Dood­loop­straat of nie, vir kon­trak­teur

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - HAN­NES VIS­SER

Die maat­skap­py, NMC, wat die pad tus­sen Oudts­hoorn en De Rust her­bou loop ge­vaar om die kon­trak te ver­loor in­dien hul­le nie uit­staan­de skuld drin­gend be­taal nie.

Hul­le het ken­nis van die WesKaap­se re­ge­ring ont­vang dat hul­le teen 6 No­vem­ber be­wy­se moet le­wer dat diens­ver­skaf­fers be­taal is, of maat­re­ëls vir be­ta­ling ge­tref is. In­dien hul­le dit nie kan doen nie sal ‘n be­sluit ge­neem word ten op­sig­te van hul­le kon­trak wat ge­vaar loop om be­ëin­dig te word.

Die Oudts­hoorn Cou­rant het ge­rug­te dat die maat­skap­py in fi­nan­si­ë­le ver­knor­sing ver­keer op 4 Ok­to­ber aan die pro­vin­si­a­le mi­nis­ter van ver­voer, Do­nald Grant, ge­stuur.

In re­ak­sie op die na­vraag het sy woord­voer­der, By­ron La Hoe, ge­sê daar is waar­bor­ge in plek om te voor­kom dat be­las­ting­be­ta­lers se geld ver­mors word in­dien NMC nie sy ver­plig­tin­ge kan na­kom nie. Die prent­jie het eg­ter ver­le­de week van ge­rug­te na fei­te ver­an­der toe die Oudts­hoorn Cou­rant ten min­ste se­we sub­kon­trak­teurs en diens­ver­skaf­fers op­ge­spoor het wat die af­ge­lo­pe vier maan­de geen be­ta­ling van NMC ont­vang het nie. In ge­sprek­ke met die kon­trak­teurs het hul­le ge­sê dat daar be­lof­te op be­lof­te ge­maak word, maar dat hul­le nie be­ta­ling ont­vang nie.

Teen ver­le­de Woens­dag, toe ‘n na­vraag hier­oor aan Ja­mes Dow van NMC en mi­nis­ter Grant ge­stuur is, was die to­ta­le uit­staan­de skuld aan kon­trak­teurs en ver­skaf­fers wat deur NMC ge­bruik is, vol­gens in­lig­ting tot die Oudts­hoorn Cou­rant se be­skik­king, on­ge­veer R5 mil­joen.

Twee van die diens­ver­skaf­fers het ver­le­de week ge­sê hul­le het reeds reg­stap­pe teen NMC in­ge­stel om hul­le geld te kry.

Drie kon­trak­teurs het aan die be­gin van Ok­to­ber van die kon­struk­sie­ter­rein ont­trek wat daar­toe ge­lei het dat klip en gruis nie vir die bou van die pad be­skik­baar was nie.

In ant­woord op die na­vraag van ver­le­de Woens­dag het Ja­mes Dow, wat die pro­jek vir NMC be­stuur, er­ken dat die maat­skap­py pro­ble­me met kon­tant­vloei het en dat geld wat die re­ge­ring aan hul­le be­taal het nie “si­te spe­ci­fic” aan­ge­wend word nie. Hy wou nie ver­der hier­oor uit­brei nie. Hy het ge­noem dat hul­le be­sig is met her­struk­tu­re­ring van die maat­skap­py en dat dit hul­le fi­nan­si­ë­le po­si­sie sal ver­be­ter.

Ver­skaf­fers met wie die Oudts­hoorn Cou­rant ge­praat het was dit eg­ter eens dat NMC reeds vir maan­de be­lo­we dat hul­le her­struk­tu­reer en dat skuld dan ge­delg sal word.

