Een kant is nie ge­noeg

Weg! Platteland - - Briewe -

Ek is ’n ge­troue ko­per van jul­le tyd­skrif, maar is erg te­leur­ge­stel deur die ar­ti­kel “Ge­ne­tie­se mo­di­fi­ka­sie... Boer (en eet) ons voor­uit?” in Plat­te­land #6. Dié ar­ti­kel stel net een kant van die saak en maak ver­skeie on­waar stel­lings: • Daar is nog géén na­vor­sing ge­doen oor die lang­ter­myn­vei­lig­heid van GM ge­was­se op men­se nie (slegs kort­ter­myn­stu­dies op mui­se en rot­te) en ver­skeie we­ten­skap­li­kes het reeds van die po­ten­si­ë­le ge­va­re uit­ge­wys. • GM ge­was­se is nie nood­saak­lik vir vol­hou­ba­re voed­sel­pro­duk­sie nie – ’n veel gro­ter pro­bleem is die lo­gis­tiek ver­bon­de aan die ver­sprei­ding van voed­sel. • Dr. Van Eck be­weer die “ver­men­ging van ge­ne wat die mens­dom al eeue lank toe­pas, is ’n vorm van ge­ne­tie­se mo­di­fi­se­ring”. Waar­na hy ver­wys, is eer­der plant­te­ling. Ge­ne­tie­se mo­di­fi­se­ring is wan­neer ge­ne van een spe­sie in ’n an­der spe­sie oor­ge­plant word. Die be­kend­ste voor­beeld hier­van is die grond­bak­te­rie Ba­c­il­lus thu­rin­giensis waar­van ’n se­ke­re geen in mie­lies in­ge­plant is. Daar is ’n groot ver­skil tus­sen die ma­ni­pu­la­sie van die ge­ska­pe ge­ne­tie­se plant­ma­te­ri­aal en die oor­drag van ge­ne van een spe­sie na ’n an­der. • Om te sê GM ge­was­se ver­min­der die na­de­li­ge im­pak van om­ge­wings­vrien­de­li­ke produkte is weer eens nie die vol­le waar­heid nie. Die ge­bruik van GM produkte het wel ge­lei tot ver­min­der­de ge­bruik van se­ke­re soor­te gif­stow­we, maar van an­der gif­stow­we word daar nou méér ge­bruik (en dit word ge­woon­lik ver­koop deur die­self­de maat­skap­py ag­ter die GM saad). ’n Voor­beeld is Roundup Re­a­dy­mie­lies en ­ka­toen. Die mie­lies is ge­ne­ties ge­ma­ni­pu­leer om weer­stan­dig te wees teen Roundup, ’n gli­fo­saat. Dit be­te­ken boe­re wat dié mie­lies plant, moet mil­joe­ne li­ter gli­fo­saat spuit om an­der on­kruid te be­heer. Die na­de­li­ge uit­wer­king van gli­fo­saat op die om­ge­wing en die mens is ge­wel­dig, maar dit word nie ge­noem nie. Ver­der kan on­kruid weer­stand op­bou daar­teen so­dat ons la­ter met “su­per­on­krui­de” kan suk­kel. • Hoe be­ïn­vloed ge­ne van GM ge­was­se wat in die na­tuur ag­ter­bly, voor­de­li­ge in­sek­te en mi­kro­bi­o­lo­gie? Wat van or­ga­nis­mes soos wa­ter­mossels, wa­ter­le­wen­de in­sek­te, vis­se en pad­das wat bloot­ge­stel word aan af­loop­wa­ter wat oor­blyf­sels van GM plan­te be­vat? Die ge­vol­ge is nie al­tyd on­mid­del­lik sig­baar nie en ver­oor­saak nie al­tyd on­mid­del­li­ke vrek­tes nie, maar nie­mand is se­ker nie. Ek het ver­skeie we­ten­skap­li­ke ar­ti­kels wat be­wys dat GM produkte ’n na­de­li­ge uit­wer­king op bi­o­di­ver­si­teit kan hê. Le­sers wat be­lang stel om dié ar­ti­kels te lees, kan vir my ’n e­pos s­tuur na

ne­vil­lb@gmail.com. Die ar­ti­kel vra “Boer en eet ons voor­uit?”. Dit is ’n ope vraag met so­veel ant­woor­de as wat daar men­se is. El­ke le­ser moet sy eie af­lei­dings maak, maar hier­voor was jul­le ar­ti­kel te een­sy­dig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.