D’anar a la fei­na en bi­ci­cle­ta a llo­gar-ne

La Vanguardia (Català) - Diners - - 12 Diners -

pro­po­sa un pa­ga­ment per men­su­a­li­tats i es fa càr­rec del man­te­ni­ment i els pos­si­bles ro­ba­to­ris

Di­e­go Ca­sa­be i Falk Si­e­gel eren com­panys a la start-up Ba­di. El pri­mer ana­va a la fei­na fent ús del ser­vei pú­blic Bi­cing. El se­gon te­nia la se­va prò­pia bi­ci­cle­ta. “Tots dos te­ní­em pro­ble­mes, però eren di­fe­rents: a mi em cos­ta­va de tro­bar lloc per apar­car i Si­e­gel sem­pre te­nia por que li ro­bes­sin la bi­ci­cle­ta”, ex­pli­ca Ca­sa­be. Van tro­bar la so­lu­ció als pro­ble­mes de tots dos a Ber­lín, on Si­e­gel va conèi­xer una ter­ce­ra op­ció: el llo­guer.

Van tenir la idea al mes de maig i a fi­nals de ju­li­ol van cons­ti­tuir ofi­ci­al­ment Kle­ta (de bi­ci­cle­ta). “Per va­li­dar el ne­go­ci vam co­men­çar llo­gant les bi­ci­cle­tes de les em­pre­ses tu­rís­ti­ques, aquest es­tiu atu­ra­des a cau­sa de la pan­dè­mia de Co­vid-19, fins que vam com­prar les nos­tres prò­pi­es bi­ci­cle­tes”, ex­pli­ca Si­e­gel. Les 200 bi­cis de Kle­ta són fà­cil­ment dis­tin­gi­bles grà­ci­es a la se­va ro­da gro­ga da­van­te­ra.

Dis­po­sem de més de cent usu­a­ris ac­tius, i su­mant. “A cau­sa de la pan­dè­mia hi ha ha­gut un au­ge de l’ús de la bi­ci­cle­ta”, as­se­nya­la Si­e­gel. De mo­ment se cen­tren en Bar­ce­lo­na ciu­tat, on te­nen una bo­ti­ga en pro­pi­e­tat que fa al­ho­ra de ma­gat­zem, oficina i ta­ller. A l’em­pre­sa tre­ba­llen els dos fun­da­dors, un me­cà­nic i una per­so­na res­pon­sa­ble de la co­mu­ni­ca­ció.

Kle­ta es ba­sa en una subs­crip­ció men­su­al, que pot ser de 19,95 eu­ros o bé de 23,50 eu­ros al mes, en fun­ció del mo­del tri­at. “Ofe­rim po­der gau­dir de

Falk Si­e­gel i Di­e­go Ca­sa­be amb les ca­rac­te­rís­ti­ques bi­ci­cle­tes de Kle­ta, de ro­da gro­ga la lli­ber­tat de tenir una bi­ci­cle­ta prò­pia però sense pre­o­cu­par-se pels pro­ble­mes me­cà­nics, de ro­ba­to­ri o d’es­ta­ci­ons de Bi­cing”, as­se­nya­la Si­e­gel. “Ens di­ri­gim a per­so­nes que vi­uen tem­po­ral­ment a la ciu­tat, però tam­bé a bar­ce­lo­nins can­sats dels pro­ble­mes de tenir una bi­ci prò­pia”, afe­geix l’em­pre­ne­dor.

S’han fi­xat com a ob­jec­tiu ar­ri­bar als mil usu­a­ris ac­tius al se­tem­bre i tan­car l’any 2021 amb una fac­tu­ra­ció d’en­tre 25.000 i 30.000 eu­ros. Per a més en­da­vant te­nen pre­vist in­tro­duir mo­dels elèc­trics i in­no­va­ci­ons tec­no­lò­gi­ques, com ara una apli­ca­ció per a mò­bils, com tam­bé cre­ar una co­mu­ni­tat en lí­nia amb els usu­a­ris.

El llan­ça­ment de l’em­pre­sa ha su­po­sat una in­ver­sió ini­ci­al de 60.000 eu­ros, uns di­ners apor­tats per les fonts que es co­nei­xen com “les tres efes” (de les pa­rau­les fa­mí­lia, amics i bo­jos en an­glès), a més d’al­guns pe­tits in­ver­sors. Ara com ara ja es­tan tre­ba­llant per acon­se­guir 200.000 eu­ros en la que se­rà la se­va se­go­na ron­da de fi­nan­ça­ment.

Els fun­da­dors de Kle­ta van par­ti­ci­par fa poc en el De­mo Day de l’es­co­la de ne­go­cis Esa­de, de la qual Di­e­go Ca­sa­be és exa­lum­ne.

Chat­for­ce ha re­que­rit una in­ver­sió d’uns 125.000 eu­ros

KLE­TA

Kle­ta Zo­ne­tacts

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.