Wie dien die mu­ni­si­pa­le hof nou eint­lik?

Mossel Bay Advertiser - - Briewe | Letters -

Iu­ris, Har­ten­bos, skryf:

As Iu­ris, val dit vreemd op dat die Mos­sel­baai-mu­ni­si­pa­li­teit 'n hoop geld be­taal vir die diens­te van 'n land­dros wat meer­ma­le dan nie eer­der straf­werk in die plaas­li­ke land­dros­hof doen.

Toe die mu­ni­si­pa­le hof tot stand ge­kom het, is in die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser ge­lees dat die mu­ni­si­pa­li­teit die sa­la­ris van die mu­ni­si­pa­le land­dros aan die de­par­te­ment jus­ti­sie oor­be­taal so­dat die land­dros on­be­spro­ke ob­jek­tief kan wees. Te­ge­lyk be­taal die mu­ni­si­pa­li­teit (lees: be­las­ting­be­ta­lers!) ook die ver­wan­te per­so­neel soos die aan­kla­er, kler­ke, bo­de en skoon­ma­kers di­rek. Dit raak maar en­ke­le van die be­dryfs­uit­ga­wes van die mu­ni­si­pa­le hof - hier­be­ne­wens boon­op die kos­te ver­bon­de aan re­kord­hou­ding, kan­to­re, in­fra­struk­tuur soos ge­re­ke­na­ri­seer­de op­na­mes, re­ke­naars, en so meer.

Dees­dae, so blyk dit, is die mu­ni­si­pa­le hof waar­skyn­lik nie meer so heel­tyds be­sig nie, want al­te dik­wels is die mu­ni­si­pa­le land­dros die voor­sit­ten­de be­amp­te in straf­sa­ke in die plaas­li­ke land­dros­hof. By twee ge­leent­he­de wat ek haar daar raak­ge­loop het, en ek na­vraag ge­doen het, is ek te­le­fo­nies mee­ge­deel dat die mu­ni­si­pa­le hof nie in sit­ting was nie - want daar was nie 'n land­dros be­skik­baar nie! Met 'n vo­ri­ge, on­lang­se na­vraag het die Ad­ver­ti­ser re­a­geer dat, vol­gens die mu­ni­si­pa­li­teit die mu­ni­si­pa­le hof se land­dros met spe­si­a­le ver­gun­ning uit­help in die plaas­li­ke land­dros­hof.

Reg ge­noeg - maar op wie se re­ke­ning? Ont­hou; die mu­ni­si­pa­li­teit ver­goed die de­par­te­ment jus­ti­sie vir hier­die land­dros se diens­te in die mu­ni­si­pa­le hof. Be­taal de­par­te­ment jus­ti­sie die land­dros dus ek­stra vir die ek­stra diens­te ge­le­wer in die land­dros­hof, of word die land­dros aan­ge­wend (mis­bruik?) son­der ek­stra ver­goe­ding?

Die vraag is dus of die mu­ni­si­pa­le hof nie 'n on­no­di­ge fi­nan­si­ë­le las op be­las­ting­be­ta­lers is nie? As die hof nie op­ti­maal be­nut word nie, as daar spaar­ka­pa­si­teit is so­dat die land­dros in die plaas­li­ke land­dros­hof an­der sa­ke kan han­teer, wat doen die res van die mu­ni­si­pa­le hof­per­so­neel in daar­die (s­paar)tyd? Waar­voor be­taal die mu­ni­si­pa­le be­las­ting­be­ta­ler hul­le dan? Dalk moet be­las­ting­be­ta­lers aan­dring op 'n be­hoor­li­ke ou­dit van die ure ge­werk deur al die on­der­skeie mu­ni­si­pa­le hof­per­so­neel, die aard van sa­ke ge­han­teer, en in­kom­ste (uit

boe­tes, bv) ge­ge­ne­reer uit die mu­ni­si­pa­le hof. Ver­al ter­saak­lik is die ure wat die mu­ni­si­pa­le land­dros in diens van die mu­ni­si­pa­li­teit op­ge­tree het teen­oor die ure wat die hof nie in sit­ting was nie?

Die be­gin­sel is tog dui­de­lik - hier­die men­se is in óns diens; kry ons waar­de vir geld? Die mu­ni­si­pa­li­teit re­a­geer:

Daar was ge­sprek op Woens­dag, 30 Au­gus­tus tus­sen rol­spe­lers waar die nu­we se­ni­or land­dros, Li­ti­cia F­ree­man, die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, adv T­hys Gi­li­o­mee ont­moet het. ‘n Sin­vol­le ge­sprek is ge­voer wat on­der meer die noue sa­me­wer­king tus­sen die mu­ni­si­pa­li­teit en de­par­te­ment jus­ti­sie in­ge­sluit en be­ves­tig het.

Die sa­me­wer­kings­oor­een­koms oor die be­skik­baar­stel­ling van ‘n land­dros aan die mu­ni­si­pa­li­teit is ook be­spreek. Daar is on­der­neem dat daar, met in­ag­ne­ming van op­lei­dings­be­hoef­tes en an­der ver­eis­tes van die land­dros­hof, ten al­le tye ‘n land­dros vir die mu­ni­si­pa­le hof be­skik­baar sal wees.

Die par­tye het weer eens die be­lang­rik­heid van die mu­ni­si­pa­le hof be­klem­toon en hul ver­bind tot ef­fek­tie­we diens­le­we­ring aan die ge­meen­skap.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.