KOM­MER OOR LOU­IS FOU­RIE­WEG

Mossel Bay Advertiser - - Front Pa­ge - Nic­key le Roux

In­ge­ni­eurs be­plan­ning vir die op­gra­de­ring van Lou­is Fou­rie­weg tus­sen Be­ach Bou­le­vard West en Gar­ret­straat is by­kans af­ge­han­del. Die pad se op­gra­de­ring is ‘n pri­o­ri­teit vir die mu­ni­si­pa­le raad weens die druk ver­keer in spits­tye en ty­dens va­kan­sies. Die pro­vin­si­a­le re­ge­ring is oor­ge­haal om met die ont­wik­ke­ling voort te gaan, maar ‘n taak­groep, ver­teen­woor­di­gend van be­sig­heids­lui sal bin­ne­kort weer met die be­plan­ners ver­ga­der om hul kom­mer oor som­mi­ge knel­pun­te uit te stryk.

Vry­dag, 29 Sep­tem­ber het ver­teen­woor­di­gers van die raad­ge­wen­de in­ge­ni­eurs, pro­vin­si­a­le pad­in­ge­ni­eur en om­ge­wings­kon­sul­tan­te met be­lang­heb­ben­de be­sig­heids­lui oor die op­gra­de­ring, wat in vyf fa­ses sal ge­skied, ver­ga­der.

Ver­skil­len­de fa­ses

Fase een, die op­gra­de­rings van ver­keer s krui­sings by Es­sen­hout-en Sc hoe man stra­te en die ver­keer s aan­slui­ting van­af Lou­is Fou­rie­weg na Marshstraat, is af­ge­han­del. Die di­rek­teur van be­plan­ning en ge­ïn­te­greer­de dienste, Ca­rel Ven­ter, sê dit het ver­keers­vloei ver­be­ter.

Die pro­vin­si­a­le re­ge­ring, wat vir die in­stand­hou­ding en dus op­gra­de­ring van Lou­is Fou­rie­weg ver­ant­woor­de­lik is, wil met die vol­gen­de op­gra­de­rings­fa­se be­gin. Hier­die fase sal Lou­is Fou­rie­weg teen ‘n kos­te van R130 mil­joen in ‘n vier­baan­pad met t­wee ba­ne in

el­ke rig­ting tus­sen Be­ach Bou­le­vard West en Gar­ret­straat om­skep so­dat ver­keer vin­ni­ger kan vloei.

Die der­de fase be­hels die tra­jek tus­sen Ge­or­ge­weg, Bak­ke-, Can­ty- en Hall­stra­te, waar­na die stuk tus­sen Marshstraat en Be­ach Bou­le­vard West sal volg. In die vyf­de fase word de­le van Lou­is Fou­rie­weg tus­sen Flo­ra­weg en Marshstraat, en tus­sen Gar­ret­straat en Wa­boom­straat vol­tooi, hoe­wel ver­keers­druk op die laas­ge­noem­de ge­deel­te kan mee­bring dat dié op­gra­de­ring gou­er ge­skied.

Lang­ter­myn­be­plan­ning

Vol­gens Dru Mart­he­ze van die WesKaap­se pro­vin­si­a­le re­ge­ring is die in­ge­ni­eurs­be­plan­ning ge­grond op tal­le stu­dies na die ver­keers­druk­te op die pad, as­ook die mu­ni­si­pa­li­teit se 20-jaar mu­ni­si­pa­le grond ge­bruik s be­plan­ning. Sys ê die op­gra­de­ring s be­plan­ning fo­kus daar­op om ver­keers­druk­te tot min­stens 2040 han­teer­baar te kan be­stuur.

Vol­gens Mart­he­ze is die oog­merk spe­si­fiek om ver­keers­vloei te ver­be­ter deur min­der ver­keers­lig­te en met twee­baan­ver­keer in el­ke rig­ting en met eks­klu­sie­we af­draaie by se­ke­re krui­sings. Hier­die eks­klu­sie­we af­draaie sal mee­bring dat ver­keer net in een rig­ting, maar nie nood­wen­dig meer oor die krui­sing sal kan af­draai nie.

Pro­ble­ma­ties

Be­sig­heids­lui ag eks­klu­sie­we af­draaie by som­mi­ge krui­sings pro­ble­ma­ties om­dat dit kli­ën­te mag ver­ont­rief en hul be­sig­he­de mag be­na­deel sou be­staan­de toe­gan­ge na die be­sig­heid s per­se­le be­lem­mer word. Kom­mer be­staan oor die aan­slui­tings by on­der meer Watson, Sam Wil­li­ams en die Lan­ge­berg Mall. By die Lan­ge­berg Mall is die ver­keer s aan­slui­ting her­ont­werp om by Ne­st­lé­weg aan te sluit, juis ter wil­le van ramp ri­si­ko be­stuur. Di traak ver­al swaar voer­tuig ver­keer, hoe­wel en­ke­le voor­stel­le daar­oor ge­maak is.

Die voor­sit­ter van Mos­sel­baai se be­sig­heids­ka­mer, Fa­nus Tru­ter het ge­maan dat be­sig­he­de nie vir 49 we­ke van die jaar be­na­deel mag word om ver­keers­druk­te oor drie we­ke van die va­kan­sie­sei­soen te ver­lig nie. Hy het ge­vra dat aan­slui­tings vir die Lan­ge­berg Mall en die eks­klu­sie­we af­draai­ba­ne her­oor­weeg moet word.

Vol­gens Mart­he­ze het die op­gra­de­rings ‘n lan­ger ter­myn be­plan­nings raam­werk. Sys ê daar is wel met som­mi­ge gro­ter be­sig­he­de on­der­han­del en hul in­koop be­kom. Sy be­na­druk dat toe­gan­ge nie nood­wen­dig be­lem­mer word nie, maar dat ver­keers­vloei op Lou­is Fou­rie­weg son­der on­no­di­ge ver­keers­lig­te we­sen­lik en oor die lan­ger ter­myn sal ver­be­ter.

Ekonomiese rug­graat

Mart­he­ze het na Lou­is Fou­rie­weg as Mos­sel­baai se ekonomiese rug­graat ver­wys, ‘n dorps­ba­te wat op vol­hou­ba­re wy­se op­ge­gra­deer en be­waar moet word.

Mos­sel­baai se mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, adv T­hys Gi­li­o­mee, het ook ge­vra dat voor­sie­ning ge­maak moet word vir die taxi-be­dryf wan­neer die op­gra­de­rings be­plan word, juis om­dat die mu­ni­si­pa­li­teit nie oor grond in Voor­baai be­skik vir die op­rig­ting van taxi-staan­plek­ke nie.

Fo­to: P­hil­lip Ver­maak

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.