La Vanguardia (1ª edición)

ELS MOTS ENCREUATS

Núm 9461 Mà­rius Se­rra

-

HORITZONTA­LS 1 Al­dehid sa­tu­rat ob­tin­gut per des­til?la­ció de l’oli de ri­cí 7 a pres­sió re­duï­da. Va­lents com els bous abans que els ca­pin. 2 Dis­tri­buei­xo ca­bals. In­de­ci­sa, per­ple­xa, en es­tat d’ex­pec­ta­ció. 3 Tra­ces que dei­xen els ca­rros als ca­mins. Re­me­nar. 4 És quan ne­ga que perd el cap. Ca­rrac de qua­li­tat su­pe­rior. Im­pac­ta la bo­la amb el peu. 5 So­di so­cial. Vai­xell de cà­rre­ga, que és ge­run­di. Lluís Soler Gar­cia. 6 Cen­tú­ria. Tar­ge­ta de crè­dit re­la­cio­na­da amb el pas­sa­port. Mo­nàr­quic. Avi­sa de la pèr­dua de la tar­ge­ta de crè­dit.

Exac­te del dret i, a l’in­re­vés, re­la­tiu a l’am­bient. Cal­cu­lem l’edat d’un cap de bes­tiar sen­se por que ens mos­se­gui. L’es­pe­rat fi­nal del com­bat. 8 Crit d’aler­ta da­vant la de­ca­pi­ta­ció d’un xai. Em­pren­ya­da de ma­ne­ra ca­pi­tal. Re­co­pi­la­ció de to­tes les parts d’una cièn­cia. 9 An­ti­ga me­su­ra de lon­gi­tud di­vi­di­da en vuit pams. Els co­be­jats fi­nals dels com­bats. Va­ga­re­ja. Pin­ta­da lli­ber­tà­ria.

10 Carn mos­se­ga­da. Ven­to­si­tat. Ca­bles d’acer que aguan­ten els pals del vai­xell. 11 Clots ex­ca­vats al te­rra per mo­tius molt tris­tos. Ho en­de­rro­queu i ho dei­xeu fet cal­do. 12 Ri­bes gens ro­màn­ti­ques. Ei­xar­co­li. Sir Caos.

13 Pot ser ri­bo­nu­cleic. Cel que que­da sen­se nú­vols. Avi­sa de la pèr­dua de la tar­ge­ta de crè­dit. 14 Ha­bi­tuals. Xa­ra­gall, tam­bé.

VERTICALS 1 La trans­me­ten els pa­res als fills i so­vint és mo­tiu de dis­còr­dia. Con­gost. 2 Dis­tri­bueix ca­bals. Pro­pie­tats d’al­gu­nes subs­tàn­cies de pre­sen­tar di­fe­rents co­lo­ra­cions se­gons el pro­pi gruix i la in­cli­na­ció dels raigs trans­me­sos. 3 Es­por­ga l’ar­bre. Se’ns acosta, bai­xa. Abans, abans. Diu que perd el cap. 4 Ti­ges sen­se is. Imi­tin el mi­co que te­nen al da­vant. La ro­ba més fi­na dels cucs.

Va­sos san­gui­nis molt ca­ba­lo­sos. Ta­lles al ze­ro. Es­cai­re. 6 Ni­tro­gen. Va­ga­re­ja­da equi­vo­ca­da­ment. Poc abun­dant. 7 Re­po­so al banc del si­no­fós. An­ti­gui­tat vi­tal. Ar­ma­du­ra ver­da. 8 La part del da­rre­re de l’iglú. Ba­rre­ja de mol­tes vian­des que for­men un con­junt des­agra­da­ble. S’equi­vo­ca, va­ga­re­jant. 9 Peça hu­mo­rís­ti­ca molt po­li­da i lleu­ge­ra. Trac­tar de pe­ne­trar les in­ten­cions d’al­gú. 10 Tres de ba­ti­pe­là­gi­ques. Sen­yo­res de la fa­mí­lia. Ven­tet. 11 Se’n surt. Por­teu cap a so­bre­vent el puny baix d’una vela bai­xa. Prin­ci­pi d’ig­no­ràn­cia.

12 Ca­pritx d’em­ba­ras­sa­da. A les por­tes de Me­di­na­ce­li. L’An­ni­ta quan per­dia el cap. 13 Aquests són de se­go­na mà. Pi­ques amb el mar­tell del jut­ge. Es­cai­re. 14 Fes­tas­sa fe­li­na. Del tou de la ca­ma.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain