Com­par­tir energia, l’opor­tu­ni­tat pen­dent

Tot i que es­tà pre­vist per la llei, en­ca­ra exis­tei­xen tra­ves que en di­fi­cul­ten la im­ple­men­ta­ció

La Vanguardia (Català) - Diners - - 8 Diners - Lo­re­na Far­ràs Pé­rez

Un pa­nel d’ex­perts reu­nits al VI Fò­rum So­lar de la Uni­ón Es­paño­la Fo­to­vol­tai­ca (Unef) va coin­ci­dir a as­se­nya­lar que és el mo­ment d’in­ver­tir en au­to­con­sum col·lec­tiu i co­mu­ni­tats fo­to­vol­tai­ques. “Pa­ti­rem les con­se­qüèn­ci­es de la cri­si pro­vo­ca­da per la Co­vid-19 i tot el que si­guin pro­jec­tes d’in­ver­sió que aju­din les fa­mí­li­es a ge­ne­rar l’es­tal­vi són vi­tals”, va afir­mar Car­lo­ta Pi, di­rec­to­ra exe­cu­ti­va d’Ho­la­luz. “Si som capa­ços d’unir la de­man­da de pe­ti­tes fa­mí­li­es en una ma­tei­xa ins­tal·la­ció con­jun­ta fa­rem que l’au­to­con­sum si­gui mà­xim i els re­torns d’in­ver­sió si­guin més grans”, va afe­gir Da­vid San Mi­guel, di­rec­tor global d’Ama­ra-i So­lar Dis­tri­bu­ti­on.

El re­ial de­cret 244/2019, apro­vat pel Con­sell de Mi­nis­tres l’abril del 2019, re­cull la pos­si­bi­li­tat de tenir ins­tal·la­ci­ons com­par­ti­des (en blocs de pi­sos, per exem­ple), però a la pràc­ti­ca “l’au­to­con­sum com­par­tit és un gran des­co­ne­gut en­ca­ra a Es­pa­nya”, es va la­men­tar Ga­bri­el Ne­bre­da, di­rec­tor ge­ne­ral d’EDP So­lar. El pro­ble­ma, se­gons van coin­ci­dir a as­se­nya­lar els po­nents del Fo­ro So­lar, són les tra­ves en­ca­ra exis­tents.

“La tec­no­lo­gia és efi­ci­ent i ren­di­ble, però el pro­ble­ma con­ti­nua sent el marc le­gal. Tot i que la llei ja ho per­met, no és fà­cil com­par­tir energia ara com ara. És ne­ces­sa­ri que l’ad­mi­nis­tra­ció pú­bli­ca afa­vo­rei­xi aquest re­par­ti­ment d’energia i que els ac­tors eco­nò­mics s’im­pli­quin”, opi­na Jo­sé En­ri­que Váz­quez, pre­si­dent del Grup de Ges­tors Ener­gè­tics de Ca­ta­lu­nya.

Se­gons Ma­nel Ro­me­ro, so­ci de Sud Re­no­va­bles i de­le­gat a Ca­ta­lu­nya d’Unef, “el pro­ble­ma són les dis­tri­bu­ï­do­res i co­mer­ci­a­lit­za­do­res d’elec­tri­ci­tat”, a qui acu­sa de tenir “po­ca vo­lun­tat” per­què l’au­to­con­sum si­gui una re­a­li­tat. “Sud Ener­gía comp­ta amb dos pro­jec­tes le­ga­lit­zats i en fun­ci­o­na­ment a Ca­ta­lu­nya que fa set me­sos que es­pe­ra que l’em­pre­sa co­mer­ci­a­lit­za­do­ra apli­qui el co­e­fi­ci­ent de re­par­ti­ment”, ex­pli­ca Ro­me­ro.

L’ano­me­nen la re­vo­lu­ció de les teu­la­des. “Les re­no­va­bles són ja la font de ge­ne­ra­ció d’energia més ba­ra­ta: una ins­tal·la­ció per a au­to­con­sum que pro­du­ei­xi el just per co­brir la de­man­da prò­pia, sense ex­ce­dents ener­gè­tics, s’amor­tit­za en tres o qua­tre anys com a molt”, des­ta­ca Váz­quez. “Te­nim mi­lers de co­ber­tes i teu­la­des a què no s’es­tà do­nant cap ús. Si els apro­fi­tés­sim, po­drí­em ser un dels pa­ï­sos amb l’elec­tri­ci­tat més ba­ra­ta del món i con­ver­tir-nos en ex­por­ta­dors d’energia”, va aven­tu­rar Emi­lio Rou­saud, di­rec­tor ge­ne­ral de Fac­tor Energia, en el Fo­ro So­lar. Rou­saud va apor­tar una al­tra da­da d’in­terès: “Amb una ges­tió efi­ci­ent de l’au­to­con­sum com­par­tit es po­dria re­duir un 30% la de­man­da de con­sum elèc­tric a Es­pa­nya”.

Ne­bre­da veu en l’au­to­con­sum com­par­tit una opor­tu­ni­tat úni­ca per a Es­pa­nya: “Un 65% dels es­pa­nyols vi­vim en ver­ti­cal, a di­fe­rèn­cia d’al­tres pa­ï­sos eu­ro­peus on pre­do­mi­nen els ha­bi­tat­ges uni­fa­mi­li­ars”. És una opor­tu­ni­tat per a Es­pa­nya, però tam­bé per al con­junt del pla­ne­ta. Ali­cia Car­ras­co, di­rec­to­ra exe­cu­ti­va d’En­tra, va apun­tar que “per­què la des­car­bo­nit­za­ció de l’eco­no­mia es ma­te­ri­a­lit­zi i si­gui efi­ci­ent és pre­cís des­ple­gar mo­dels com l’au­to­con­sum com­par­tit, que per­me­ten la ge­ne­ra­ció dis­tri­bu­ï­da d’energia”. I el mo­ment és ara, “apro­fi­tant els fons de re­cu­pe­ra­ció eu­ro­peus”, va as­se­nya­lar Car­los Mar­tí­nez, di­rec­tor co­mer­ci­al de Go­odwe.

Com a con­se­qüèn­cia de les tra­ves bu­ro­crà­ti­ques, són en­ca­ra pocs els pro­jec­tes d’au­to­con­sum com­par­tit que es ti­ren en­da­vant, se­gons les fonts con­sul­ta­des, però em­pre­ses com Sud Ener­gía o la co­o­pe­ra­ti­va Som Ener­gía es­tan ja ti­rant en­da­vant ini­ci­a­ti­ves d’au­to­con­sum a Ca­ta­lu­nya.

En l’au­to­pro­duc­ció com­par­ti­da, l’elec­tri­ci­tat és con­su­mi­da di­rec­ta­ment pels qui la ge­ne­ren, sense pas­sar per la xar­xa elèc­tri­ca. Aquest se­ria el cas d’una co­mu­ni­tat de ve­ïns. En can­vi, en l’au­to­pro­duc­ció de pro­xi­mi­tat, l’elec­tri­ci­tat pas­sa per la xar­xa elèc­tri­ca per­què l’energia és ge­ne­ra­da en un lloc pro­per, però no a la ubi­ca­ció exac­ta dels qui la con­su­mei­xen.

Ele­va­da ren­di­bi­li­tat, una ins­tal·la­ció so­lar fo­to­vol­tai­ca s’amor­tit­za en menys de

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.