La Vanguardia (1ª edición)

Mi­chaël Gi­llon

AS­TRÓ­NO­MO DE LA UNIV. DE LIE­JA

-

Un equi­po cien­tí­fi­co in­ter­na­cio­nal li­de­ra­do por el bel­ga Mi­chaël Gi­llon ha des­cu­bier­to un sis­te­ma so­lar con sie­te pla­ne­tas pa­re­ci­dos a la Tie­rra que alla­na el ca­mino ha­cia la bús­que­da de vi­da ex­tra­te­rres­tre.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain