Ca­ta­lu­nya com Mas­sac­hu­setts?

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

AR­TUR Mas dó­na su­port aquests di­es amb la se­va pre­sèn­cia a una de­le­ga­ció de 72 em­pre­ses i ins­ti­tu­ci­ons que par­ti­ci­pen amb pro­jec­tes com­pe­ti­tius a la BIO Bos­ton In­ter­na­ti­o­nal Con­ven­ti­on, el cer­ta­men bi­o­tec­no­lò­gic més im­por­tant del món. La Ge­ne­ra­li­tat no po­dia fal­tar en aquest cer­ta­men. Per la im­por­tàn­cia ob­jec­ti­va de la con­ven­ció i per­què en­tre els ob­jec­tius pri­o­ri­ta­ris de la pre­si­dèn­cia de Mas hi ha con­ver­tir Ca­ta­lu­nya en una bi­o­re­gió de re­fe­rèn­cia internacional, apro­fi­tant les si­ner­gi­es que per­me­ten la for­mi­da­ble ba­se ci­en­tí­fi­ca del sec­tor bi­o­mè­dic ca­ta­là i les in­dús­tri­es far­ma­cèu­ti­ca i agro­a­li­men­tà­ria.

Co­men­tant el seu vi­at­ge, Ar­tur Mas ha desen­vo­lu­pat un pa­ral·le­lis­me in­te­res­sant en­tre Ca­ta­lu­nya i Mas­sac­hu­setts: “En­ca­ra no ar­ri­bem al ni­vell de l’es­tat més di­nà­mic dels EUA, però po­dem ve­nir aquí i en­se­nyar al món el nos­tre ni­vell ci­en­tí­fic, la nos­tra capa­ci­tat in­no­va­do­ra, el nos­tre es­pe­rit em­pre­ne­dor i tam­bé la nos­tra ofer­ta tu­rís­ti­ca, que és un al­tre dels èxits de la re­gió de Bos­ton”. Mas es pro­po­sa con­ver­tir Ca­ta­lu­nya en “el Mas­sac­hu­setts dels Es­tats Units d’Eu­ro­pa”. És una es­tra­tè­gia de ca­ràc­ter eco­nò­mic i, per tant, as­su­mi­ble des de to­tes la vi­si­ons ide­o­lò­gi­ques. Se­guint el ca­mí obert per An­dreu Mas-Co­lell qu­an era responsable de les uni­ver­si­tats de l’úl­tim Go­vern de Pu­jol, els es­tra­tegs de Mas en as­sump­tes de pros­pec­ti­va han ela­bo­rat un in­for­me ti­tu­lat El mo­del de clús­ter bi­o­ci­en­tí­fic de Mas­sac­hu­setts, una opor­tu­ni­tat per a Ca­ta­lu­nya, del qual ahir aquest di­a­ri va pu­bli­car al­gu­nes da­des. No és in­ver­sem­blant la com­pa­ra­ció dels ín­dexs de Mas­sac­hu­setts i Ca­ta­lu­nya pel que fa a po­bla­ció, in­fra­es­truc­tu­res, co­ber­tu­ra hos­pi­ta­là­ria i ni­vell de vi- da. Però al­gu­nes xi­fres mar­quen una clara di­fe­rèn­cia ne­ga­ti­va: l’enor­me ta­xa d’atur ca­ta­la­na, l’al­tís­sim PIB de Mas­sac­hu­setts. En­ca­ra que la ve­ri­ta­ble di­fe­rèn­cia a fa­vor de Mas­sac­hu­setts és el vin­cle en­tre uni­ver­si­tats de pres­ti­gi i in­ver­sors pri­vats, que han con­ver­tit el fa­mós Mas­sac­hu­setts Ins­ti­tu­te of Tech­no­logy o la ce­le­bèr­ri­ma Uni­ver­si­tat de Har­vard, en­tre al­tres ex­cel·lents ins­ti­tu­ci­ons, en pla­ta­for­mes de crei­xe­ment eco­nò­mic ba­sat en el co­nei­xe­ment.

L’ob­jec­tiu es­tra­tè­gic de la Ge­ne­ra­li­tat és acon­se­guir su­mar la in­ver­sió pri­va­da i com­pa­nyi­es de ca­pi­tal risc als im­por­tants i ex­cel·lents ac­tius ci­en­tí­fics de la so­ci­e­tat ca­ta­la­na. Ca­ta­lu­nya té cen­tres d’edu­ca­ció d’elit, hos­pi­tals de pres­ti­gi, com­pa­nyi­es de tec­no­lo­gia avan­ça­da i de tec­no­lo­gia sa­ni­tà­ria, em­pre­ses de bi­o­tec­no­lo­gia i ins­ti­tu­ci­ons pú­bli­ques de su­port al clús­ter bi­o­ci­en­tí­fic. Aquests ac­tius per­me­ten afir­mar que Ca­ta­lu­nya tre­ba­lla per­què el ta­lent si­gui la ma­tè­ria pri­me­ra de l’economia pro­duc­ti­va. Ai­xò va fer Mas­sac­hu­setts du­rant la cri­si dels no­ran­ta, qu­an les in­dús­tri­es de tec­no­lo­gia i elec­trò­ni­ca es van mu­dar a la Cos­ta Oest: va apos­tar per la in­no­va­ció a par­tir del co­nei­xe­ment. El ca­pi­tal pri­vat i els em­pre­sa­ris van do­nar su­port a l’apos­ta i grà­ci­es a la in­ver­sió de ca­pi­tals en co­nei­xe­ment Mas­sac­hu­setts va rein­ven­tar la se­va economia.

La in­ver­sió de l’Es­tat es­pa­nyol en en­se­nya­ment i en in­fra­es­truc­tu­res és min­vant, la qual co­sa per­ju­di­ca l’ob­jec­tiu es­tra­tè­gic ca­ta­là. Però, tot i ser un pro­ble­ma im­por­tant, el més de­ci­siu és l’ab­sèn­cia de su­port fi­nan­cer pri­vat i po­tent d’em­pre­ses de ca­pi­tal risc. Sen­se aquest su­port, se­rà molt di­fí­cil acon­se­guir que l’ex­cel·lèn­cia del co­nei­xe­ment bi­o­mè­dic ca­ta­là pu­gui desen­vo­lu­par una in­dús­tria bi­o­tec­no­lò­gi­ca po­tent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.