Can­vi de car­te­ra

L’ar­ri­ba­da dels de­mò­cra­tes a la Ca­sa Blan­ca be­ne­fi­ci­a­ria al­guns sec­tors i en per­ju­di­ca­ria d’al­tres. I amb Trump...

La Vanguardia (Català) - Diners - - 4 Diners - P. M. San­dri

Qui gua­nya? Qui perd? En­trem en el ter­reny de les es­pe­cu­la­ci­ons. Però Joe Bi­den pre­si­dent obli­ga­ria a mo­di­fi­car les es­tra­tè­gi­es d’in­ver­sió per­què al­guns sec­tors po­den no­tar en pri­me­ra per­so­na els can­vis de po­lí­ti­ca eco­nò­mi­ca de la Ca­sa Blan­ca.

D’acord amb un es­tu­di d’And­bank, en el cas d’una vic­tò­ria de­mò­cra­ta les em­pre­ses d’energia fòs­sils po­den pa­tir, per­què el fracking, tot i no es­tar pro­hi­bit, po­dria li­mi­tar-se. Si hi ha un aug­ment dels ti­pus im­po­si­tius, el sec­tor im­mo­bi­li­a­ri per­dria cert in­terès. La ban­ca té punts per ser víc­ti­ma de les no­ves re­gu­la­ci­ons anun­ci­a­des per Bi­den.

En can­vi, les re­no­va­bles, com la so­lar i l’eò­li­ca, po­dri­en re­bre un im­puls, com tam­bé les em­pre­ses d’en­gi­nye­ria (cons­truc­ció, ma­te­ri­als, et­cè­te­ra), que es be­ne­fi­ci­a­ri­en del pla d’in­fra­es­truc­tu­res. Les em­pre­ses del sec­tor de la sa­lut (en­ca­ra que no tor­ni l’Oba­ma­ca­re) es­pe­ren amb ex­pec­ta­ció els plans d’aju­da dels de­mò­cra­tes.

Si les ten­si­ons amb la Xi­na es re­con­du­ei­xen, tam­bé hi po­dri­en sor­tir gua­nyant les mul­ti­na­ci­o­nals i les em­pre­ses ex­por­ta­do­res i que hi te­nen plan­tes, com ara les fir­mes mi­no­ris­tes.

En el cas d’una vic­tò­ria de Trump, la po­lí­ti­ca ener­gè­ti­ca ac­tu­al es man­tin­dria, és a dir, amb menys es­tàn­dards me­di­am­bi­en­tals i més ús dels hi­dro­car­burs, com tam­bé una pro­tec­ció de la in­dús­tria me­tal·lúr­gi­ca na­ci­o­nal.

Les em­pre­ses re­la­ci­o­na­des amb la de­fen­sa igual­ment es­ta­ri­en ben po­si­ci­o­na­des en cas d’un se­gon man­dat re­pu­bli­cà. El sec­tor ban­ca­ri pa­ti­ria menys amb Trump, per­què es­qui­va­ria qual­se­vol re­càr­re­ga tri­bu­tà­ria.

Pel que fa als mer­cats eu­ro­peus, és di­fí­cil d’ima­gi­nar quin im­pac­te hi po­den tenir les elec­ci­ons nord-ame­ri­ca­nes. Un as­pec­te in­teres­sant es­tà re­la­ci­o­nat amb el dò­lar. Un Con­grés di­vi­dit, per exem­ple, de­pre­ci­a­ria a llarg ter­mi­ni el bit­llet verd, co­sa que su­po­sa­ria pe­na­lit­zar les em­pre­ses eu­ro­pe­es, que hau­ri­en de ven­dre a l’ex­te­ri­or amb un eu­ro més fort.

