El jo­ve de Por­re­ra que tri­om­fa a Pra­da

DES­PRÉS DE PAS­SAR PER LO­UIS VUITTON I FURLA, PRA­DA HA FITXAT AQUEST DIS­SE­NYA­DOR DEL PRIORAT PER A LA SE­VA NO­VA LÍ­NIA D’ACCESSORIS MASCULINS

La Vanguardia (Català) - - QUI - SA­RA SANS Tar­ra­go­na

De pe­tit com­pra­va i lle­gia Vo­gue i

Ma­rie Clai­re d’ama­gat. Aquell nen so­li­ta­ri i ex­tre­ma­da­ment sen­si­ble que, des del seu po­blet de menys de 500 ha­bi­tants del Priorat, so­mi­a­va en se­cret en el dis­seny, el gla­mur i la mo­da, s’ha fet un lloc a Mi­là. Sen­se pa­drins, amb molt pocs di­ners i sen­se sa­ber ita­lià, fa tres anys Sa­lus­tià Ál­va­rez va ater­rar en aques­ta ciu­tat. Es va pre­sen­tar, amb 500 can­di­dats més, a una be­ca con­vo­ca­da per Lo­uis Vuitton i, con­tra tot pro­nòs­tic, la va gua­nyar. Allà va co­men­çar la se­va car­re­ra en ma­jús­cu­les. El seu ta­lent i te­na­ci­tat l’han por­tat a tre­ba­llar per Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo i Furla, fir­ma per a la qual va dis­se­nyar tres ce­le­bra­des col·lec­ci­ons d’accessoris per a ho­me... Fins que Pra­da s’hi va fi­xar.

Des de fa un mes, aquest jo­ve dis­se­nya­dor de Por­re­ra tre­ba­lla en la lí­nia d’accessoris masculins de la fir­ma ita­li­a­na que ves­teix de lu­xe el di­a­ble. Ar­ri­bar fins aquí no ha es­tat gens fà­cil. En Sa­lus­tià –o Sa­lus, com el co­nei­xen a Mi­là– va re­but­jar en un pri­mer mo­ment la be­ca de 28.000 eu­ros per cur­sar el màs­ter a l’Is­ti­tu­to Ma­ran­go­ni. “No te­nia di­ners per po­der viu­re a Mi­là...”, diu. Però la ca­sa Lo­uis Vuitton ja l’ha­via clis­sat i li va ofe­rir tre­ba­llar de de­pen­dent a la se­va bo­ti­ga de Mi­là.

Fa poc més d’un mes, en Sa­lus va tor­nar a dir que no. Aques­ta ve­ga­da a Pra­da. “Em van ofe­rir tre­ba­llar amb ells des­prés d’una pri­me­ra en­tre­vis­ta... Era més que temp­ta­dor, però Furla m’ha­via do­nat la opor­tu­ni­tat que ne­ces­si­ta­va...”. Pra­da va in­sis­tir i ell ja no s’hi va po­der re­sis­tir. A Furla ho van en­ten­dre i en Sa­lus va mar­xar com ha mar­xat sem­pre, amb ele­gàn­cia i dei­xant la por­ta ober­ta.

“No s’ha d’obli­dar mai d’on véns i has d’es­tar agra­ït als qui han cre­gut en tu i t’han do­nat una opor­tu­ni­tat”, diu el dis­se­nya­dor. Va dei­xar el Priorat per Bar­ce­lo­na, va fer un any de dis­seny tèx­til al Ca­na­dà i des­prés d’exer­cir de be­ca­ri per a les sa­ba­tes Ma­ians i les bos­ses Va­ho, va co­men­çar la se­va aven­tu­ra ita­li­a­na. I sem­pre fins ales­ho­res ca­da cap de set­ma­na tre­ba­lla­va de cam­brer al Ca­fè An­tic de Por­re­ra, de la fa­mí­lia, i va fer to­tes les ve­re­mes. Ne­ces­si­ta­va els di­ners i la fa­mi­lia el ne­ces­si­ta­va a ell. I ai­xí ha acon­se­guit obrir-se les por­tes a Mi­là. Ara dis­se­nya bos­ses de mà, car­te­res, cin­tu­rons, cla­uers, bar­rets i guants per als ho­mes de Pra­da. A la se­va mot­xi­lla con­ti­nua pen­jant l’os­set ins­pi­rat en Ja­mes De­an i amb ulle­res de sol que va dis­se­nyar per a Furla. Vi­at­ja molt i tant gau­deix ca­çant tendències al Ja­pó –és un en­a­mo­rat d’Àsia– com a la Fas­hi­on We­ek de Mi­là o de Pa­rís.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.