NEEM KEN­NIS / TA­KE NOTE

Mossel Bay Advertiser - - Briewe | Letters -

• B­rie­we ver­teen­woor­dig die me­nings van die be­trok­ke skry­wers en nie dié van die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser nie. Let­ters ex­press the o­pi­ni­ons of the wri­ters and not that of the Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser or its pu­blis­hers.

• Ons be­hou die reg voor om b­rie­we te re­di­geer of nie te pu­bli­seer nie. We re­ser­ve the rig­ht to e­dit or o­mit con­tent.

• Las­ter­li­ke b­rie­we sal nie ge­pu­bli­seer word nie. De­fa­ma­to­ry let­ters will not be pu­blis­hed.

• Geen b­rie­we lan­ger as 400 woor­de sal

g ge­plaas word nie. Let­ters of mo­re than 400 words will not be pu­blis­hed.

• B­rie­we deur die­self­de ou­teur word tot een per maand be­perk. Let­ters from any one aut­hor are li­mi­ted to one per month.

• ‘n S­kuil­naam mag ge­bruik word, mits die skry­wer sy/haar naam, vol­le woon­a­dres, te­le­foon­nom­mer en hand­te­ke­ning ver­skaf. A pseu­do­nym may be u­sed, ho­we­ver, all let­ters must in­clu­de the let­ter wri­ter’s full na­mes, ad­dress, au­to­graph and con­tact num­ber.

• Die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser sal nie b­rie­we oor ver­brui­kers- of diens­klag­tes oor p­ri­vaat in­di­vi­due of on­der­ne­mings plaas nie. The Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser will not pu­blish any let­ters con­cer­ning ser­vi­ce- or con­su­mer com­plaints a­bout pri­va­te per­sons or en­ter­pri­ses.

• Ter wil­le van reg­ver­di­ge joer­na­lis­tiek, sal al­le b­rie­we ge­mik op ‘n spe­si­fie­ke par­ty eers na die be­trok­ke par­ty vir kom­men­taar ge­stuur word voor­dat dit vir pu­bli­ka­sie oor­weeg word. In in­te­rest of fair jour­na­lism, all let­ters ai­med at a spe­ci­fic par­ty will first be sent to them for com­ment be­fo­re being con­si­de­red for pu­bli­ca­ti­on.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.