Què can­vi­a­rà amb la Xi­na?

La Vanguardia (Català) - Diners - - 4 Diners - Lour­des S. Ca­sa­no­va

Gua­nyi qui gua­nyi les elec­ci­ons ame­ri­ca­nes, qui­na se­rà la po­lí­ti­ca res­pec­te a la Xi­na?

Un dels tri­omfs del pre­si­dent Trump ha es­tat canviar la men­ta­li­tat de l’ame­ri­cà mit­jà res­pec­te a la Xi­na: Pe­quín és un com­pe­ti­dor que ame­na­ça el li­de­rat­ge ame­ri­cà in­qües­ti­o­na­ble els úl­tims 70 anys. Les da­des cor­ro­bo­ren el rep­te: aquest any al ràn­quing de For­tu­ne 500 de les em­pre­ses més grans del món per pri­me­ra ve­ga­da el nom­bre d’em­pre­ses xi­ne­ses, 124, era més gran que el de les ame­ri­ca­nes, 119. El pre­si­dent Trump ha man­tin­gut una ba­ta­lla do­ble con­tra les in­ver­si­ons de les em­pre­ses xi­ne­ses i una ba­ta­lla co­mer­ci­al.

Va co­men­çar amb tra­ves a les in­ver­si­ons de la Xi­na i es va con­ver­tir en una ba­ta­lla con­tra Hu­awei pro­hi­bint a les em­pre­ses dels Es­tats Units que li sub­mi­nis­tres­sin xips o el sis­te­ma An­droid de Go­o­gle. Se l’acu­sa­va i se l’acu­sa d’es­pi­ar Oc­ci­dent per mit­jà del seu sis­te­ma ope­ra­tiu. A més a més, els Es­tats Units te­nen un dè­fi­cit co­mer­ci­al amb tots els pa­ï­sos que co­mer­cia ex­cep­te An­gla­ter­ra. Però és amb la Xi­na amb qui té el seu dè­fi­cit més gran, de 375.000 mi­li­ons de dò­lars, més del do­ble que amb la UE. Com a re­sul­tat dels aran­zels im­po­sats als pro­duc­tes xi­ne­sos, des del no­vem­bre Mè­xic ha re­cu­pe­rat el pa­per com a prin­ci­pal so­ci co­mer­ci­al dels Es­tats Units. Que­da clar que si gua­nya el pre­si­dent Trump con­ti­nu­a­rà la se­va po­lí­ti­ca, per­què sem­pre és més fà­cil do­nar les cul­pes a un al­tre que exa­mi­nar el que no es­tàs fent bé; però què pas­sa­rà si gua­nya el de­mò­cra­ta Bi­den?

In­dis­cu­ti­ble­ment, con­ti­nu­a­rà el ma­teix ti­pus de po­lí­ti­ca, per­què a més d’una llui­ta pel li­de­rat­ge mun­di­al hi ha en joc quin mo­del eco­nò­mic pre­val­drà. Des dels Es­tats Units es cre­ia que tan sols aug­men­tant el va­lor ac­ci­o­nis­ta, com de­fen­sa­ven les te­o­ri­es de Mil­ton Fri­ed­man als se­tan­ta, n’hi hau­ria prou per gua­nyar. Aquest mo­del li­be­ral no no­més es va con­ver­tir en dog­ma dels ne­go­cis, si­nó que Was­hing­ton el va im­po­sar a la res­ta del món. Les es­co­les de ne­go­cis van ser­vir per dis­se­mi­nar-lo: els mer­cats eren mi­llor que els go­verns a l’ho­ra d’as­sig­nar els re­cur­sos de ma­ne­ra efi­ci­ent. S’es­pe­ra­va que la Xi­na es con­ver­ti­ria en un dels nos­tres i adop­ta­ria mo­dels po­lí­tics, i so­bre­tot eco­nò­mics, i dei­xa­ria el seu ca­pi­ta­lis­me d’Es­tat com una co­sa an­ti­qua­da. Però sem­bla que es­tà pas­sant el con­tra­ri.

La pan­dè­mia hi ha tin­gut un rol im­por­tant. Els go­verns han ha­gut d’in­ter­ve­nir. Els EUA han aju­dat di­rec­ta­ment els atu­rats i Eu­ro­pa les em­pre­ses a les quals el gran tan­ca­ment ha en­sor­rat per­què no aco­mi­a­din nin­gú. Al­ho­ra, les grans fir­mes de te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons nord-ame­ri­ca­nes (AT&T, Ve­ri­zon), es­tan de­ma­nant al Go­vern que in­ver­tei­xi en la xar­xa 5G. Per­què si s’es­pe­ra que el mer­cat cons­tru­ei­xi la xar­xa, ar­gu­men­ten, per­dran la ba­ta­lla amb la Xi­na. És el món al re­vés: es­tem ve­ient ele­ments de ca­pi­ta­lis­me d’Es­tat als EUA. Gua­nyi qui gua­nyi, Eu­ro­pa no pot res­pi­rar tran­quil·la. S’hi hau­rà d’im­pli­car.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.