Bar­ce­lo­na vol res­sus­ci­tar l’Ar­nau sen­se sa­ber-ne el cost

El con­curs mu­ni­ci­pal per re­ha­bi­li­tar el vell te­a­tre del Pa­ral·lel, al qual es van pre­sen­tar 22 pro­jec­tes, no in­clo­ïa els cri­te­ris eco­nò­mics

La Vanguardia (Català) - - VIURE - DOMINGO MARCHENA

El pro­jec­te pre­sen­tat per l’equip H Ar­qui­tec­tes ha gua­nyat el con­curs con­vo­cat per l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na per re­ha­bi­li­tar i ade­quar el vell Ar­nau, l’úl­tim te­a­tre de bar­ra­ca i un dels sím­bols del Pa­ral·lel, amb molt més va­lor sen­ti­men­tal que pa­tri­mo­ni­al o ar­qui­tec­tò­nic. Ni l’al­cal­dia ni la can­di­da­tu­ra gua­nya­do­ra, que ahir es va pre­sen­tar a la ve­ï­na sa­la Barts, no po­den fer una va­lo­ra­ció es­ti­ma­da del cost dels tre­balls, que “se sa­brà quan s’ela­bo­ri el pro­jec­te exe­cu­tiu”, se­gons la re­gi­do­ra del dis­tric­te de Ciu­tat Ve­lla, Ga­la Pin.

Els cri­te­ris eco­nò­mics no s’in­clo­ï­en en les ba­ses del con­curs, pe­rò sí la pre­ser­va­ció de l’edi­fi­ci, que fa 18 anys que es­tà tan­cat. Tam­poc no se sap qui­na ins­ti­tu­ció, pú­bli­ca o pri­va­da, ges­ti­o­na­rà el fu­tur cen­tre. Les obres, que co­men­ça­ran el pri­mer se­mes­tre del 2019, pre­ve­uen re­ha­bi­li­tar i man­te­nir la fa­ça­na, que ac­tu­al­ment es­tà apun­ta­la­da per evi­tar el risc de cai­gu­da.

Aques­tes pre­cau­ci­ons es van adop­tar du­rant l’al­cal­dia de Jor­di He­reu, quan un in­for­me dels bom­bers va de­tec­tar que la fa­ça­na s’ha­via in­cli­nat di­ver­sos cen­tí­me­tres. La re­ha­bi­li­ta­ció res­pec­ta­rà l’es­que­let de l’Ar­nau i sa­ne­ja­rà els ele­ments de fus­ta, que es re­for­ça­ran amb ma­te­ri­als me­tàl·lics i for­mi­gó on si­gui ne­ces­sa­ri per­què el re­nas­cut re­cin­te s’ajus­ti a to­tes les nor­ma­ti­ves de se­gu­re­tat.

Ro­ger Tu­dó i Da­vid Lo­ren­te, dos dels qua­tre so­cis fun­da­dors d’H Ar­qui­tec­tes, van ex­pli­car que l’Ar­nau, l’úl­tim mo­hi­cà dels temps de les atrac­ci­ons de bar­ra­ca, “es va cons­truir molt rà­pid i amb una es­truc­tu­ra molt sen­zi­lla”. Ara es trac­ta de ga­ran­tir la su­per­vi­vèn­cia d’aques­ta ma­tei­xa es­truc­tu­ra i d’en­der­ro­car al­tres ele­ments no tan ca­rac­te­rís­tics”. Hau­ria sor­tit més ba­rat par­tir de ze­ro i cons­truir un edi­fi­ci nou?

Aquests dos pro­fes­si­o­nals van de­fu­gir la pre­gun­ta i, més que va­lo­rar l’“efi­ci­èn­cia eco­nò­mi­ca”, van de­fen­sar l’“in­dis­cu­ti­ble va­lor” que su­po­sa man­te­nir l’edi­fi­ci per al Pa­ral·lel i els seus bar­ris fron­te­rers, el Po­ble Sec, el Ra­val i Sant An­to­ni. Els plans d’H Ar­qui­tec­tes van re­bre la mi­llor pun­tu­a­ció tèc­ni­ca (45 punts pos­si­bles so­bre 50), i tam­bé van ob­te­nir molt bo­nes no­tes (d’en­tre 7 i 8 punts pos­si­bles de 10) en al­tres qües­ti­ons, com ara l’“efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca” o la “co­he­rèn­cia pa­tri­mo­ni­al”. Un to­tal de 22 can­di­da­tu­res (al con­curs de la Ram­bla no­més se n’hi van pre­sen­tar sis) van com­pe­tir per gua­nyar el con­curs, que no va in­clou­re els cri­te­ris eco­nò­mics en les ba­ses, tot i que es trac­ta d’un edi­fi­ci en molt mal es­tat i que pot ama­gar sor­pre­ses. “Ja s’han fet pros­pec­ci­ons”, van dir els mem­bres d’H Ar­qui­tec­tes.

To­ni Ra­mon, tam­bé ar­qui­tec­te, mem­bre del ju­rat i del grup im­pul­sor que de­fen­sa­va la re­cu­pe­ra­ció del te­a­tre, va elo­gi­ar el ta­lent de tots els con­cur­sants. Les obres pre­ve­uen la cons­truc­ció ex no­vo d’un so­ter­ra­ni i un se­mi­so­ter­ra­ni, que aco­lli­ran les ins­tal·la­ci­ons tèc­ni­ques, els ca­me­ri­nos, els ta­llers. Tam­bé es cons­trui­rà, al cos­tat de l’en­tra­da prin­ci­pal del te­a­tre, un ca­fè ate­neu per po­sar èm­fa­si en la no­va vi­da cul­tu­ral i ve­ï­nal de l’edi­fi­ci, que tin­drà un cen­tre d’in­ter­pre­ta­ció del Pa­ral·lel.

L’es­ce­na­ri no se­rà fix, i per­me­trà es­pec­ta­cles mu­si­cals, de dan­sa o cir­cen­ses, a part d’obres dra­mà­ti­ques “con­ven­ci­o­nals o de pe­tit for­mat”. En­ca­ra es­tà per de­ter­mi­nar l’afo­ra­ment, pe­rò os­cil·la­rà en­tre les 200 i les 500 bu­ta­ques, en fun­ció dels usos. Al­tres ele­ments que es res­pec­ta­ran se­ran les llot­ges i la ca­rac­te­rís­ti­ca sa­la en for­ma de fer­ra­du­ra. Li­ta Cla­ver, la Maña, va ser una de les úl­ti­mes ar­tis­tes que va ac­tu­ar al te­a­tre. La ve­det s’aca­ba de re­ti­rar a la se­va ciu­tat na­tal, a Sa­ra­gos­sa, amb 72 in­cre­ï­bles anys que sem­blen molts menys. Just el con­tra­ri del que li pas­sa a l’Ar­nau.

Les ide­es de l’equip d’H Ar­qui­tec­tes van acon­se­guir la mi­llor pun­tu­a­ció tèc­ni­ca L’Ajun­ta­ment con­fia que les obres co­men­cin abans de juny del 2019

ÀLEX GARCIA

Les llot­ges i les bu­ta­ques de la pla­tea del te­a­tre Ar­nau, que fa 18 anys que es­tà tan­cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.