Groot­kraal P­ri­mêr­saak uit­ge­stel

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - TISHA S­TEYN & HANNES VIS­SER

Die voort­sle­pen­de kwes­sie van ‘n lan­de­li­ke s­kool na­by die Kan­go-grot­te wat ‘n uit­set­tings­be­vel in die ge­sig staar is Dins­dag in die hoog­ge­regs­hof in Kaap­stad aan­ge­hoor. Ou­ers, leer­ders en per­so­neel van Groot­kraal UCC P­ri­mêr sal op 19 Ok­to­ber weet of hul­le die hui­di­ge per­seel moet ont­ruim en of hul­le na die per­seel van Voor­be­dag P­ri­mêr sal ver­skuif en daar­mee saam­smelt.

Reg­ter E­li­za­beth Baart­man, wat die twee sko­le vroe­ër van­jaar be­soek het om haar­self te ver­ge­wis van die om­stan­dig­he­de, het Dins­dag­og­gend 1 Au­gus­tus die sage wat se­dert 2011 voort­sleep tot ‘n spits ge­dryf en par­tye tot 19 Ok­to­ber ge­leent­heid ge­gun om ge­hoor te gee aan ‘n hof­be­sluit van 2011

Baart­man het be­slis dat die Wes-Kaap­se On­der­wys­de­par­te­ment (WKOD) teen 19 Ok­to­ber moet aan­dui wat­ter fa­si­li­tei­te die de­par­te­ment by Voor­be­dag P­ri­mêr gaan skep om leer­ders van Groot­kraal te kan ak­kom­mo­deer aan­ge­sien die de­par­te­ment reeds in 2011 aan­ge­dui het dat hul­le die s­kool gaan ver­skuif.

Lo­de­wyk de K­lerk, woord­voer­der van die Ko­bot Fa­mi­lie­trust, ei­e­naars van die grond waar­op die s­kool ge­leë is het ge­sê: “Ons is dank­baar dat die saak nou ui­t­ein­de­lik fi­na­li­se­ring na­der,” ge­sê na­dat Baart­man die teen­aan­soek ten op­sig­te van die ver­kry­ging van ei­en­doms­reg vir die ge­meen­skap van die hand ge­wys het.

Die Ko­bot Fa­mi­lie­trust (KBT) het die plaas in 2009 op ‘n vei­ling van die Van der Veen-boe­del ge­koop en dit is in Fe­bru­a­rie 2010 in Ko­bot se naam ge­re­gis­treer.

In daar­die sta­di­um het die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van on­der­wys die grond van die Van der Veen Trust ge­huur, en die huur­kon­trak het reeds ein­de Mei 2010 ver­stryk. Ten ty­de van die aan­koop van die plaas, het die de­par­te­ment van lan­de­li­ke ont­wik­ke­ling be­ves­tig dat daar geen grond­eis teen die grond be­staan nie. “Dit be­te­ken dat die s­kool toe al geen aan­spraak op die grond of die ge­boue ge­had het nie en daar­om het ons des­tyds voort­ge­gaan met die koop van die plaas,” sê De K­lerk.

Vol­gens hom het die WKOD glad nie daar­in be­lang ge­stel om die grond ver­der te huur of selfs te koop nie. Do­nald Grant, des­tyd­se WesKaap­se mi­nis­ter van on­der­wys, het in A­pril 2011 aan­ge­dui dat die de­par­te­ment be­oog om die leer­ders van Groot­kraal UCC P­ri­mêr na Voor­be­dag P­ri­mêr, 16,3 km van­af Groot­kraal, oor te plaas.

Ko­bot­trust het ook ‘n voor­stel ge­maak dat die WKOD ‘n gedeelte van die fa­mi­lie­trust se grond ont­ei­en waar ‘n be­hoor­li­ke s­kool op­ge­rig kan word. “Die WKOD wou nie, want die de­par­te­ment wou uit die staan­spoor hê die s­kool moet na Voor­be­dag skuif, waar ‘n kos­huis klaar­blyk­lik ge­bou sou word.”

Die s­kool het deur mid­del van ‘n hof­be­vel ge­du­ren­de Ju­lie 2011 uit­stel tot ein­de 2011 ge­kry vir die slui­ting van die s­kool.

“Die WKOD is des­tyds deur Reg­ter Hen­ry op­drag ge­gee om met die ge­meen­skap en trus­tei­e­naars te on­der­han­del. Daar het niks van ge­kom nie en die trust ge­noop om vir ‘n uit­set­tings­be­vel aan­soek te doen,” al­dus De K­lerk.

Die Wes-Kaap­se mi­nis­ter van on­der­wys, Deb­bie S­chä­fer het hier­die week op die uit­spraak van reg­ter Baart­man re­a­geer en ge­sê sy is be­sorgd oor som­mi­ge stel­lings wat ty­dens die uit­spraak ge­maak is. In haar ver­kla­ring sê S­chä­fer van die stel­lings toon te­kens van moe­de­loos­heid, van die stel­lings maak in­breek op die be­voegd­heid van die de­par­te­ment en som­mi­ge stel­lings blyk on­ge­grond te wees. Vol­gens haar is dit nie waar dat die WKOD nie daar­in be­lan­ge­stel het om die grond ver­der te huur nie. Sy sê hul­le het vol­gens ‘n hof­be­vel in 2011 pro­beer om met KBT te on­der­han­del en het aan­bie­din­ge ge­maak wat heel­wat ho­ër was as die alg­me­ne huur wat deur die de­par­te­ment be­taal word. Sy sê dat on­der­han­de­lin­ge nie suk­ses­vol was nie. Sy wys ook daar­op dat die WKOD nie voe­te ge­sleep het nie, maar moes wag vir die uit­koms van die ge­meen­skap se aan­soek om ei­en­doms­reg al­vo­rens ‘n fi­na­le be­sluit oor die s­kool ge­neem kon word. Daar­die aan­soek van die ge­meen­skap is op 1 Au­gus­tus van die hand ge­wys waar­na die WKOD nou met die pro­ses kan voort­gaan.

Foto: Han­nes Visser

Groot­kraal P­ri­mêr na­by die Kan­go-grot­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.