Vic­to­ria sa­na­do­ra.

AS (Aragon) - - Villarreal-alavés -

Pe­lle­grino sa­lió re­for­za­do de El Ma­dri­gal tras el ner­vio­sis­mo ge­ne­ra­do en la di­rec­ti­va del Ala­vés des­pués de la derrota an­te el Es­pan­yol.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.