La Vanguardia (1ª edición)

ELS MOTS EN­CREUATS

- Mà­rius Se­rra

HO­RIT­ZON­TALS 1 S’ocu­pa­ven dels seus afers amb una gran de­di­ca­ció. Re­si­du de co­ses que es treu d’allà on es­ta­ven ad­he­ri­des. 2 Pi­lo­ta fis­cal. Es­ti­ma­da. Her­ba que, agi­ta­da­ment, que­da crua. 3 Es po­si en or­dre. Li pas­sa la co­rrent tot mi­rant pel ter­cer ull. 4 Li in­fli­gi­res una pa­llis­sa. Ra­di­cals uni­va­lents de l’età. 5 Pa­re­lla de na­zis. Re­la­ti­ves a les os­ses del zoo. Vo­ca­lis­tes per eta­pes. 6 Pà­tria de la in­su­la­ri­tat. Pi­pes tur­ques d’ar­gi­la cui­ta, amb un llarg bro­quet rí­gid. La més vi­brant de l’al­fa­bet. 7 Els de la llis­ta, sen­se ex­cep­cions. Tor­na a re­par­tir fu­sells. Gos. 8 Ens cal per res­pi­rar. El que fa M a la ro­ma­na. Aï­llat.

9 Què li pas­sa al mi­llor del món, que no hi és? Con­sa­gra­ré. Sal­pa sen­se el cam­pió. 10 Ajun­tés. De ge­ni ei­xut. As­so­cia­ció de te­le­vi­sió. 11 En aquest sec­tor no hi ha cap mon­ja. Su­port eco­nò­mic. Tor­na a em­ma­lal­tir des­prés del pri­mer KO. 12 Tom­ba­ré. Flor de hippy que pots co­llir. Clor.

13 Ver­me­llor de la pell de­gu­da a l’aug­ment de la sang con­tin­gu­da en els ca­pil·lars del ple­xe sub­pa­pil·lar del derma. Al­gú prou cul­tu­rit­zat.

14 Sa­do­lla la se­va set per co­nèi­xer co­ses so­bre l’agèn­cia d’in­for­ma­ció nord-ame­ri­ca­na. Que pre­sen­ta ca­vi­tats en for­ma de cèl·lu­les.

VER­TI­CALS 1 Els me­talls que re­me­ten als so­nalls in­fan­tils. Vas mos­trant la te­va cu­rio­si­tat amb els dits. 2 Ac­ció d’arren­car, de desarre­lar. Guar­neix un al­tar amb es­pel­mes grui­xu­des.

3 El mon­jo ti­be­tà tal com l’es­ti­ma. Úl­ti­ma fu­gi­da de vo­ca­lis­tes. Que con­té Y, i qua­si és un cí­tric. 4 As. Que ac­tuen en les ac­cions de desarre­lar les co­ses, i qua­si re­vul­sius. T’ati­pes i t’apri­mes. 5 Apar­ca­rà la bar­ca lluny del bar. El cor d’El­na. Zo­na del camp que al fut­bol es mi­ren amb lu­pa.

6 Reie­tons àrabs. Re­mu­llà­vem els nos­tres camps. 7 So­di so­cial. Es­pa­vi­la­da com ella so­la. Prin­ci­pi ac­tiu.

8 Aban­do­na la llar dels oce­llets. Rín­xol. Est. 9 A la vo­ra de Ku­ro­sa­wa. Be­gu­des. Tres cin­quan­ti­nes per Ro­ma. 10 Aca­ba com co­me­nça. Sín­te­sis. Co­rró de pues que gi­ra a la mà­qui­na de ba­tre. 11 Em­pren­yat. En­tro­pia mà­xi­ma. Te­níeu una cer­ta iden­ti­tat. 12 Et sub­mer­gies en la vi­da oní­ri­ca dels que no do­mi­nen l’or­to­gra­fia. Es­tany de No­va Ca­nçó. Gol sen­se pi­lo­ta. 13 Re­plà, tam­bé. La fun­ció que por­ta un sen­yal a una antena. 14 Ho­me que té unes ga­nes bo­ges de pas­sar per la vi­ca­ria. Ros­tres.

 ??  ?? Núm 9649
Núm 9649

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain