Des­per­ta­res

ELLE (Spain) - - ELLE AGENDA -

Premiada en el Fes­ti­val de Sit­ges, la no­rue­ga ‘Thel­ma’ (23 de mar­zo) gi­ra en torno a una tí­mi­da es­tu­dian­te que aban­do­na su pue­blo pa­ra ir a la uni­ver­si­dad. Una vez allí, em­pie­za a ser vic­ti­ma de con­vul­sio­nes, sín­to­ma de po­de­res pa­ra­nor­ma­les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.