Skuld nie net plaas­lik nie

Dit blyk dat die maat­skap­py se wan­be­ta­ling nie slegs tot die Oudts­hoorn/ De Rus­t­pro­jek be­perk is nie. Die Oudts­hoorn Cou­rant het ver­neem van ten min­ste nog vyf on­der­ne­mings wat by an­der pro­jek­te be­trok­ke was en nie be­taal is nie. Drie van hul­le kon op­ge­spoor word. Vol­gens dié in­lig­ting is die kon­trak­teurs in die Wes-Kaap so­wel as die Oos-Kaap deur NMC aan­ge­stel, maar is hul­le nooit be­taal vir groot ge­deel­tes van hul­le werk nie. Die uit­staan­de be­drag van die drie saam be­loop on­ge­veer R6,5 mil­joen waar­van R5,8 mil­joen na be­we­ring, aan ‘n kon­trak­teur in die Tuin­roe­te reeds se­dert ver­le­de jaar ver­skul­dig is. Vol­gens Dow is van hier­die re­ke­nin­ge nie be­taal nie as ge­volg van kon­trak­tu­e­le ge­skil­le met die be­trok­ke kon­trak­teurs.

Na­vrae lei tot op­tre­de

Al die in­lig­ting wat die Oudts­hoorn Cou­rant tot sy be­skik­king het, is Dins­dag aan Dow ge­stuur. Hy het Woens­dag re­a­geer deur te sê dat by­kans 60% van die uit­staan­de kwes­sies reeds aan­ge­spreek is. So­ver vas­ge­stel kon word het twee kon­trak­teurs ge­deel­te­li­ke be­ta­lings ont­vang na­dat die Oudts­hoorn

Cou­rant ver­le­de week met na­vrae be­gin het. Een kon­trak­teur aan wie R1,3 mil­joen ver­skul­dig is het ‘n be­ta­ling van R430 000 ont­vang en ‘n an­der een aan wie R830 000 ver­skul­dig is het R460 000 ont­vang en is hul­le Maan­dag deur ‘n se­ni­or be­stuurs­lid van NMC be­soek en ge­vra om te­rug te keer na die ter­rein. Vol­gens Dow sal die ba­lans van ver­skaf­fers en sub­kon­trak­teurs teen die ein­de van No­vem­ber be­taal wees.

NMC op ken­nis ge­plaas

In re­ak­sie op die in­lig­ting wat aan mi­nis­ter Grant ge­stuur is, het By­ron La Hoe Woens­dag be­ves­tig dat die Wes-Kaap­se re­ge­ring NMC ge­waar­sku het dat hul­le erns­ti­ge ge­vaar loop dat hul­le diens­kon­trak be­ëin­dig gaan word en dat hul­le teen 6 No­vem­ber be­son­der­he­de moet ver­skaf van hoe hul­le die si­tu­a­sie gaan red. Vol­gens La Hoe het NMC aan­ge­dui dat hul­le teen die mid­del van No­vem­ber ad­di­si­o­ne­le fi­nan­sie­ring sal hê na­dat hul­le her­struk­tu­re­ring af­ge­han­del is. La Hoe het eg­ter aan­ge­dui dat dit na die sper­tyd van 6 No­vem­ber is en dat NMC op­drag ge­gee is om ‘n kort­ter­myn stra­te­gie om die pro­bleem op te los teen die ein­de van hier­die week (dit wil sê 3 No­vem­ber) voor te lê.

NMC het in Ja­nu­a­rie van­jaar be­gin met die R213 mil­joen-kon­trak om die pad van 33 km tus­sen Oudts­hoorn en De Rust op te gra­deer. Vol­gens ‘n me­di­a­ver­kla­ring wat vroe­ër van­jaar deur La Hoe uit­ge­reik is sou die pro­jek vroeg in 2018 vol­tooi wees en moes R29 mil­joen van die kon­trak span­deer word aan plaas­li­ke kon­trak­teurs en werks­ge­leent­he­de. Vol­gens ver­skeie men­se met wie Oudts­hoorn Cou­rant die af­ge­lo­pe week ge­praat het, is dit dui­de­lik dat daar reeds ‘n re­de­li­ke ag­ter­stand op­ge­bou is en dat die pad­wer­ke lan­ger mag duur as waar­voor be­plan is.

‘n Ge­deel­te van die N12 tus­sen De Rust en Oudts­hoorn wat tans deur NMC op­ge­gra­deer word. Fo­to: Han­nes Vis­ser

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.