Die her­laai van am­mu­ni­sie Komponentkeuse

SA Jagter Hunter - - NEWS - Deur CAS­SIE NIE­NA­BER

In die eer­ste ar­ti­kel van die reeks het ek ge­noem dat ’n bal­lis­tie­se hand­lei­ding, soos by­voor­beeld die Som­chem-boe­kie of RDM­hand­lei­ding en ’n chro­no­graaf ab­so­lu­te nood­saak­lik­he­de is vir die­ge­ne wat wil her­laai. In die t­wee­de ar­ti­kel het ek ge­kon­sen­treer op die ba­sie­se toerusting wat jy be­no­dig vir her­laai. Die vol­gen­de stap sal wees om die voor­be­rei­ding van dop­pe te be­spreek, maar voor ons daar­by uit­kom, moet ons eers ge­sels oor die keu­se van dop­pe en dan kort­liks die an­der kom­po­nen­te, soos koe­ëls, slag­dop­pe en kruit.

Die e­nig­ste kom­po­nent wat her­laai­ers kan her­ge­bruik, is die pa­troon­dop. Naas die koe­ël, is die dop die duur­ste kom­po­nent en hie­rin lê die groot­ste be­spa­ring vir die her­laai­er. Be­spa­ring, of pa­tro­ne wat goed­ko­per is as ra­k­am­mu­ni­sie, is een van die groot mo­ti­ve­rings om te her­laai. Hoe meer ke­re die dop her­bruik word, hoe gro­ter die be­spa­ring. Van­daar die aan­spo­ring om die dop mooi op te pas en sy bruik­ba­re le­wens­duur te ver­leng.

Her­laai­ers het ’n keu­se tus­sen be­ter (dik­wels duur­der) of meer be­kos­tig­ba­re kom­po­nen­te as wat in stan­daard-ra­k­am­mu­ni­sie ge­bruik word. Hier moet jy mooi dink en jou doel­wit vir jou­self dui­de­lik maak. Jy kan goed­ko­per kom­po­nen­te aan­skaf, maar gaan jy te­vre­de wees met die moont­lik­heid van ’n la­er vlak van pres­ta­sie of ak­ku­raat­heid? Gaan jy meest­al jag, meer skyf­skiet of bei­de doen?

Vir her­haal­ba­re en ak­ku­ra­te re­sul­ta­te is u­ni­for­mi­teit baie be­lang­rik. Dit be­hels dat al jou pa­tro­ne, een vir een, in al­le op­sig­te, ’n pre­sie­se weer­ga­we of kloon moet wees van sy maats. Om jou pa­tro­ne so i­den­ties moont­lik te hê, is baie mak­li­ker as jy met dop­pe weg­spring wat u­ni­form is. Dit is vol­gens my on­re­a­lis­ties om van dop­pe wat nie so u­ni­form is nie, u­ni­for­me re­sul­ta­te te ver­wag.

Een ver­eis­te vir u­ni­for­mi­teit is dat dop­pe se in­ter­ne vo­lu­mes min wis­se­ling toon van dop tot dop, aan­ge­sien in­ter­ne vo­lu­me ’n ef­fek het op die druk ty­dens ont­bran­ding van dryf­mid­del, en die hoe­veel­heid druk be­paal die spoed van die koe­ël. Her­laai­ers weeg dik­wels dop­pe in ’n po­ging om dit vol­gens vo­lu­me te sor­teer. In ta­bel 1 hier­on­der toon ek die ver­hou­ding tus­sen ge­wig en vo­lu­me van drie groe­pe dop­pe.

As ons Groep 2 as ge­mid­deld neem, sien ons dat Groep 1 se twee dop­pe ’n af­na­me van 1.3% in ge­wig het. Die vo­lu­me-toe­na­me van Groep 1 is eg­ter net 0.1%. Groep 3 se dop­pe is weer 2.0% swaarder en het ’n vo­lu­me-af­na­me van 0.5% teen­oor die dop­pe in Groep 2. Die QuickLo­ad-re­ke­naar­pro­gram be­re­ken dat 1% wis­se­ling in vo­lu­me ge­mid­deld 0.5% wis­se­ling in tromp­snel­heid ver­oor­saak. Kom ons aan­vaar ’n tromp­snel­heid van 2 800vps. Dan is die moont­li­ke ef­fek van die vo­lu­me­wis­se­ling vir bo­staan­de 1.4vps vir Groep 1 en 7.0vps vir Groep 3. Hier­die is baie klein tromp­snel­heid­ver­skil­le, heel­wat min­der as die moont­li­ke in­he­ren­te/stan­daard-ver­skil­le tus­sen on­der­skeie rond­tes.

Die oor­saak van ver­skil­le in dop­ge­wig mag deur ver­skil­len­de a­re­as van die dop by­ge­dra word, het­sy die dik­te van die web of dop­wand­va­ri­a­sie. Daar­om is dit nie al­tyd so dat ver­skil­le in ge­wig di­rek ver­want is aan ver­skil­le in vo­lu­me nie, dit kan soms om­ge­keerd werk.

In­dien jy werk­lik vol­gens vo­lu­me wil sor­teer, mag dit meer sin maak om el­ke dop se vo­lu­me in­di­vi­du­eel te meet deur el­ke dop droog, en daar­na ge­vul met wa­ter, te weeg. Die ver­skil tus­sen droog en ge­vul is die mak­si­mum be­skik­ba­re dop­vo­lu­me. Doen dit na die dop min­stens twee keer in jou ge­weer ge­vuur is, met die ge­bruik­te slag­dop in plek, voor her­vor­ming. Dit is be­lang­rik om al­le dop­pe tot pre­sies die­self­de vlak te vul. Om te ver­hoed dat lug­bor­rels bin­ne die dop vorm, ge­bruik ’n in­spui­ting met ’n spuit­naald en meng die wa­ter met ’n klein bie­tjie skot­tel­goed­was­seep om die op­per­vlak­span­ning van die wa­ter te breek. In fo­to 2 toon ek die toerusting om dop­vo­lu­me te meet. Dink daar­om mooi of dit werk­lik sin­vol is om dop­pe slegs vol­gens ge­wig te sor­teer.

’n An­der moont­li­ke ver­eis­te vir u­ni­for­mi­teit is dat die dop se wand­dik­te, en ver­al die ne­kwand­dik­te, u­ni­form is in sy he­le om­trek. Die dik­ker deel van ’n dop loop ge­woon­lik in ’n strook reg­deur van sy bek tot by sy kop aan een kant van die dop. Ma­te­ri­aal rek ge­woon­lik eer­ste uit op die dun­ner de­le om­dat daar­die de­le min­der weer­stand bied teen ver­vor­ming. Om­dat die dop eer­ste na die dun kant uit­sit, kan dit ver­oor­saak dat die dop nie kon­sen­tries uit­swel ty­dens die eer­ste skoot nie. Die re­sul­taat mag wees dat daar­die dop se nek, en daar­om die koe­ël van die her­laai­de pa­troon met daar­die dop, nie in per­fek­te be­ly­ning (kon­sen­tries) met die loop is nie. »

Om die bes­te am­mu­ni­sie te laai, moet kom­po­nen­te met oor­leg ge­kies word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.