Hlolwa un­qande ukus­a­bal­ala kwe-HIV ne-TB

Zululand Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

ABE-Medecins Sans Fron­tieres / Doc­tors with­out Bor­ders (MSF) banikela nga­makhon­domu amah­hala, babuye benze nohlelo loku­sokwa, bahlole no­mama abakhulelwe, bahlolele nez­ifo ezithathe­lana ngoko­cansi, babuye bad­lulisele iziguli emitho­lampilo, ukuhlolelwa mah­hala ig­ci­wane lesifo sen­gcu­laza nok­welilekwa, nokuhlolelwa isifo so­fuba.

Amah­ho­visi aku-33 Main Street, eShowe futhi ayavulwa kusukela ngom­som­bu­luko kuze kube yiSa­batha, kusukela ngo-8 ekuseni kuze kube ngo-3.30 ntam­bama.

Ezinye izin­dawo zokuh­langana, yi-Adams Build­ing (Os­borne Road, eduze kwe-Sterns), MSF Parkhome (eduze kwe-Su­per­me­ats), Phi­lan­doda (erenke ya­matek­isi eShowe) naseLin­dela Thu­song Cen­tre (Mamba).

Bay­atho­lakala kulezi­nom­bolo - 035 4740021 noma 035 4741002; Fax 035 4741011 noma nge email ms­focb-eshowe-camesh@brus­sels.msf.org.

Imibuzo yakho iphen­duliwe

Q1 Sani­bona. Ng­icela ningi­size. Ngin­gowe­si­fazane, umyeni wami aka­funi uku­soka, sen­gih­lulek­ile ngizama ukukhu­luma naye, kanti un­akho ukuphathwa iz­ifo ez­i­fana ne­zo­cansi, manje angisazi ukuthi ngim­n­cenge kan­jani. Un­cengwa kan­jani umuntu we­sil­isa, ngi­sizeni?

A - uku­soka kubalulek­ile kakhulu ngoba kuyalekelela ek­wehliseni amazinga ez­ifo ezithathe­lana ngo­cansi kanye noku­vikela owe­si­fazane emd­lavuzeni we­si­beletho, kepha nakhu okubalulek­ile ngoku­soka: akusiyo im­poqo, aku­vikeli iz­ifo ezithathe­lana ngo­cansi, into evikela lokho ijazi lomkhwenyana. Um­lin­gani wakho ungamvezela ukuthi kubalulek­ile ukuthi uvikeleke emd­lavuzeni we­si­beletho, uma uh­luleka ungam­cela nize emtho­lampilo nob­a­bili ni­zok­walulekwa.

Q2 Ng­icela ukubuza ukuthi uma un­engcu­lazi noshukela, ngem­pela umqondo uyapham­bana?

A - Chabo ukuba neg­ci­wane lesan­d­ulela ngcu­lazi noshukela akuwupham­ban­isi umqondo.

Q3 Sawubona sisi. Ngin­gowe­si­fazane ophila ne HIV, ng­icela ukubuza ukuthi kanti lamaphilisi ayayi­vala yini in­zalo? Ngibuza ngoba ngike ngayithola in­gane ngo- 2014 yad­lula emh­labeni. Ngiyazama uk­wenza enye in­gane kodwa an­gibambi, nen­doda yami isin­gibiza ngenyumba ngenxa yokun­gayit­holeli abant­wana.

A - amaphilisi esan­d­ulela ngcu­laza um­sebenzi wawo ukuthithibal­isa ig­ci­wane lesan­d­ulela ngcu­lazi, awayi­vali in­zalo, ngin­ganeluleka ukuthi niye emtho­lampilo nom­lin­gani wakho ukuze nit­hole uk­welulekwa kanye nokuhlolelwa iz­im­ban­gela zokunga­batholi abant­wana.

Q4 Hi, ng­icela ukubuza. Ngi­lan­dela usisi wami one­minyaka ewu- 12 ama ARVs es­ib­hedlela. Abahlengikazi ba­funa ngimt­shele ukuthi awani lamaphilisi awad­layo. Umama washona ngaso lsisifo, ngiyasaba ukumt­shela usisi wami. Abal­ayikhaya bathi usem­n­cane ukuthi an­gat­shelwa, mh­lampe uzoba nokuzenyeza. Ng­icela ukubuza ukuthi ngen­zen­jani? Ngiyabonga

A - Ngok­weminyaka um­nt­wana usen­gak­wazi ukuthi at­shelwe ukuthi amaphilisi awaseben­zisayo awasiphi isifo, kodwa kubalulek­ile ukub­heka ukuthi in­gane ukukhula komqondo wayo kuhamba kan­jani, ngoba kusukela eminyak­eni engu- 8 um­nt­wana usuke usun­gaqala ukumvezela kan­cane kan­cane nges­imo sakhe kanye namaphilisi. Ngin­gak­weluleka ukuthi uye emtho­lampilo, ut­hole uku­fundiswa kanye nok­welulekwa ngok­wazisa um­nt­wana nges­imo sakhe.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.