DÓN­DE DOR­MIR

Conde Nast Traveler (Spain) - - EL PRIORAT -

Cal Tor­ner

Ra­val, 4, Els Guia­mets; cal­tor­ner.com; des­de 105€ Sie­te ha­bi­ta­cio­nes en una pre­cio­sa ca­sa ru­ral del si­glo XVI de­co­ra­das con di­se­ño con­tem­po­rá­neo y los ele­men­tos mo­der­nis­tas del ar­tis­ta Pep Hu­bach.

Ho­tel Lo­tus Prio­rat

Ca­rrer de Baix, 33, Fal­set; lo­tus­prio­rat.com; des­de 76€; y res­tau­ran­te des­de 25-35€ Pa­re­des de pie­dra y ca­be­ce­ros de ma­de­ra re­ci­cla­da en es­ta ca­so­na de 1799, re­mo­de­la­da con mu­cho gus­to. Apar­te de las ha­bi­ta­cio­nes do­bles, tie­ne es­tu­dios y apar­ta­men­tos con co­ci­na. En su (bar) res­tau­ran­te, ver­mú y bue­nas co­pas y, los fi­nes de se­ma­na, de­li­cio­sos pla­tos tra­di­cio­na­les.

Ho­tel-Hos­tal Sport

Mi­quel Bar­ce­ló, 4-6, Fal­set; des­de 81€; y res­tau­ran­te des­de 40€ En en cen­tro de Fal­set, es uno de los des­ti­nos del vino en la zo­na y pun­to de reunión de bo­de­gue­ros y gen­te afín. Ade­más, su res­tau­ran­te ha­ce hin­ca­pié en el pro­duc­to lo­cal.

La Siu­ra­ne­lla

Ca­rrer dels Ren­ta­dors, Siu­ra­na; siu­ra­ne­lla.com; 98-140€; co­mi­da 30-50€ Anaïs Chau­veau y el chef Pau Es­criu di­ri­gen es­te ro­mán­ti­co ho­te­li­to con seis ha­bi­ta­cio­nes y un fa­mo­so res­tau­ran­te, Els Ta­llers, don­de el amor de la pa­re­ja por el Prio­rat se ma­te­ria­li­za en pla­tos ac­tua­les y sin ex­tra­va­gan­cias.

Mas Ar­dè­vol

Ca­rre­te­ra T-740, Fal­set–Po­rre­ra, Km. 5,3; ma­sar­de­vol.net; 92€ In­mer­so en la na­tu­ra­le­za, a las afue­ras del pue­blo de Fal­set, dis­po­ne de una idí­li­ca pis­ci­na na­tu­ral y sir­ve co­ci­na ca­ta­la­na tra­di­cio­nal. Or­ga­ni­zan ca­tas, ex­cur­sio­nes, ter­tu­lias, tra­ta­mien­tos de vi­no­te­ra­pia...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.