‘Ep­pur si mu­o­ve’

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 9 -

Fa molts anys vaig es­criu­re amb l’aca­dè­mic nord-ame­ri­cà Phi­lip Kot­ler, de la Uni­ver­si­tat Northwes­tern de Chi­ca­go, un breu lli­bre ti­tu­lat Màr­que­ting la­te­ral . La idea prin­ci­pal era molt sen­zi­lla. Hi ha mo­ments que les fron­te­res en­tre sec­tors d’ac­ti­vi­tat es des­di­bui­xen a cau­sa de mo­vi­ments d’em­pre­ses que, tro­bant-se en una ca­te­go­ria de mer­cat en de­cli­vi o sa­tu­ra­da de com­pe­tèn­cia, de­ci­dei­xen mou­re’s cap a un al­tre mer­cat que no és el seu però en què, grà­ci­es a les se­ves capa­ci­tats, po­den ar­ri­bar a com­pe­tir. Va ser ai­xí com Fer­re­ro va de­ci­dir com­pe­tir en la ca­te­go­ria de la jo­gui­na d’im­puls amb la ven­da de xo­co­la­ti­nes; o Gi­llet­te va de­ci­dir ir­rom­pre en el mer­cat de la de­pi­la­ció fe­me­ni­na apro­fi­tant el seu know how en l’afai­tat d’ho­mes; o Se­ven Ele­ven va de­ci­dir al Ja­pó com­pe­tir amb les em­pre­ses de mis­sat­ge­ria fent de les se­ves bo­ti­gues de con­ve­ni­èn­cia llocs de re­co­lli­da de pa­que­te­ria, grà­ci­es al fet d’es­tar ober­tes 24 ho­res tots els di­es de l’any.

To­tes les res­tric­ci­ons sa­ni­tà­ri­es a la mo­bi­li­tat, a més de la dis­tàn­cia so­ci­al, es­tan pro­duint exac­ta­ment aques­ta me­na de mo­vi­ments. Atès que al­guns ne­go­cis ve­uen com s’en­sor­ren els seus mer­cats ha­bi­tu­als, o sen­zi­lla­ment que­den in­ha­bi­li­tats, es mo­uen a mer­cats ad­ja­cents en què no com­pe­ti­en però dels quals po­den cap­tu­rar vo­lum.

Fa poc hem sa­but que els ne­go­cis de res­tau­ra­ció tra­di­ci­o­nals que no­més tre­ba­lla­ven al seu local han de­ci­dit ofe­rir cà­te­ring tant a em­pre­ses com a par­ti­cu­lars, o que s’han fi­cat de ple a in­ver­tir en el ne­go­ci del de­li­very. O que les cor­re­do­ri­es d’as­se­gu­ran­ces es­tan desen­vo­lu­pant ser­veis de con­sul­to­ria per re­con­fi­gu­rar el ven­tall d’as­se­gu­ran­ces d’una fa­mí­lia o em­pre­sa a par­tir dels nous ris­cos que ha por­tat la pan­dè­mia. O que molts ho­tels con­ver­ti­ran els es­pais en ofi­ci­nes de co­tre­ball per a em­pre­ne­dors o au­tò­noms, de ma­ne­ra que es des­pla­cen cap al mer­cat d’ofi­ci­nes i des­pat­xos de llo­guer.

Aquests mo­vi­ments són ha­bi­tu­als quan es pro­du­ei­xen dis­rup­ci­ons en la so­ci­e­tat, o si­gui, can­vis pro­funds de­ri­vats d’una no­va tec­no­lo­gia, can­vi so­ci­al, des­fe­ta eco­nò­mi­ca o mo­vi­ment ge­o­po­lí­tic. Au­to­mà­ti­ca­ment, les fron­te­res en­tre sec­tors o les ca­te­go­ri­es de mer­cat tron­to­llen i apa­rei­xen nous pro­ta­go­nis­tes i players que re­con­fi­gu­ren com­ple­ta­ment el pano­ra­ma em­pre­sa­ri­al. “Ep­pur si mu­o­ve”, va dir Ga­li­leu da­vant la In­qui­si­ció.

Ai­xí doncs, de la ma­tei­xa ma­ne­ra, dis­rup­ció so­ci­al és igual a mo­vi­ment de les es­truc­tu­res com­pe­ti­ti­ves i del mer­cat, el qual, sis­te­mà­ti­ca­ment, “si mu­o­ve”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.