Per als ana­lis­tes de Na­ti­xis, “en ge­ne­ral, que Bi­den gua­nyi se­rà po­si­tiu per als ac­tius eu­ro­peus. Els Es­tats Units són un gran mer­cat d’ex­por­ta­ció per a Eu­ro­pa. El crei­xe­ment nord-ame­ri­cà, com el de la Xi­na, és im­por­tant per al crei­xe­ment d’Eu­ro­pa. Si aquests dos blocs te­nen mi­llors pers­pec­ti­ves per al 2021, ai­xò se­rà útil i po­dria ge­ne­rar con­fi­an­ça en la re­cu­pe­ra­ció. Tam­bé hi ha l’opi­nió que Bi­den se­rà més mul­ti­la­te­ra­lis­ta que Trump i per tant les re­la­ci­ons Eu­ro­pa-EUA hau­ri­en de mi­llo­rar en el fu­tur”.

Tant en un cas com en l’al­tre, les tec­no­lò­gi­ques hau­ri­en de con­ti­nu­ar tra­ient par­tit de la con­jun­tu­ra de la pan­dè­mia, que n’in­ten­si­fi­ca l’ús. És cert que els de­mò­cra­tes han tret la qües­tió an­ti­mo­no­po­li, però és un risc de re­gu­la­ció a llarg ter­mi­ni i no sem­bla una pri­o­ri­tat per a Bi­den.

Se­gons Na­ti­xis, “si Trump gua­nya, tor­na­rà la po­lí­ti­ca de l’”Amè­ri­ca pri­mer” i els més be­ne­fi­ci­ats se­ri­en els sec­tors in­dus­tri­als i de pro­duc­ció na­ci­o­nal. Si Bi­den és pre­si­dent, se cen­tra­rà en l’ocu­pa­ció i el can­vi cli­mà­tic i els abor­da­rà a tra­vés de la se­va llei d’in­fra­es­truc­tu­res. Les ini­ci­a­ti­ves ba­sa­des en ener­gi­es al­ter­na­ti­ves i ve­hi­cles elèc­trics tam­bé es veu­ran pro­mo­ci­o­na­des. Però les tec­no­lò­gi­ques sem­pre aca­ba­ran gua­nyant”.

EUA

Dè­fi­cit pres­su­pos­ta­ri, en per­cen­tat­ge del PIB

En per­cen­tat­ge

En per­cen­tat­ge 1 de ge­ner del 2005 = 100

S&P 500

Mit­ja­na del G-6

La de­fen­sa, l’acer i les fòs­sils pre­fe­rei­xen Trump; les re­no­va­bles i cons­truc­ció, Bi­den

Si gua­nya Bi­den, el de­mò­cra­ta con­ti­nu­a­rà amb la ma­tei­xa po­lí­ti­ca cap a Pe­quín; es­tà en joc el li­de­rat­ge mun­di­al

FTSE

En % del to­tal mun­di­al

MSCI

Va­lor de les ope­ra­ci­ons

Nom­bre d’ope­ra­ci­ons

Va­ri­a­ció en % res­pec­te a l’any an­te­ri­or

FONT: THE ECONOMIST

És l’im­port de­di­cat per Joe Bi­den a l’eco­no­mia ver­da, a més d’al­tres des­pe­ses en in­fra­es­truc­tu­res Dò­lars per ho­ra: aug­ment del sa­la­ri mí­nim per al 2026 pro­po­sat per Bi­den L’he­rèn­cia eco­nò­mi­ca de Do­nald Trump és dis­cu­ti­da. Abans de la pan­dè­mia, al­guns in­di­ca­dors pre­sen­ta­ven bons re­sul­tats, com la dis­mi­nu­ció de l’atur, la pu­ja­da de les bor­ses, el re­punt de la in­ver­sió es­tran­ge­ra i el crei­xe­ment del PIB, que, sense ser ex­cep­ci­o­nal, es va man­te­nir es­ta­ble. Però els efec­tes de la guer­ra co­mer­ci­al i la des­as­tro­sa ges­tió de la Co­vid-19 han en­te­lat els seus re­sul­tats, i la pu­ja­da de l’atur pot cos­tar-li el càr­rec.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.