Hin­ter­land/SAJWV Na­si­o­na­le In­ter­tak S­pan­kom­pe­ti­sie 2017

SA Jagter Hunter - - INHOUD - An­dré van der Mer­we

Die Vry­staat Sand­veld­tak het die Na­si­o­na­le P­re­si­dent­skiet- en In­ter­tak S­pan­skiet­kom­pe­ti­sie reeds by ses ge­leent­he­de baie suk­ses­vol aan­ge­bied.

Dit het dui­de­lik ge­word dat die aan­bie­ding van die groot na­si­o­na­le skiet­kom­pe­ti­sies op hier­die sen­traal-ge­leë skiet­baan in die Vry­staat be­slis by­dra tot die suk­ses van die gro­ter by­wo­ning­sy­fer deur skuts. Weens die sen­tra­le lig­ging van hier­die skiet­baan is meer men­se be­reid om soon­toe te reis, want dit hou ook die reis- en ver­blyf­kos­te la­er.

Bo­ge­noem­de fak­to­re het daar­toe by­ge­dra dat SA Jag­ters se Raad on­ge­veer 18 maan­de ge­le­de be­sluit het om die Vry­staat Sand­veld­skiet­baan te ont­wik­kel in een wat na­si­o­na­le SA Jag­ters- skiet­kom­pe­ti­sies kan aan­bied. Vroeg in 2015 het die Vry­staat Sand­veld­tak na ’n nu­we ter­rein be­gin soek vir ’n skiet­baan aan­ge­sien die be­staan­de skiet­baan op die plaas Win­ters­dam (in die be­rug­te sout­pan!) nie meer be­skik­baar was nie. ’n Ge­skik­te ter­rein is ge­vind op die plaas Mid­del­kop on­ge­veer 20km van­af die dor­pie Sout­pan op pad na Bult­fon­tein en daar is da­de- lik be­gin met die uit­leg van die nu­we skiet­baan. Daar is voor­sie­ning ge­maak in die be­plan­ning vir ’n 300m-baan met 50 skiet­pun­te wat groot ge­noeg sou wees vir na­si­o­na­le skiet­kom­pe­ti­sies. Ver­de­re be­plan­ning het voor­sie­ning ge­maak (in fa­ses) vir ’n 100m-in­skiet­baan, ’n 50m-skiet­baan en die bou van ’n klub­huis.

Vry­staat Sand­veld­tak het die aan­vank­li­ke ont­wik­ke­ling groot­liks self be­fonds en met borg­skap­pe, die tak se eie fi­nan­sies en die per­soon­li­ke tyd van in­di­vi­due is on­ge­veer R250 000 reeds span­deer voor die eer­ste hulp by Iny­a­thi­park aan­ge­vra is – dit deur ’n plat­te­land­se tak met slegs on­ge­veer 270 le­de. Merk­waar­dig! Die be­gin­sel­be­sluit is daar­na deur die Raad ge­neem om die Vry­staat Sand­veld­tak fi­nan­si­eel by te staan met ver­de­re ont­wik­ke­ling. ’n Be­gro­ting is op­ge­stel en goed­ge­keur deur die Raad en met Da­nie S­teyn (die voor­sit­ter van die Vry­staat Sand­veld­tak) as pro­jek­be­stuur­der is die klub­huis van 420m² ge­bou en die werk op die res van die skiet­baan in Ju­lie 2017 vol­tooi.

INTERTAKKOMPETISIE

Op Sa­ter­dag, 12 Au­gus­tus 2017 het die Vry­staat Sand­veld­tak die na­si­o­na­le SA Jag­ters In­ter­tak S­pan­skiet­kom­pe­ti­sie op die Meer­kat­gat­skiet­baan, met sy splin­ter­nu­we klub­huis aan­ge­bied – die t­wee­de na­si­o­na­le skiet­kom­pe­ti­sie op dié nu­we ter­rein. Die weer het baie mooi saam­ge­speel en dit was ’n heer­li­ke son­ni­ge dag met slegs ma­ti­ge wind. Die weer kon dus nie die skuld kry vir swak sko­te nie! Skuts en an­der be­soe­kers was dit eens dat die nu­we klub­huis ’n prag­ti­ge toe­voe­ging tot die skiet­baan is.

Baie ge­luk en baie dan­kie aan die Vry­staat Sand­veld­tak vir hul po­ging. Hul­le gas­vry­heid, aan­dag aan de­tail en die diens van die pro­fes­si­o­ne­le baan­of­fi­sie­re on­der lei­ding van die hoof­baan­of­fi­sier, Ba­sie Berg (streek­ko­ör­di­neer­der van die Vry­staat), die vrien­de­li­ke ad­mi­nis­tra­tie­we per­so­neel en die af­slui­ting met

’n heer­li­ke ete en prys­uit­de­ling was iets be­son­ders! Ba­sie Berg is be­sig om vir hom­self naam te maak as hoof­baan­of­fi­sier. Hy ver­se­ker met sy baie ge­mak­li­ke en vrien­de­li­ke styl dat al­le re­ë­lings glad op die skiet­baan ver­loop. Baie dan­kie Ba­sie, die skuts waar­deer dit!

