La Vanguardia (1ª edición)

Pac­tar amb Es­pan­ya

-

M’he des­per­tat ima­gi­nant que el Par­tit De­mò­cra­ta Ca­ta­là o ERC do­na­ven su­port al PP en la no­va le­gis­la­tu­ra a can­vi de fer el re­fe­rèn­dum per la in­de­pen­dèn­cia de Ca­ta­lun­ya en els tres me­sos vi­nents. Con­tri­buir a la go­ver­na­bi­li­tat d’Es­pan­ya a can­vi del re­fe­rèn­dum... qui­nes co­ses!

JOSEP VILA

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain