El mi­rat­ge del re­fe­rèn­dum

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Narciso Michavila NARCISO MICHAVILA, pre­si­dent de GAD3

Per ca­da ca­ta­là que apos­ta per la in­de­pen­dèn­cia de Ca­ta­lu­nya n’hi ha tres que bus­quen re­for­mu­lar el seu en­caix, sen­se ar­ri­bar a la rup­tu­ra amb el con­junt d’Es­pa­nya. Ara bé, qu­an es po­sa el ciu­ta­dà en la dis­jun­ti­va di­co­tò­mi­ca del sí o del no a la in­de­pen­dèn­cia són lleu­ge­ra­ment més els que vo­ta­ri­en afir­ma­ti­va­ment.

On és la clau d’aques­ta apa­rent es­qui­zo­frè­nia? Per què hi ha un 16% de ca­ta­lans que vo­ta­ri­en a fa­vor d’una re­pú­bli­ca ca­ta­la­na no sent la in­de­pen­dèn­cia el seu mo­del pre­fe­rit? Doncs sen­zi­lla­ment per­què l’ac­tu­al de­bat es­tà plan­te­jat so­bre du­es pre­mis­ses tan sim­pli­fi­ca­do­res que im­pe­dei­xen de cap­tar la com­ple­xi­tat del pro­ble­ma. En pri­mer lloc, els pro­mo­tors del de­bat no­més per­me­ten du­es op­ci­ons en­fron­ta­des: la rup­tu­ra ra­di­cal o l’immobilisme. No dei­xen lloc a les op­ci­ons ma­jo­ri­tà­ri­es: rein­ter­pre­tar la Cons­ti­tu­ció o fins i tot re­for­mar-la per do­nar en­caix a les ac­tu­als ne­ces­si­tats de Ca­ta­lu­nya en un marc de con­vi­vèn­cia co­mu­na.

La se­go­na pre­mis­sa en­ga­nyo­sa és la con­fu­sió en­tre el con­cep­te in­de­pen­dèn­cia i el del re­fe­rèn­dum, que gau­deix al nos­tre pa­ís de gran pres­ti­gi com a via de par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na. La con­fu­sió es tras­lla­da a qual­se­vol pre­gun­ta en què hi ha­gi in­cor­po­ra­da la pa­rau­la re­fe­rèn­dum. D’aquí la ten­dèn­cia en les en­ques­tes so­bre re­fe­rèn­dums a ma­ni­fes­tar una pre­dis­po­si­ció a vo­tar que des­prés no es re­flec­teix a les ur­nes. Ho hem vist a Co­lòm­bia, a Ità­lia, al Reg­ne Unit, a Ham­burg... Al re­fe­rèn­dum de l’Es­ta­tut el 2006 el 86% dels en­tre­vis­tats pel CEO ma­ni­fes­ta­ven la se­va vo­lun­tat de vo­tar: fi­nal­ment ho van fer el 49%. Per ai­xò una res­pos­ta del 54% d’en­tre­vis­tats per GAD3 pre­dis­po­sats a vo­tar no per­met es­pe­rar una par­ti­ci­pa­ció su­pe­ri­or a un terç de l’elec­to­rat. So­bre­tot qu­an el su­port a una con­sul­ta uni­la­te­ral no­més té el su­port del 27% (el 37% del 71% fa­vo­ra­ble a la con­sul­ta) i qu­an els que cre­uen que el pro­cés sobiranista aca­ba­rà amb la in­de­pen­dèn­cia a curt ter­mi­ni es re­du­ei­xen al 12%.

Pe­rò la sim­pli­fi­ca­ció més gran és la de re­duir tot el de­bat po­lí­tic a un únic tema, que no és pre­ci­sa­ment el pri­o­ri­ta­ri per a la ma­jo­ria dels ca­ta­lans. “Amb la in­de­pen­dèn­cia no n’hi ha prou per con­vèn­cer sem­pre el vo­tant”, aques­ta és l’anà­li­si del so­ci­ò­leg més re­pu­tat del Reg­ne Unit, John Cur­ti­ce, so­bre la cai­gu­da de l’Scot­tish Na­ti­o­nal Party en les eleccions ge­ne­rals del juny. Idèn­ti­ca anà­li­si es va fer en les úl­ti­mes eleccions ge­ne­rals del Ca­na­dà on el Bloc Qu­e­be­quès va con­ti­nu­ar per­dent su­ports des­prés de pro­me­tre la ce­le­bra­ció d’un ter­cer re­fe­rèn­dum. Els dos par­tits na­ci­o­na­lis­tes han op­tat ara per apar­car la se­va pro­me­sa de no­ves con­sul­tes.

En de­fi­ni­ti­va, per com­pren­dre el que es­tà pas­sant en l’elec­to­rat ca­ta­là cal ana­lit­zar en con­junt to­tes les pre­gun­tes del ba­rò­me­tre sen­se con­fon­dre el mi­rat­ge d’una úni­ca pre­gun­ta so­bre el re­fe­rèn­dum amb l’au­tèn­ti­ca mo­ti­va­ció de la so­ci­e­tat ca­ta­la­na.

La sim­pli­fi­ca­ció més gran és re­duir el de­bat po­lí­tic a un tema que no és el pri­o­ri­ta­ri per a la ma­jo­ria

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.