Ge­du­ren­de 2017 het 202 span­ne op streek­vlak ge­kom­pe­teer om as een van die Top 30span­ne na die na­si­o­na­le In­ter­tak S­pan­skiet­kom­pe­ti­sie ge­nooi te word. Net 50 skuts kan per af­los­sing deel­neem en daar­om is die 150 skuts (30 span­ne van 5 skuts elk) in drie af­los­sings op­ge­deel. Af­los­sing 1 se 50 skuts het aan­ge­tree en die dag af­ge­skop met die 3 sko­te van­af 300m op die spring­bok­tei­ken. Daar­na het hul te­rug­ge­staan en af­los­sing 2 het hul beurt ge­kry en daar­na af­los­sing 3. Toe het die skuts na die 200m-skiet­punt be­weeg waar el­ke af­los­sing weer om die beurt hul sko­te ge­skiet het. So het el­ke af­los­sings die ge­leent­heid ge­kry om on­der min of meer die­self­de weers­toe­stan­de (tem­pe­ra­tuur, mira­ge en wind) te skiet.

Na vol­tooi­ing van die vlak­te­skiet­oe­fe­ning was daar ’n kort pou­se waar­in die baan­of­fi­sie­re ’n rus­kans ge­kry het en toe is die bos­veld­skiet­oe­fe­ning ge­doen. Die laas­te sko­te het hier teen 14h30 ge­klap.

Hier­die skiet­baan is in ’n prag­ti­ge om­ge­wing ge­leë en el­ke skut met wie ek ge­sels het, het be­ves­tig dat dit ’n heer­li­ke voor­reg is om daar te kan skiet, al moes van die skuts ver reis. Die Vry­staat Sand­veld­tak kan met reg baie trots wees op hul­le nu­we skiet­baan en klub­huis en ’n na­si­o­na­le In­ter­tak S­pan­skiet­kom­pe­ti­sie wat ’n nu­we stan­daard ge­stel het.

Baie ge­luk aan P­re­to­ria-Oos se Swart­wit­pens­span wat die kom­pe­ti­sie ge­wen het – hul­le het soos wa­re kam­pi­oe­ne ge­skiet en al­mal uit­ge­stof. Die vyf skuts het elk­een ’n R3 000-ge­skenk­be­wys van Hin­ter­land ont- vang. Ba­vi­aans­poort se Buf­fel­span het die t­wee­de prys ge­wen (’n Hin­ter­land-ge­skenk­be­wys van R2 000 vir el­ke span­lid) met Bloem­fon­tein se A-span in die der­de plek. Elk­een het ’n R1 000-ge­skenk­be­wys van Hin­ter­land ont­vang.

Baie dan­kie aan ons hoof­bor­ge, die Hin­ter­land­groep vir die ruim borg­skap van R30 000 aan die eer­ste drie span­ne en aan Ger­hard van der Ryst en Al­bert Neeth­ling van Hin­ter­land Bult­fon­tein wat die skiet­kom­pe­ti­sie by­ge­woon het. Die Hin­ter­land­groep ver­teen­woor­dig die sa­me­smel­ting van Af­gri en Sen­wes Ko­ö­pe­ra­sie en hul­le het reeds agt wa­pen­af­de­lings in hul be­staan­de win­kels in die Vry­staat, Noord­wes, K­waZu­luNa­tal en Gau­teng (en dié ge­tal wa­pen­af­de­lings gaan bin­ne­kort met nog vier of vyf uit­ge­brei word).

Die splin­ter­nu­we klub­huis op die Vry­staat Sand­veld­tak se Meer­kat­gat­skiet­baan.

P­re­to­ria-Oos Swart­wit­pen­se: van links, Ter­ti­us Pie­naar, Marco S­choe­man, G­len Clark , F­lip­pie van Ton­der, (Her­cu­les Louw was af­we­sig ty­dens die neem van die foto), Ger­hard van der Ryst (Hin­ter­land) en Ger­hard Ver­doorn (SAJWV: Pre­si­dent).

Ba­vi­aans­poort Buf­fels: van links, Jan Tal­jaard, Da­nie Pie­naar, Jo­han Huy­ser, Deon de Vil­liers, T­hys Fou­rie, Ger­hard van der Ryst (Hin­ter­land) en Ger­hard Ver­doorn (SAJWV: Pre­si­dent).

Bloem­fon­tein A: van links, Gi­de­on S­chee­pers, De­wald van Rooy­en, Chris­to van der West­hui­zen, Neels Nieu­woudt, (Her­man Nieu­woudt was af­we­sig ty­dens die neem van die foto), Ger­hard van der Ryst (Hin­ter­land) en Ger­hard Ver­doorn (SAJWV: Pre­si­dent).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.