La Vanguardia (1ª edición)

Sar­da­na di­dàc­ti­ca

-

Con­si­de­ro la sar­da­na la mi­llor ei­na di­dàc­ti­ca per for­mar la jo­ven­tut, per la qual co­sa s’hau­ria d’en­sen­yar a les es­co­les com una as­sig­na­tu­ra. Con­tin­gut am­pli que va des de cultura mu­si­cal, la co­bla, amb ins­tru­ments ge­nuïns, apro­pa al co­nei­xe­ment mu­si­cal; la rotlla­na pre­dis­po­sa a la col·la­bo­ra­ció i com­pan­yo­nia; els punts do­nen va­lor a les ma­te­mà­ti­ques sen­zi­lles pe­rò amb aten­ció pre­ci­sa; els aplecs pro­pi­cien l’amis­tat te­rri­to­rial cohe­sio­nant amis­tats in­des­truc­ti­bles aju­dant molt a la coope­ra­ció en­tre po­bles.

Com­prenc que l’hu­mil sar­da­na no en­tra en els càl­culs d’aquells afec­cio­nats a la pa­ra­fer­nà­lia im­pe­rant.

EN­RIC ÀLVAREZ GASULLA

Mont­gat

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain