voor­reg­te po­si­sie om nie on­mid­del­li­ke wa­ter­skaars­te te er­vaar nie.

Buur­dor­pe soos Ge­or­ge Knys­na en Ri­vers­dal en om­ge­wing se in­wo­ners gaan reeds on­der streng wa­ter­be­per­kings ge­buk.

Ge­ly­ke nom­mer huis­hou­dings word tot Maan­dae en Don­der­dae be­perk ter­wyl on­ge­ly­ke nom­mer huis­hou­dings slegs op Dins­dae en Vry­dae tui­ne mag nat­lei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.