La Vanguardia (1ª edición)

Reunió de pre­si­dents

-

Fi­nal­ment, s’ha con­fir­mat la tro­ba­da dels dos pre­si­dents a la Mon­cloa el mes pas­sat, com ens ex­pli­ca en la se­va mag­ní­fi­ca in­for­ma­ció la Lo­la García en aquest dia­ri –“Ra­joy i Puig­de­mont, ca­ra a ca­ra” (Po­lí­ti­ca, 22/2/2017)–, i que s’ha­via por­tat amb un gran se­cre­tis­me. De to­tes ma­ne­res, i dei­xant a part les anèc­do­tes que so­bre aques­ta tro­ba­da hi ha ha­gut, és evi­dent que, com ex­pli­ca la periodista, no s’ha ava­nçat gens ni mi­ca. Pe­rò igual­ment m’agra­da­ria dir que tot i sen­se cap re­sul­tat, el que és po­si­tiu és que s’han vist i han par­lat. I que pre­fe­rei­xo creu­re que no se­rà l’úl­ti­ma tro­ba­da que fa­ran.

Lle­gint la in­for­ma­ció ens as­sa­ben­tem tam­bé que el pre­si­dent es­pan­yol es­tà dis­po­sat a par­lar dels 45 punts de la llis­ta ela­bo­ra­da per la Ge­ne­ra­li­tat, pe­rò no del punt nú­me­ro 46, que par­la del re­fe­rèn­dum. Pot­ser el nos­tre pre­si­dent Puig­de­mont hau­ria de ser més fle­xi­ble, i no tan­car-se de cap ma­ne­ra als 45 punts pri­mers, que pen­so que igual­ment por­ta­rien avan­tat­ges a Ca­ta­lun­ya, i dei­xar el que és més con­flic­tiu per a més en­da­vant, sen­se re­nun­ciar-hi de cap ma­ne­ra.

D’aques­ta for­ma, el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat no ob­tin­dria el cent per cent del que de­ma­na, pe­rò por­ta­ria a Ca­ta­lun­ya mol­tes co­ses que ara ma­teix no te­nim i de les quals tots els ciu­ta­dans en pa­tim les con­se­qüèn­cies. Des d’un mi­llor fi­na­nça­ment fins a les in­fraes­truc­tu­res que no s’aca­ben de con­cre­tar.

Tot ple­gat, no en tinc cap dub­te, se­ria un bon lle­gat que dei­xa­ria el pre­si­dent sem­pre, ai­xò sí, que tot que­dés ben as­se­gu­rat. No com mol­tes ve­ga­des ha pas­sat, que mol­tes de les pro­me­ses es que­den pel ca­mí de la in­con­cre­ció.

RA­MON RIU CODINACH

Subs­crip­tor Man­lleu

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain