La Vanguardia (1ª edición)

Re­cords del 1936

-

Com a con­ti­nua­ció de la car­ta de Fre­de­ric Van­cells (“Do­lents i pit­jors”, 18/II/2017), desit­ja­ria ex­pres­sar el meu tes­ti­mo­ni so­bre els fets es­de­vin­guts a la co­lò­nia de la Ba­ra­ta, a pocs qui­lò­me­tres de Te­rras­sa el 1936.

Hi es­tiue­jà­vem di­ver­ses fa­mí­lies d’in­dus­trials de la ciutat. Te­nia 12 anys quan van en­trar a la Ba­ra­ta uns pis­to­lers i ens van re­unir a l’era a to­tes les fa­mí­lies, pa­res i nens, apun­tant-nos amb una me­tra­lla­do­ra, obli­gant-nos a te­nir els braços en­lai­re. Des­prés de sa­que­jar les nos­tres cases i cre­mar la pe­ti­ta er­mi­ta si­tua­da a la co­lò­nia, van mar­xar. L’en­de­mà van tor­nar i es van em­por­tar el meu pa­re jun­ta­ment amb sis in­dus­trials i el no­ta­ri de Te­rras­sa, els van fer pu­jar als cot­xes i es van di­ri­gir a la ca­rre­te­ra de Ma­ta, on els van afu­se­llar. Re­cor­do que el meu ger­mà s’abraça­va a les ca­mes del pa­re arros­se­gant-se per te­rra per­què no se l’em­por­tes­sin.

No vull opi­nar so­bre els bons i do­lents de la Gue­rra Ci­vil, pe­rò sí de la cruel­tat amb què aquells as­sas­sins van ma­tar el meu pa­re. Tinc 94 anys i mai no ho obli­da­ré.

CON­CHA BA­RA­TA

Te­rras­sa

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain