Ca­da cop més em­pre­ne­do­res

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 13 -

Net­men­to­ra i Wo­men Evo­lu­ti­on fo­men­ten el ta­lent fe­me­ní

Els ho­mes han tin­gut his­tò­ri­ca­ment més pro­pen­sió que les do­nes a cre­ar no­ves em­pre­ses, però elles són ca­da cop més

URBNMSK 51% dels ho­mes), i en el grup dels nous la di­fe­rèn­cia és mí­ni­ma (48% de do­nes i 52% d’ho­mes). Amb l’ob­jec­tiu d’ani­mar més do­nes a li­de­rar el seu pro­pi pro­jec­te em­pre­sa­ri­al, Net­men­to­ra Ca­ta­lu­nya i Wo­men Evo­lu­ti­on han im­pul­sat un de­cà­leg amb 10 punts clau per fo­men­tar l’em­pre­ne­do­ria fe­me­ni­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.