La Vanguardia (1ª edición)

L’Ins­ti­tut Ca­ta­là del Sòl

-

ANUN­CI

L’Ins­ti­tut Ca­ta­là del Sòl (INCASÒL) anun­cia que ha re­but una sol·li­ci­tud per a l’ad­qui­si­ció d’unes fin­ques de Cas­tell­ciu­tat i Ara­bell-Ba­lles­ta, del pa­rat­ge anome­nat La Seu In­dus­trial, amb unes su­per­fí­cies de 768,885 m2 i 1.158 m2, dels ter­mes mu­ni­ci­pals de la Seu d’Ur­gell i de Mont­fe­rrer i Cas­tell­bó, per un preu uni­ta­ri 2,29 €/m2,re­sul­tant un to­tal de 4.412,57 € més els im­pos­tos co­rres­po­nents. Aquest im­por t es fa­rà efec­tiu al com­ptat.

La qual co­sa es fa pú­bli­ca als efec­tes de pro­mo­ure la con­cu­rrèn­cia d’acord amb l’ar­ti­cle 169 del Text Re­fós de la Llei d’Ur­ba­nis­me.

Les ofer­tes per par­ti­ci­par s’han de pre­sen­tar al re­gis­tre de l’INCASOL (ca­rrer de Còr­se­ga, 273, plan­ta bai­xa, de Bar­ce­lo­na) fins a les 14.00 ho­res del dia 23 de ma­rç de 2017.

Per a més in­for­ma­ció, us po­deu adreçar al te­lè­fon 93 228 60 82 o po­deu con­sul­tar el web incasol.gen­cat.cat

Bar­ce­lo­na, 23 de fe­brer de 2017. – El di­rec­tor, Fran­cesc Da­mià Cal­vet i Valera.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain