La Vanguardia (1ª edición)

Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na

-

GERÈNCIA D’ECO­LO­GIA UR­BA­NA ANUN­CI D’APROVACIÓ DE­FI­NI­TI­VA Exp. núm. 16PL16423 El Ple­na­ri del Con­sell Mu­ni­ci­pal, en ses­sió ce­le­bra­da el dia 27 de ge­ner de 2017, adop­tà el se­güent acord:

Apro­var de­fi­ni­ti­va­ment, de con­for­mi­tat amb l'ar­ti­cle 68 de la Car­ta Mu­ni­ci­pal de Bar­ce­lo­na, la Mo­di­fi­ca­ció del Pla Es­pe­cial Ur­ba­nís­tic per a la con­cre­ció dels usos dels nous equi­pa­ments (7A), i l’or­de­na­ció de les edi­fi­ca­cions i vo­lu­me­tries, a l’àm­bit del re­cin­te de la Fun­da­ció pri­va­da de l’Hos­pi­tal de la San­ta Creu i Sant Pau de Bar­ce­lo­na, pro­mo­gu­da per la M.I.A de la Fun­da­ció Pri­va­da de l’Hos­pi­tal de la San­ta Creu i Sant Pau de Bar­ce­lo­na, amb els ajus­tos a que fa re­fe­rèn­cia l’in­for­me de la Di­rec­ció de Ser­veis de pla­ne­ja­ment, que cons­ta a l’ex­pe­dient i a efec­tes de mo­ti­va­ció s’in­cor­po­ra a aquest acord.

Con­tra aquest acord que és de­fi­ni­tiu en via ad­mi­nis­tra­ti­va, es pot in­ter­po­sar re­curs con­ten­ciós ad­mi­nis­tra­tiu da­vant la Sa­la del Con­ten­ciós Ad­mi­nis­tra­tiu del Tri­bu­nal Su­pe­rior de Jus­tí­cia de Ca­ta­lun­ya en el ter­mi­ni de dos me­sos a com­ptar des del dia se­güent a aques­ta pu­bli­ca­ció. No obs­tant, se’n pot in­ter­po­sar qual­se­vol al­tre re­curs que es con­si­de­ri con­ve­nient.

El do­cu­ment po­drà con­sul­tar-se, a efec­tes de l’ar t. 23.1 del Re­gla­ment de la Llei d’Ur­ba­nis­me, en el De­par­ta­ment d'In­for­ma­ció i Do­cu­men­ta­ció de la Gerència d’Eco­lo­gia Ur­ba­na (Av. Dia­go­nal, núm. 230, plan­ta se­go­na. Ho­ra­ri d’aten­ció al pú­blic: con­sul­tar-lo en el lloc web: http://ajun­ta­ment. bar­ce­lo­na.cat/eco­lo­giaur­ba­na, a l'apar­tat d'In­for­ma­ció Ur­ba­nís­ti­ca, cli­cant "Ci­ta prè­via per a in­for­ma­ció pre­sen­cial").

Per tal de do­nar com­pli­ment al punt 2 del ci­tat ar­ti­cle 23, i als efec­tes de ga­ran­tir l’ac­cés per mit­jans te­le­mà­tics, tam­bé po­drà con­sul­tar-se en l’es­men­tat lloc web, dins l'apar­tat d'In­for­ma­ció Ur­ba­nís­ti­ca, ac­ce­dint al Cer­ca­dor de Pla­ne­ja­ment, Qua­li­fi­ca­cions i Con­ve­nis.

Bar­ce­lo­na, 14 de fe­brer de 2017. – El se­cre­ta­ri ge­ne­ral, Jor­di Cases i Pa­lla­rès.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain